Naisjuristide ühendus

20728325_1228002754012550_6164041734021213116_n

Naiste Kongress 03.03

12.05.2014

IMG_02467.novembril toimus EJL büroos naisjuristide ühenduse liikmete kohtumine  Kaagvere Erikooli direktori pr Maire Reestiga. Kohtumine kujunes südamlikuks ja väga konstruktiivseks. Osalejad said põhjaliku ülevaate tütarlaste probleemidest ja asjaoludest, millistel tingimustel ja olukordades erikooli satutaks. Arutelu käigus avanesid erikooli õpilaste noorte käitumismudelid, enda kehtestamisprobleemid ja väljendusvõimalused.

Direktor tutvustas kooli võimalusi ja programme noorte inimeste normaalelule tagasitoomisel ja sotsiaalsel lähendamisel. Rääkisime programmidest, õppekavadest, käitumisest ja enesekehtestamisest.

IMG_0247Õhtu edenedes leiti naisjuristide ühenduse ja kooli vahelisi koostööseoseid ja võimalusi. Otsusti koostööd jätkata ja aidata kaasa alaeliste käitumist mõjutavate seaduste muutmisele.

EJL büroo

 

 

Eesti Juristide Liidu Naisjuristide Ühendus on Euroopa Naisjuristide Ühenduse (EWLA) liige

NAISJURISTIDE ÜHENDUSE PÕHIMÄÄRUS

1. ÜLDSÄTTED
1.1. Naisjuristide Ühendus on EJL-i liikmete ühendus, mille nimi on Eesti Juristide Liidu Naisjuristide Ühendus (edaspidi nimetatud Ühendus).
1.2. Ühendus asutatakse EJL-i volikogu poolt määramata tähtajaks. Ühendus tegutseb EJL-i asukohas, aadressil Tõnismägi 3a 10119 Tallinn.

2. EESMÄRGID
2.1. Ühenduse loomise ja tegutsemise peaeesmärgiks on:
2.1.1 Aidata kaasa pereväärtuste tõstmisele ja tervete peresuhete propageerimisele.
2.1.2 Anda soovitusi ja töötada välja seaduse muudatusi perevägivalla vähendamiseks ja selle ohjeldamiseks
2.1.3 Kaitsta inimõigusi ja töötada välja seadusandlikud soovitused ja ettepanekud inimkaubanduse tõkestamiseks
2.1.4 Lasteõiguste kaitse ja nende tagamiseks seaduseelnõude väljatöötamine ja seadusmuudatuste tegemine.
2.1.5 Osaleda õiguspoliitika kavandamises
2.1.6 Õiguslike arvamuste ja analüüside andmine
2.2 Osaleda p.2.1 märgitud tegevusi kajastavates ja hõlmavates projektides ning
koostööprogrammides. Seda Eestis kui välismaal. Võimalusel luua rahvusvaheline võrgustik.
2.3 Nõustamisteenuste osutamine p.2.1 märgitud valdkondade raames.
2.4 Kodanikuühiskonna arendamine ja kaasamisprotsessides osalemine.
3. Kontaktide loomine analoogsetel eesmärkidel loodud välisriikide naisjuristide organisatsioonide ja koostöökogudega.
4. Peaeesmärgiga seotud koolituste, seminaride jm teabeürituste korraldamine

3. LIIKMED
3.1. Ühenduse liikmeteks võivad olla kõik EJL naissoost liikmed ja noorliikmed, kes on huvitatud ühenduse eesmärkide saavutamisest.
3.2. Ühenduse liikmeks astuja esitab sellekohase kirjaliku sooviavalduse EJL direktorile, kes registreerib EJL liikme Ühenduse liikmena.
3.3. Liikmestaatus lõpeb
1) ühingu liikme poolt EJL direktorile esitatud väljaastumisteatise esitamisega;
2) EJL liikmelisuse lõpetamisega või lõppemisega.

4. LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
4.1 Ühenduse liikmel on kõik EJL-i põhikirjas toodud liikme õigused ja kohustused. Lisaks on Ühenduse liikmel:
1) õigus osaleda hääleõigusega Ühenduse liikmete koosolekul ning kõigil Ühenduse poolt korraldatavatel tasulistel ja tasuta üritustel.
2) õigus saada Ühenduse juhatuselt teavet ühenduse tegevust puudutavates küsimustes.
4.2 Ühenduse liige on kohustatud täitma Ühenduse põhimäärust, Ühenduse juhtorganite otsuseid ja eetikareegleid ning EJL-i eetikakoodeksit.

5. JUHTIMINE
5.1 Ühenduse kõrgem juhtimisorgan on Ühenduse liikmete koosolek. Korraline koosolek toimub vähemalt 1 kord aastas.
5.2 Ühenduse juhtimiseks valivad liikmed ühenduse koosolekul 3 – 7 liikmelise juhatuse. Juhatuse volitused kehtivad kolm aastat. Juhatuse liige võib ühenduse koosolekule esitatud kirjaliku avalduse alusel oma volitustest loobuda. Juhatuse liikmed valivad endi hulgast esimehe.
5.3 Juhatus korraldab tegevust Ühenduse liikmete koosoleku poolt kinnitatud tööplaani alusel, kutsub kokku liikmete koosolekud. Juhatus teatab EJL presidentuurile oma tegevusplaanidest ja toimuvatest üritustest mõistliku aja jooksul.
5.4 Juhatus on aruandekohustuslik EJL volikogu ja Ühenduse koosoleku ees. Juhatuse liikmetel, kes ei kuulu EJL volikogusse, on õigus osaleda EJL volikogu koosolekul sõnaõigusega Ühenduse tegevusega seotud küsimustes.
5.5 Oma tegevuse korraldamisel ja liikmete informeerimisel on Ühendusel õigus kasutada EJL büroo teenuseid. Ühenduse poolt korraldatud üritustel kogutud rahalised ja muud vahendid on Ühenduse kasutuses EJL-i eelarves toodud ulatuses.
5.6 Ühendusel on õigus koostada projekte ja esitada taotlusi oma põhimääruses toodud eesmärkide rakendamiseks.
5.7 Ühendusel on õigus teha ettepanekuid EJL volikogu ja presidentuuri päevakorda küsimuste võtmiseks koos vajalike otsuste projektide ja seletuskirjade lisamisega.
5.8 Ühenduse juhtorganite otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.

6. PÕHIMÄÄRUSE MUUTMINE, TEGEVUSE ÜMBERKUJUNDAMINE JA LÕPETAMINE
6.1. Põhimääruse muutmine, samuti Ühenduse tegevuse ümberkujundamine ja lõpetamine toimub  EJL-i volikogu otsusega.

Põhimäärus on võetud vastu EJL Naisjuristide Ühenduse asutamiskoosolekul 16.juunil 2011.a.. ja kinnitatud EJL volikogu poolt 27.oktoobri 2011 otsusega nr2/3. Muudetud EJL volikogu poolt 25. juuni 2013 otsusega nr 10/1.