Õppekorralduse ja koolituste kvaliteedi tagamise alused

MTÜ Eesti Juristide Liit õppekorralduse alused

1. Üldsätted
1.1. MTÜ Eesti Juristide Liit (registrikood: 80086487) lähtub täienduskoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest ning teistest seonduvatest õigusaktidest ja dokumentidest.
1.2. MTÜ Eesti Juristide Liit on täienduskoolitusasutus (ID EHISes: 13991; õppekava rühm: Õigus), mis korraldab õigusalast täienduskoolitust õigusteaduse valdkonnas.
1.3. Õppetöö viiakse läbi aadressil Tõnismägi 2, Tallinn, Eesti Rahvusraamatukogus asuvates tunni alusel renditavates ruumides või koolituse tellija koolitusruumides. Väliskoolituste õppetöö viiakse läbi koolituse asukoha riigis asuvates ruumides.
1.4. Koolitused toimuvad koolituskalendri alusel, mis avaldatakse MTÜ Eesti Juristide Liidu veebilehel aadressil https://juristideliit.ee/koolitused/tallinnas/ ja https://juristideliit.ee/koolitused/valiskoolitused/ .
1.5. Koolitused toimuvad grupikoolitusena.
1.6. Koolituse pikkuse arvestamise aluseks on akadeemiline tund (1 akadeemiline tund on 45 minutit).
1.7. MTÜ Eesti Juristide Liidu asjaajamise- ja õppekeel on eesti keel.
1.8. Õpingute alusdokument on õppekava, kus on määratletud:
1.8.1. õppekava nimetus;
1.8.2. õppekavarühm;
1.8.3. õpiväljundid;
1.8.4. õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
1.8.5. õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
1.8.6. õppe sisu;
1.8.7. õppekeskkonna kirjeldus;
1.8.8. õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
1.8.9. lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
1.8.10. koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

2. Isikuandmete kogumine ja töötlemine
2.1. MTÜ Eesti Juristide Liit kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: ees- ja perekonnanimi, arve maksja ja saaja andmed ning osaleja e-posti aadress. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele §6.

3. Koolitusele registreerumine ja koolitusgrupi komplekteerimine.
3.1. Koolitusele registreerumine.
3.1.1. Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab e-posti teel (koolitus@juristideliit.ee) või telefoni teel (6314466). Koolitusele on võimalik registreeruda ka koolituspäeval koolituse toimumise asukohas.
3.2. Koolitusgrupi komplekteerimine.
3.2.1. Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel. Igale koolitusele registreerijale saadetakse kinnitus koolitusele registreerimise kohta.
3.2.2. Koolituse alustamiseks koostatakse koolitusel õppijate nimekiri.
3.2.3. MTÜ Eesti Juristide Liidul on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel vähemalt ühepäevase etteteatamisega. Koolituse ärajäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse koolituse tasu tagasi.

4. Koolituse alustamine ja koolitusel osalemine
4.1. Koolitusel õppimist saavad alustada osalejad, kes on ennast eelnevalt registreerinud ning kellele on väljastatud tasumiseks koolituse arve.
4.2. Õppetööst osavõttu kinnitab osaleja oma allkirjaga registreerimislehel koolituspäeva alguses.

5. Koolituse lõpetamine ja väljaarvamise kord.
5.1. Koolituse läbinud osalejale väljastatakse tunnistus ja/või tõend.
5.2. Kõikidel täienduskoolitusel osalejatel on võimalus, kuid mitte kohustus, anda tagasisidet nii suuliselt kui kirjalikult.

6. Koolituse eest tasumine
6.1. Koolituse eest tasumine toimub arve alusel. Arve saadetakse e-posti teel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.
6.2. MTÜ Eesti Juristide Liidu liikmetele või mitmele osalejale ühest asutusest kehtib soodushind, mis on märgitud õppekavas.

7. Koolitusest loobumine
7.1. Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada MTÜ Eesti Juristide Liitu e-kirja teel koolitus@juristideliit.ee või telefonil 6314466. Juhul, kui osaleja teatab loobumisest vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumise päeva tuleb tasuda 25% koolituse arvest. Juhul kui osaleja teatab mitteosalemisest vähem kui 3 tööpäeva või mingil põhjusel jätab koolitusele tulemata, tuleb tasuda 100% koolituse arvest.

8. Õppija õigused ja kohustused
8.1. Õppijal on õigus:
8.1.1. valida oma võimetele ja huvidele vastav koolitusprogramm;
8.1.2. nõuda kvaliteetset koolitust;
8.1.3. saada teavet MTÜ Eesti Juristide Liidu õppekorralduse ja õppekava kohta;
8.1.4. nõuda õppemaksu tagastamist MTÜ Eesti Juristide Liidu süül ära jäänud kursuste eest;
8.1.5. lahkuda omal soovil enne koolituse lõppu, kusjuures sel juhul õppemaksu ei tagastata.
8.1.6. saada koolituse lõpus osalemist kinnitav tunnistus või tõend.
8.2. Õppija on kohustatud:
8.2.1. tegutsema hädaolukorras (tulekahju, veeavarii, pommiähvardus jms) vastavalt eeskirjadele ja koolituskeskuse töötajate korraldustele;
8.2.2. hoidma heaperemehelikult tema kasutusse antud õppevahendeid ja koolitusruumi vara;
8.2.3. käituma vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele.

9. Lektorite kvalifikatsiooninõuded
9.1. Lektorid peavad omama kõrgemat erialast haridust, eeliseks teaduskraadi olemasolu ja peab olema aktiivselt tegutsenud/ tegutseb õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

10. Vaidluste lahendamise kord
10.1. MTÜ Eesti Juristide Liidu ja koolitusel osaleja vahel tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Harju maakohtus.

MTÜ Eesti Juristide Liit õppekorralduse alused

 

MTÜ Eesti Juristide Liit koolituste kvaliteedi tagamise alused

MTÜ Eesti Juristide Liit lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest ning kinnitab, et kvaliteedi tagamise kord vastab täiskasvanute täienduskoolituse standardis toodud nõuetele.

1. Üldsätted
1.1. MTÜ Eesti Juristide Liit lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, ettevõtte ärieetikast, põhikirjast ja õppekorralduse alustest.
1.2. MTÜ Eesti Juristide Liit pakub täiskasvanutele suunatud tööalast täienduskoolitust.
1.3. Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel klientidega tuleb igal koolitajal juhinduda väärtuspõhisest suhtest, avatusest, aususest ja abivalmidusest.

2. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
2.1. Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist ja täienduskoolituse standardist.
2.2. Õppekavas sätestatakse järgmised andmed:
2.2.1. õppekava nimetus;
2.2.2. õppekavarühm;
2.2.3. õppekava õpiväljundid;
2.2.4. õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
2.2.5. õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
2.2.6. õppe sisu;
2.2.7. õppekeskkonna kirjeldus;
2.2.8. õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
2.2.9. lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
2.2.10. koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.
2.3 Iga koolituse juures on viide kehtivale õppekavale.

3. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
3.1. MTÜ Eesti Juristide Liit viib läbi koolitusi seminariruumides, mis vastavad tervisekaitse nõuetele. Ruumid on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga (dataprojektor, arvuti jne) ja tahvliga.
3.2. MTÜ Eesti Juristide Liidu koolitustel on õppematerjalid paberkandjal ja/või elektrooniliselt.
3.3. Koolitusgrupi suurus sõltub koolitusest ja selle ajakohasusest ning vajaduest.

4. Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
4.1. Lektorid peavad omama kõrgemat erialast haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.
4.2. Lektor peab koostama iga koolituse jaoks ainekaardi vastavalt õppekavale.

5. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord
5.1. Kõikidel täienduskoolitusel osalejatel on võimalus, kuid mitte kohustus, anda tagasisidet nii suuliselt kui kirjalikult, kas paberkandjal või digitaalselt. Saadud tagasisidet analüüsime ning kasutame selleks, et pakkuda veelgi kvaliteetsemaid koolitusi.
5.2 MTÜ Eesti Juristide Liit kogub osaleja kohta järgmisi andmeid: ees- ja perekonnanimi, isikukood, arve maksja ja saaja andmed ning e-posti aadress. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele §6.

MTÜ Eesti Juristide Liit koolituste kvaliteedi tagamise alused