Ettevõtlusjuristide ühendus

14186269290_fd3d825e0d_o

 26.09 – 27.09.13 osales Ingrid Siimann Brüsselis ECLA 30. aastapäeva konverentsil ja juhatuse üldkoosolekul. Tema ettekannet näeb siit: Perspectives towards the future.

Juhatuse üldkoosolekult tagasi jõudes andis Ingrid Siimann väga hea ülevaate EEJÜ ja ECLA koostööst ning tegi kokkuvõtte sündmusest. Ingridi ülevaade ja kokkuvõte.

 

ETTEVÕTLUSJURISTIDE ÜHENDUSE PÕHIMÄÄRUS

1. ÜLDSÄTTED
1.1. Ettevõtlusjuristide Ühendus on erialasel printsiibil loodud EJL liikmete ühendus, mille nimi on Eesti Juristide Liidu Ettevõtlusjuristide Ühendus. Edaspidi kasutatud põhimääruses “Ühendus”. Ühenduse nime inglise keelne tõlge on Company Lawyers Association of Estonian Lawyers Union.
1.2. Ühendus asutatakse EJL volikogu poolt määramata tähtajaks. Ühendus tegutseb EJL asukohas, aadressil Viru tn 19, 10140 Tallinn.
1.3. Ühendus on EJL kaudu The European Company Lawyers Association/ Assotiation Europeenne des Juristes d´Entreprise (edaspidi “ECLA/AEJE”) liige.
1.4. Ühendusel on oma logo, mis on ühendatud EJL-i ja ECLA/AEJE logodega. Ühenduse liikmetel on lubatud kasutada logo oma liikmelisust tõendavatel dokumentidel.

2. EESMÄRGID
2.1. Ühenduse loomise ja tegutsemise peaeesmärgiks on äriühingutele ja teistele ettevõtjatele antava õigusabi kvaliteedi tõstmine, ettevõtjaid teenindavate juristide abistamine kutsetegevuses ning nende huvide kaitse.
2.2. Osavõtt ettevõtlusjuristide kutsetegevuse õiguslike regulatsioonide väljatöötamisest.
2.3. Eesmärkide saavutamiseks organiseerib ühendus ettevõtlusjuristidele täienduskoolitust, koordineerib liikmetevahelist suhtlemist ning annab teavet ja korraldab Ühenduse liikmete suhtlust ECLA/AEJE liikmetega

3.LIIKMED
3.1. Ühenduse liikmeteks võivad olla EJL liikmed, kes kutsealaselt osutavad õigusabi füüsilistele ja juriidilistele isikutele.
3.2. Liikmeteks saavad olla vaid EJL juriidilise kõrgharidusega liikmed.
3.3. Ühenduse liikmeks astuja esitab sellekohase kirjaliku sooviavalduse EJL direktorile, kes registreerib EJL liikme ühenduse liikmena.
3.4. Liikmestaatus lõpeb:
1) liikme EJL direktorile esitatud väljaastumisteatise registreerimisega.
2) EJL liikmelisuse lõpetamisega või lõppemisega.
3) põhimääruse p-s 3.1. nimetatud kutsetegevuse lõpetamisel.

4. LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
Ühenduse liikmel on lisaks EJL liikme õigustele ja kohustustele järgmised õigused ja kohustused:
4.1. Õigus osa võtta Ühenduse liikmete koosolekust hääleõigusega ja osaleda Ühenduse poolt korraldatavatel muudel tasulistel ja tasuta üritustel.
4.2. Saada Ühenduse juhatuselt teavet Ühenduse tegevust puudutavates küsimustes.
4.3. Liige on kohustatud täitma Ühenduse põhimäärust, Ühenduse juhtorganite otsuseid ja Ühenduse eetikareegleid, EJL põhikirja ja EJL eetikakoodeksit.

5. JUHTIMINE
5.1. Ühenduse kõrgem juhtimisorgan on Ühenduse liikmete koosolek. Korraline koosolek toimub 1 kord aastas.
5.2. Ühenduse juhtimiseks valivad ühenduse liikmed koosolekul kuni 10 (kümne) liikmelise juhatuse. Juhatuse liikme volituste kehtivusaeg on kolm aastat, kusjuures igal aasta valitakse 3 (kolm) liiget ümber. Juhatuse liikmed valivad endi hulgast juhatuse esimehe.
5.3. Ühenduse juhatus korraldab tegevust Ühenduse liikmete koosoleku poolt kinnitatud tööplaani alusel, kutsub kokku liikmete koosolekud.
5.4. Juhatuse esimehe ettepanekul võib võtta juhatuse otsused vastu koosolekut kokku kutsumata. Sellisel juhul edastab juhatuse esimees kõigile liikmetele juhatuse otsuse projekti e-mailiga või faksi teel, määrates tähtaja, mille jooksul juhatuse liige peab esitama otsuse projekti kohta oma kirjaliku seisukoha. Juhatuse esimehe poolt volitatud isik kontrollib telefoni teel otsuse projekti kättesaamist juhatuse liikmete poolt. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt antakse üle poole juhatuse liikmete häältest. Kui juhatuse liige ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse poolt. Juhatuse esimees vormistab hääletustulemuste protokolli ning edastab selle viivitamatult kõigile juhatuse liikmetele.
5.5. Ühenduse juhatus on aruandekohustuslik EJL volikogu ja Ühenduse liikmete koosoleku ees. Ühenduse juhatuse liikmetel, kes ei kuulu EJL volikogusse, on õigus osaleda EJL volikogu koosolekul sõnaõigusega Ühenduse tegevusega seotud küsimustes.
5.6. Oma tegevuse korraldamisel ja liikmete informeerimisel on Ühendusel õigus kasutada EJL büroo teenuseid. Oma ürituste korraldamiseks Ühenduse poolt kogutud rahalised ja muud vahendid on Ühenduse kasutuses eelarve alusel.
5.7. Oma tegevusplaanidest ja toimunud üritustest informeerib Ühenduse juhatus EJL presidentuuri mõistliku aja jooksul.
5.8. Ühendusel on õigus teha ettepanekuid EJL volikogu ja presidentuuri päevakorda küsimuste võtmiseks koos vajalike otsuste projektide ja seletuskirjade lisamisega.
5.9. Ühenduse liikmete koosolek valib 3-liikmelise eetikakomisjoni, kelle ülesandeks on kaebuste lahendamine eetikareeglite rikkumise kohta. Oma seisukohad teeb eetikakomisjon teatavaks Ühenduse juhatusele ja EJL presidentuurile.
5.10. Ühenduse juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal viibib vähemalt pool juhatuse liikmetest. Ühenduse juhtorganite otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Ühenduse juhtorganite koosolekud protokollitakse. Protokolli allkirjastavad koosoleku juhataja ja protokollija. Protokollide originaalid säilitatakse Ühenduse asukohas.

6. PÕHIMÄÄRUSE MUUTMINE, TEGEVUSE ÜMBERKUJUNDAMINE JA LÕPETAMINE
6.1. Põhimääruse muutmine, samuti ühenduse tegevuse ümberkujundamine ja lõpetamine toimub ühenduse ettepanekul EJL volikogu otsusega.

Põhimäärus on võetud vastu EJL Ettevõtlusjuristide Ühenduse asutamiskoosolekul 26.04.2000.a. ja kinnitatud EJL volikogu poolt koos muudatustega 17.05.2000.a. Põhimäärust muudetud 06.06.2002 EJL Ettevõtlusjuristide Ühenduse aastakoosolekul.