Üldkogu

Eesti Juristide Liidu kõrgeim organ on Üldkogu. Üldkogu võib olla nii korraline kui ka erakorraline. Korraline üldkogu käib koos kord aastas ning kohale kutsutakse kõik Eesti Juristide Liidu liikmed, ka noorliikmed, viimastel puudub ainult hääleõigus. Erakorraline üldkogu tuleb kokku volikogu, revisjonitoimkonna või vähemalt ühe neljandiku liikmete nõudmisel.

Üldkogu võib vastu võtta otsuseid küsimustes, mis on teatavaks tehtud üldkogu kokkukutsumise teates. Üldkogu on otsustusvõimeline sõltumata osalevate liidu liikmete arvust, kuid mitte vähem kui 5% liidu liikmetest. Kui üldkogu ei ole pädev otsust vastu võtma, kutsub volikogu üldkogu kokkukutsumisest arvates kolme nädala jooksul kokku uue üldkogu, kes on pädev otsuseid vastu võtma, kui on esindatud või osaleb vähemalt kaks liiget; uue üldkogu päevakord jääb samaks. Üldkogu otsus loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalevatest liikmetest.

Üldkogu ainupädevuses vastavalt EJL põhikirjale on:
• põhikirja muutmine;
• volikogu, presidentuuri, revisjonitoimkonna ja aukohtu valimine kolmeks aastaks;
• volikogu ja revisjonitoimkonna tegevuse aruannete ärakuulamine ja neile hinnangu andmine;
• majandusaasta aruande kinnitamine
• liidu reorganiseerimine ja tema tegevuse lõpetamine.

EJL üldkogu protokoll 14.06.2023
Otsus nr 1 – päevakord
Otsus nr 2 – majandusaasta aruande kinnitamine
Otsus nr 3 – revisjonitoimkonna aruande kinnitamine
Otsus nr 4 – majandusaasta aruande kinnitamine
Otsus nr 5 – häältelugemiskomisjoni moodustamine
Otsus nr 6 – presidentuuri (juhatuse) valimine
Otsus nr 7 – volikogu valimine
Otsus nr 8 – revisjonitoimkonna valimine
Otsus nr 9 – aukohtu valimine
Ettevõtlusjuristide tegevuse aruanne
Aukohtu tegevuse aruanne
Revisjonitoimkonna aruanne majandusaasta aruandele
Majandusaasta aruanne

EJL üldkogu protokoll 15.06.2022
Majandusaasta aruanne 2021
EJL büroo koosseis (25.05.2022 otsus 7/6)
EJL liikmeks vastuvõtmine ja väljaarvamine
Üldkogu päevakord
Majandusaasta aruande kinnitamine
Osalejate nimekiri 25.05.2022 (volikogu)
Volikogu istungi protokoll 25.05.2022
Revisjonitoimkonna aruande kinnitamine
Revisjonitoimkonna liikme valimine

Päevakord 15.06.2021
EJL üldkogu protokoll 15.06.2021
Revisjoonitoimkonna aruanne 2020 maj.aasta kohta
Otsus nr 1 Revisjoonitoimkonna aruanne kinnitamine
EJL 2020 majandusaasta aruanne
Otsus nr 2 Majandusaasta aruande kinnitamine

Päevakord 24 09 2020
EJL üldkogu protokoll 24.09.2020
Revisjonitoimkonna aruanne 2019 maj aasta kohta
Otsus nr 1 Revisjonitoimkonna aruande kinnitamine
Otsus nr 2 Majandusaaasta aruande kinnitamine
EJL 2019 majandusaasta aruanne
Otsus nr 3 Eesti Juristide Liidu juhtorganite valimisprotseduur
Otsus nr 4 häältelugemiskomisjoni moodustamine
Otsus nr 5 Volikogu koosseisu valimine
Otsus nr 6 Revisjonitoimkonna koosseisu valimine
Otsus nr 7 Presidentuuri koosseisu valimine
Otsus nr 8 Aukohtu koosseisu valimine

Päevakord 12.06.2019
EJL üldkogu protokoll 12.06.2019
Revisjonitoimkonna aruanne 2018 majandusaasta kohta
Otsus nr 1 Revisjonitoimkonna aruande kinnitamine
Otsus nr 2 Majandusaasta aruande kinnitamine
EJL majandusaruanne 

Päevakord 05.06.2018
EJL üldkogu protokoll 05.06.2018
Revisjonitoimkonna aruanne 2017 majandusaasta kohta
Otsus nr 1 Revisjonitoimkonna aruande kinnitamine
Otsus nr 2 Majandusaasta aruande kinnitamine
EJL majandusaasta aruanne

Päevakord 14 06 2017
EJL üldkogu protokoll 14.06.2017
Revisjonitoimkonna aruanne 2016 maj aasta kohta
Otsus nr 1 Revisjonitoimkonna aruande kinnitamine
Otsus nr 2 Majandusaaasta aruande kinnitamine
EJL 2016 majandusaasta aruanne
Otsus nr 3 Eesti Juristide Liidu juhtorganite valimisprotseduur
Otsus nr 4 häältelugemiskomisjoni moodustamine
Otsus nr 5 Aukohtu koosseisu valimine
Otsus nr 6 Revisjonitoimkonna koosseisu valimine
Otsus nr 7 Presidentuuri koosseisu valimine
Otsus nr 8 volikogu koosseisu valimine

Päevakord 01.06.2016
01.06.2016 üldkogu protokoll
Revisjonitoimkonna aruanne
Otsus nr 1 revisjonitoimkonna tegevuse aruande kinnitamine
Otsus nr 2 EJL majandusaasta aruande kinnitamine
Otsus nr 3 põhikirja muutmine
EJL 2015 majandusaasta aruanne
EESTI JURISTIDE LIIDU PÕHIKIRI (seisuga 01.06.2016)

Päevakord 09.06.2015
Justiitsministeeriumi kantsleri Norman Aasa ettekanne 09.06.2015
09.06.2015 üldkogu protokoll
Revisjonitoimkonna aruanne
Otsus nr 1 revisjonitoimkonna 2014 aasta aruande kinnitamine
Otsus nr 2 EJL 2014 majandusaasta aruande kinnitamine
EJL 2014 majandusaasta aruanne
Ülevaade ühenduste tegevusest – Haldusjuristide ühendus
Ülevaade ühenduste tegevusest – Naisjuristide ühendus
Ülevaade ühenduste tegevusest – Ettevõtlusjuristide ühendus

Erakorralise üldkogu päevakord 14.10.2014
Erakorralise üldkogu protokoll 14.10.2014
Otsus nr 2-1 põhikirja p 52.4 muutmine
EESTI JURISTIDE LIIDU PÕHIKIRI (seisuga 14.10.2014)

Üldkogu päevakord 05.06.2014
05.06.2014 üldkogu protokoll
Otsus nr 1 – revisjonitoimkonna aruande kinnitamine
Otsus nr 2 – majandusaasta aruande kinnitamine
2013.a. majandus- ja tegevusaruanne
Otsus nr 3 – häältelugemiskomisjoni koosseisu kinnitamine
Otsus nr 4 – presidentuuri koosseisu kinnitamine
Otsus nr 5 – volikogu koosseisu kinnitamine
Otsus nr 6 – revisjonitoimkonna koosseisu kinnitamine
Otsus nr 7 – aukohtu koosseisu kinnitamine

Ettevõtlusjuristide ühenduse tegevuse ülevaade
Euroopa Õiguse ühenduse tegevuse ülevaade
Haldusjuristide ühenduse tegevuse ülevaade
Naisjuristide ühenduse tegevuse ülevaade

 Eesti Juristide Liidu üldkogu seisukoht TÜ õigusteaduskonna lõpetamise kohta

EJL Üldkogu 2013 protokoll
Üldkogu otsus nr 1 – majandusaasta aruande kinnitamine
Üldkogu otsus nr 2 – revisjonitoimkonna aruande kinnitamine

Ülevaade Ettevõtlusjuristide ühenduse tegevusest
Ülevaade Euroopa õiguse ühenduse tegevusest
Ülevaade Haldusjuristide ühenduse tegevusest
Ülevaade Naisjuristide ühenduse tegevusest

EJL Üldkogu 2012 protokoll
Otsus 1 – majandusaasta aruande kinnitamine
Otsus 2 – revisjonitoimkonna aruande kinnitamine
Otsus 3 – põhikirja muutmine

Protokoll
Otsused

Protokoll