Euroopa õiguse ühendus

 

 Ümarlaua detailsem ülevaade: ÜMARLAUD – kokkuvõte ja pikem ülevaade.

I. ÜLDSÄTTED
1. Euroopa õiguse ühendus (edaspidi ka ühendus) on Eesti Juristide Liidu liikmete ühendus, mis on loodud erialasel printsiibil.
2. Euroopa õiguse ühendus on Eesti Juristide Liidu põhikirjajärgne struktuuriüksus.
3. Eesti Juristide Liidu volikogu asutas Euroopa õi guse ühenduse määramata ajaks. Ühendus tegutseb Eesti Juristide Liidu asukohas Tallinnas.

II. TEGEVUSE EESMÄRK
4. Ühenduse tegutsemise eesmärk on aidata kaasa Euroopa õiguse tutvustamisele Eestis ning ühendada Euroopa õigusest huvitatud juriste, kaitst es nende ühishuve.
5. Tegevuse eesmärgi saavutamiseks ühendus:
5.1. korraldab oma liikmeskonda ühendavaid üritusi ja avaldab publikatsioone Euroopa õiguse valdkondade uurimiseks ja selgitamiseks
5.2. teostab ja toetab teadusuuringuid Euroopa õiguse valdkonnas
5.3. korraldab konverentse, seminare jm üritusi võiaitab kaasa oma liikmete osalemiselenendes
5.4. loob ja arendab koostöösuhteid teiste erialaühendustega nii Eestis kui rahvusvaheliselt
5.5. osaleb õigusloomes, avaldades arvamusi ja andes nõu Euroopa õiguse alal
5.6. toetab oma liikmete tegevust Euroopa õiguse uurimisel
5.7. teeb muid toiminguid oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks kooskõlas Eesti seaduste, Eesti Juristide Liidu põhikirja ja käesoleva põhimäärusega.
6. Ühendus on Rahvusvahelise Euroopa Õiguse Föderatsiooni (lühend FIDE – Fédération Internationale de Droit Européen) liige.

III. LIIKMED
7. Ühenduse liikmeks võib olla Eesti Juristide Liidu liige, kes on kutsealaselt seotud Euroopa õiguse uuringute, analüüsi, rakendamise ja õpetamisega või on Euroopa õigusest muul viisil
huvitatud.
8. Ühenduse liikmeks saavad olla üksnes Eesti Juristide Liidu õigusalase kõrgharidusega liikmed.
9. Liikmeks astuda soovijal tuleb esitada ühenduse juhatuse kinnitatud kirjalik sooviavaldus Eesti Juristide Liidu direktorile, kes võtab ta ühenduse liikmena arvele.
10. Liikmestaatus lõpeb:
10.1. Eesti Juristide Liidu direktorile esitatud ühenduse liikme väljaastumisteatise registreerimisega
10.2. Eesti Juristide Liidu liikmelisuse lõpetamise või lõppemisega
10.3. Ühenduse juhatuse otsusega lõpetada isiku liikmelisus.

IV. LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
11. Lisaks Eesti Juristide Liidu liikme õigustele ja kohustustele on ühenduse liikmel järgmised õigused ja kohustused:
11.1. õigus võtta hääleõiguslikult osa ühenduse koosolekust ja osaleda ühenduse korraldatavatel muudel tasulistel või tasuta üritustel
11.2. saada juhatuselt teavet ühenduse tegevuse kohta.
12. Liige on kohustatud täitma ühenduse põhimäärust ja selle juhtorganite otsuseid ning Eesti Juristide Liidu põhikirja ja eetikakoodeksit.

V. JUHTIMINE
13. Ühenduse kõrgeim juhtorgan on ühenduse liikmete üldkoosolek, mis toimub korralisena vähemalt üks kord aastas.
14. Vastavalt Eesti Juristide Liidu põhikirjale ja käesolevale põhimäärusele valivad ühenduse liikmed ühenduse juhtimiseks 3–7 liikmelise juhatuse. Juhatuse volitused kehtivad üks kuni kolm aastat. Juhatuse liige võib kirjaliku avalduse alusel oma volitustest igal ajal loobuda.
15. Juhatuse liikmed valivad endi hulgast juhatuse esimehe. Esimees korraldab juhatuse tööd, esimehe äraolekul asendab teda tema määratud juhatuse liige.
15.1 Ühendusel võib olla auesimees, kes nimetatakse ametisse tähtajatult. Auesimeheks võib saada juhatuse esimees, kel on erilised teened ühenduse ees. Auesimehe nimetab juhatus pärast isikult selleks nõusoleku saamist. Auesimees on juhatuse liige.
16. Juhatus on aruandekohustuslik Eesti Juristide Liidu volikogu ja ühenduse üldkoosoleku ees. Juhatuse liikmel, kes ei kuulu Eesti Juristide Liidu volikogusse, on õigus osaleda Eesti Juristide Liidu volikogu koosolekul sõnaõigusega ühenduse tegevusega seotud küsimustes.
17. Oma tegevuse korraldamisel ja liikmete teavitamisel on ühendusel õigus kasutada Eesti Juristide Liidu büroo teenuseid. Ühendus võib oma üritustel kogutud raha kasutada Eesti Juristide Liidu eelarves ettenähtud ulatuses.
18. Ühendusel on õigus teha Eesti Juristide Liidu volikogu ja presidentuuri koosolekute päevakorda võtmiseks ettepanekuid, lisades neile seletuskirju ja otsuse eelnõusid.
19. Ühenduse juhtorganite otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.

VI PÕHIMÄÄRUSE MUUTMINE, TEGEVUSE ÜMBERKORRALDAMINE JA LÕPETAMINE
20. Ühenduse põhimääruse muutmine, tema tegevuse ümberkorraldamine ja lõpetamine toimub Eesti Juristide Liidu põhimääruses sätestatud korras.

Põhimäärus võeti vastu Eesti Juristide Liidu Euroopa õiguse ühenduse asutamiskoosolekul 13.11.04.a.
Põhimäärust muudeti Eesti Juristide Liidu Euroopa õiguse ühenduse üldkoosolekul 9.11.2012.a.