Üldkogu

Eesti Juristide Liidu kõrgeim organ on Üldkogu. Üldkogu võib olla nii korraline kui ka erakorraline. Korraline üldkogu käib koos kord aastas ning kohale kutsutakse kõik Eesti Juristide Liidu liikmed, ka noorliikmed, viimastel puudub ainult hääleõigus. Erakorraline üldkogu tuleb kokku volikogu, revisjonitoimkonna või vähemalt ühe neljandiku liikmete nõudmisel.

Üldkogu võib vastu võtta otsuseid küsimustes, mis on teatavaks tehtud üldkogu kokkukutsumise teates. Üldkogu on otsustusvõimeline sõltumata osalevate liidu liikmete arvust, kuid mitte vähem kui 5% liidu liikmetest. Kui üldkogu ei ole pädev otsust vastu võtma, kutsub volikogu üldkogu kokkukutsumisest arvates kolme nädala jooksul kokku uue üldkogu, kes on pädev otsuseid vastu võtma, kui on esindatud või osaleb vähemalt kaks liiget; uue üldkogu päevakord jääb samaks. Üldkogu otsus loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalevatest liikmetest.

Üldkogu ainupädevuses vastavalt EJL põhikirjale on: • põhikirja muutmine; • volikogu, presidentuuri, revisjonitoimkonna ja aukohtu valimine kolmeks aastaks; • volikogu ja revisjonitoimkonna tegevuse aruannete ärakuulamine ja neile hinnangu andmine; • majandusaasta aruande kinnitamine • liidu reorganiseerimine ja tema tegevuse lõpetamine.

EJL üldkogu protokoll 06.06.2024 EJL üldkogu protokoll 14.06.2023 Otsus nr 1 – päevakord Otsus nr 2 – majandusaasta aruande kinnitamine Otsus nr 3 – revisjonitoimkonna aruande kinnitamine Otsus nr 4 – majandusaasta aruande kinnitamine Otsus nr 5 – häältelugemiskomisjoni moodustamine Otsus nr 6 – presidentuuri (juhatuse) valimine Otsus nr 7 – volikogu valimine Otsus nr 8 – revisjonitoimkonna valimine Otsus nr 9 – aukohtu valimine Ettevõtlusjuristide tegevuse aruanne Aukohtu tegevuse aruanne Revisjonitoimkonna aruanne majandusaasta aruandele Majandusaasta aruanne EJL üldkogu protokoll 15.06.2022 Majandusaasta aruanne 2021 EJL büroo koosseis (25.05.2022 otsus 7/6) EJL liikmeks vastuvõtmine ja väljaarvamine Üldkogu päevakord Majandusaasta aruande kinnitamine Osalejate nimekiri 25.05.2022 (volikogu) Volikogu istungi protokoll 25.05.2022 Revisjonitoimkonna aruande kinnitamine Revisjonitoimkonna liikme valimine Päevakord 15.06.2021 EJL üldkogu protokoll 15.06.2021 Revisjoonitoimkonna aruanne 2020 maj.aasta kohta Otsus nr 1 Revisjoonitoimkonna aruanne kinnitamine EJL 2020 majandusaasta aruanne Otsus nr 2 Majandusaasta aruande kinnitamine Päevakord 24 09 2020 EJL üldkogu protokoll 24.09.2020 Revisjonitoimkonna aruanne 2019 maj aasta kohta Otsus nr 1 Revisjonitoimkonna aruande kinnitamine Otsus nr 2 Majandusaaasta aruande kinnitamine EJL 2019 majandusaasta aruanne Otsus nr 3 Eesti Juristide Liidu juhtorganite valimisprotseduur Otsus nr 4 häältelugemiskomisjoni moodustamine Otsus nr 5 Volikogu koosseisu valimine Otsus nr 6 Revisjonitoimkonna koosseisu valimine Otsus nr 7 Presidentuuri koosseisu valimine Otsus nr 8 Aukohtu koosseisu valimine Päevakord 12.06.2019 EJL üldkogu protokoll 12.06.2019 Revisjonitoimkonna aruanne 2018 majandusaasta kohta Otsus nr 1 Revisjonitoimkonna aruande kinnitamine Otsus nr 2 Majandusaasta aruande kinnitamine EJL majandusaruanne  Päevakord 05.06.2018 EJL üldkogu protokoll 05.06.2018 Revisjonitoimkonna aruanne 2017 majandusaasta kohta Otsus nr 1 Revisjonitoimkonna aruande kinnitamine Otsus nr 2 Majandusaasta aruande kinnitamine EJL majandusaasta aruanne Päevakord 14 06 2017 EJL üldkogu protokoll 14.06.2017 Revisjonitoimkonna aruanne 2016 maj aasta kohta Otsus nr 1 Revisjonitoimkonna aruande kinnitamine Otsus nr 2 Majandusaaasta aruande kinnitamine EJL 2016 majandusaasta aruanne Otsus nr 3 Eesti Juristide Liidu juhtorganite valimisprotseduur Otsus nr 4 häältelugemiskomisjoni moodustamine Otsus nr 5 Aukohtu koosseisu valimine Otsus nr 6 Revisjonitoimkonna koosseisu valimine Otsus nr 7 Presidentuuri koosseisu valimine Otsus nr 8 volikogu koosseisu valimine Päevakord 01.06.2016 01.06.2016 üldkogu protokoll Revisjonitoimkonna aruanne Otsus nr 1 revisjonitoimkonna tegevuse aruande kinnitamine Otsus nr 2 EJL majandusaasta aruande kinnitamine Otsus nr 3 põhikirja muutmine EJL 2015 majandusaasta aruanne EESTI JURISTIDE LIIDU PÕHIKIRI (seisuga 01.06.2016) Päevakord 09.06.2015 Justiitsministeeriumi kantsleri Norman Aasa ettekanne 09.06.2015 09.06.2015 üldkogu protokoll Revisjonitoimkonna aruanne Otsus nr 1 revisjonitoimkonna 2014 aasta aruande kinnitamine Otsus nr 2 EJL 2014 majandusaasta aruande kinnitamine EJL 2014 majandusaasta aruanne Ülevaade ühenduste tegevusest – Haldusjuristide ühendus Ülevaade ühenduste tegevusest – Naisjuristide ühendus Ülevaade ühenduste tegevusest – Ettevõtlusjuristide ühendus Erakorralise üldkogu päevakord 14.10.2014 Erakorralise üldkogu protokoll 14.10.2014 Otsus nr 2-1 põhikirja p 52.4 muutmine EESTI JURISTIDE LIIDU PÕHIKIRI (seisuga 14.10.2014) Üldkogu päevakord 05.06.2014 05.06.2014 üldkogu protokoll Otsus nr 1 – revisjonitoimkonna aruande kinnitamine Otsus nr 2 – majandusaasta aruande kinnitamine 2013.a. majandus- ja tegevusaruanne Otsus nr 3 – häältelugemiskomisjoni koosseisu kinnitamine Otsus nr 4 – presidentuuri koosseisu kinnitamine Otsus nr 5 – volikogu koosseisu kinnitamine Otsus nr 6 – revisjonitoimkonna koosseisu kinnitamine Otsus nr 7 – aukohtu koosseisu kinnitamine Ettevõtlusjuristide ühenduse tegevuse ülevaade Euroopa Õiguse ühenduse tegevuse ülevaade Haldusjuristide ühenduse tegevuse ülevaade Naisjuristide ühenduse tegevuse ülevaade  Eesti Juristide Liidu üldkogu seisukoht TÜ õigusteaduskonna lõpetamise kohta EJL Üldkogu 2013 protokoll Üldkogu otsus nr 1 – majandusaasta aruande kinnitamine Üldkogu otsus nr 2 – revisjonitoimkonna aruande kinnitamine Ülevaade Ettevõtlusjuristide ühenduse tegevusest Ülevaade Euroopa õiguse ühenduse tegevusest Ülevaade Haldusjuristide ühenduse tegevusest Ülevaade Naisjuristide ühenduse tegevusest EJL Üldkogu 2012 protokoll Otsus 1 – majandusaasta aruande kinnitamine Otsus 2 – revisjonitoimkonna aruande kinnitamine Otsus 3 – põhikirja muutmine Protokoll Otsused Protokoll