Volikogu istung – 25.05.2022

Eesti Juristide Liit

Volikogu 7. istungi protokoll

Šveitsi Maja

Roosikrantsi 11, 10119 Tallinn

25.05.2022

Algus kell 16:00                                                                    

Lõpp kell  17:40

Juhataja:       Kristi Kraavi- Käerdi/  Mai Palmipuu

Protokollija: Krista Paal

Osalesid volikogu liikmed: Heino Junolainen, Mai Palmipuu, Vitali Denikin, Tiina Sepa, Mare Hiiesalu, Lüüli Junti, Erki Pisuke, Enn Tonka, Meelis Pirn

Puudus volikogu liige: Eve East

Osalesid liikmetena (revisjonitoimkond, aukohus, büroo, ühendused): Peep Lillemäe, Külli Kaldvee,  Tom Annikve, Heli Põder, Peeter Milvere.

Külalistena: Victoria Mets ja Aare Kruuser (ettevõtlusjuristide ühenduse juhatuse liikmed).

Registreerimisleht on lisatud protokollile.

Volikogule esitati kinnitamiseks päevakord järgmisel kujul:

3.1 EJL 2021.a.tegevus- ja majandusaastaaruande kooskõlastamine ja üldkoosolekule esitamine.

3.2 EJL revisjontoimkonna 2021.a. aruande. kooskõlastamine ja üldkoosolekule esitamine.

3.3 Häältelugemiskomisjoni moodustamine.

3.4 Revisjontoimkonna liikme valimine.

3.5 EJL aukohtu 2021.a. aruande kooskõlastamine ja üldkoosolekule esitamine.

3.6 EJL ettevõtlusjuristide 2021.a. aruande kooskõlastamine ja üldkoosolekule esitamine.

4. Eesti Juristide Liidu liikmeks vastuvõtmine ja liikmest väljaarvamine.

5. Muud jooksvad küsimused.

  1. Päevakorra kinnitamine

Eesti Juristide Liidu[1] seitsmenda volikogu koosseisu istungi avas tegevpresident Kristi Kraavi- Käerdi ning tervitas koosolekul osalejaid. Edasi juhtis koosolekut Mai Palmipuu, kes tutvustas päevakorda ja tegi ettepaneku see kinnitada.

OTSUSTATI: Kinnitati volikogu päevakord konsensuse alusel.

Mai Palmipuu: EJL volikogu kutsub kokku MTÜ Eesti Juristide Liidu üldkogu 15.juunil 2022 kella 17.00 Metropol Hotell Konverentsikeskuses, Roseni 11 TALLINN  

Krista Paal: Üldkogu avab Riigikogu aseesimees Hanno Pevkur.

OTSUSTATI: Kutsuda EJL üldkogu kokku 15.juunil kell 17.00 Metropol Hotelli Konverentsikeskuses.  

Büroo on kohustatud teabe liikmetele vähemalt 14 päeva enne üldkogu välja saatma.

Vastuvõetud otsus nr 7/1 konsensuse alusel.

3.1 EJL 2021.a.tegevus- ja majandusaastaaruande kooskõlastamine ja üldkoosolekule esitamine.

3.2 EJL revisjontoimkonna 2021.a. aruande. kooskõlastamine ja üldkoosolekule esitamine.

3.3 Häältelugemiskomisjoni moodustamine.

3.4 Revisjontoimkonna liikme valimine.

3.5 EJL aukohtu 2021.a. aruande kooskõlastamine ja üldkoosolekule esitamine.

3.6 EJL ettevõtlusjuristide 2021.a. aruande kooskõlastamine ja üldkoosolekule esitamine.

Mai Palmipuu tutvustas volikogu liikmetele EJL 2021.a. tegevus- ja majandusaruannet. Aruanne edastatud volikogule eelnevalt ja sellega on saanud kõik tutvuda.

Tegevus on olnud piiratud seoses koroonakriisiga ning ära on langenud iga-aastased juristide liidu aastapäeva konverentsid, väliskoolitused ja vähenenud kontaktkoolituste hulk. Jätkunud on juristide klubi ning koolitused on kolinud veebi.

Põhitegevus on töötukassa poolt suunatud isikute võlanõustamine. See tegevus jäänud samale tasemele võrreldes. 2020.a.

Heino Junolainen juhtis tähelepanu 7.taseme õigusnõustaja kutse andmise aktiviseerimise vajadusele ning seadis eesmärgiks teha mõjutustööd erakondade ja justiitsministeeriumi ametnike hulgas, et saaks muudetud tsiviilkohtu menetluse seadustiku sätted, mis annaksid kaalu 7.taseme õigusnõuniku kutse omandamiseks ja juristide kvalifikatsiooni parandamiseks.

Mare Hiiesalu juhtis tähelepanu, et tegevuskavas ei ole kajastatud ettevõtlusjuristide tegevusi ja eesmärke. Ettevõtlusjuristid soovivad tegevuskava omapoolselt täiendada.

Aare Kruuser täiendas, et ettevõtlusjuristid soovivad sellel teemal eraldi töögrupi moodustada.

Kristi Kraavi- Käerdi tutvustas Euroopaõiguse Juristide Ühenduse tegevust. Igakuulised veebikoolitused EL kohtute ja institutsioonidest on populaarsed ja neid kuulab ca 100 huvilist. Need jätkuvad. Lisada see teave 2021.a. tegevuskavasse. 

Mai Palmipuu tegi ettepaneku samas punktis kuulata ära revisjontoimkonna aruande. Revisjontoimkonna aruanne saadetud kõikidele volikogu liikmetele

Mai Palmipuu tegi ettepaneku 2021.a. EJL tegevus- ja majandusaastaaruande ja revisjontoimkonna aruande edastada üldkogule kinnitamiseks.

EJL revisjontoimkonna 2021.a. aruande kooskõlastamine ja üldkoosolekule esitamine.

Peep Lillemäe andis ülevaate 2021.a. aastaaruandest. Aruanne on koostatud head raamatupidamistava järgides. Tõi välja liikmemaksude maksmise probleemid. Ainult 63,2 % liikmetest oma kohustust täidavad, 37,8% ei täida seda. Miks nad liikmeskonda üldse astusid?

Otsustati: esitada 2021.a. EJL tegevus- ja majandusaastaaruanne ja revisjontoimkonna aruanne üldkogule kinnitamiseks. Vastuvõetud otsused nr 7/2 ja 7/3 konsensuse alusel.

Mai Palmipuu 2022.a. lahkus meie hulgast revisjontoimkonna liige Alpo Greebe ja meie põhikiri näeb ette 3-liikmelise revisjontoimkonna kohustuse. Üldkogul vaja valida kuni käesoleva valimisperioodi lõppemiseni (aastani 2023) uus liige.

Krista Paal tänaseni on andnud oma nõusoleku kandideerimiseks 4 liiget.

Mai Palmipuu vajalik saada kandidaatidelt enesetutvustus.  

Otsustati: esitada üldkogule otsuse projekt“ Revisjontoimkonna liikme valimine“.

Mai Palmipuu kuna revisjontoimkonna liikmeks kandideerib 4 liiget ( neid võib veel lisanduda) vajalik moodustada häältelugemiskomisjon. Kandidaadid formuleeruvad üldkogul.

Meelis Pirn kuidas toimub hääletamine, kas salajane või avalik?

Leiti, et korraldatakse avalik häältelugemine.  

Otsustati: Vastuvõetud otsus nr 7/4 konsensuse alusel.

Mai Palmipuu tegi ettepaneku kuulata ära aukohtu aruande.

Peeter Milvere Aukohtu aruanne oli volikogu liikmetele eelnevalt välja saadetud. P. Milvere tutvustas kaasusi, milledega pöörduti aukohtu poole.

Otsustati: esitada üldkogule EJL aukohtu 2021.a. aruande.

Mai Palmipuu andis sõna ettevõtlusjuristide esindusele, kes tutvustas 2021.a. ettevõtlusjuristide ühenduse tegevusi. Volikogu liikmetele oli aruanne välja saadetud.

Mare Hiiesalu tutvustas ettevõtlusjuristide tegevusepõhisuundi ja tegevusi.

 Tiina Sepa tutvustas ECLA2021.a. tegevuskava. Tegevus toimub veebis ja nii koosolekud kui koolitused on kolinud veebi. Olemesaavutanud ECLAliikmemaksu vähendamise.

Aare Kruuser JUM väljastas 2021.a. juristi kvalifikatsiooni kontrollimise ja kutseeksami vajalikkuse väljatöötamise kava, millele ettevõtlusjuristide ühendus andis hävitava hinnangu. Sellele kavale on andnud omapoolse hinnangu 19 erialaorganisatsiooni. Kõikide arvamus on olnud, et kava on koostatud ebapädevalt ja ei sobi esitatud redaktsioonis. Mis selle väljatöötamise kavaga edasi on tehtud, seda ei tea. Peame jõuliselt töötama 7.taseme kutse andmise rakendusega ja leidma endale erakondlikke toetusi, et seadustada 7.taseme õigusnõuniku kutse.

Vajalik teha toimkond, kes töötab välja strateegia, kuidas 7.taseme õigusnõuniku kutse väljatöötamise kavasse sisse viia ja seda seaduse jõul toetada.

Erki Pisuke leidis, et toimkonna moodustamine on asjakohane, kuid ta ei pea vajalikuks reguleerida juristide kutset. See tõstab õigusteenuste hinda ja selle kättesaadavust vähemkindlustatud isikute hulgas.

Heino Junolainen soovis saada arvamust Hugo Legali esindajalt ( Erki Pisuke), kuidas nemad hindavad juristi kutset, kuidas nad tuvastavad juristi tegeliku kvalifikatsiooni? 

Otsustati: esitada üldkogule tutvumiseks ja ärakuulamiseks ettevõtlusjuristide ühenduse 2021.a. aruanne, Euroopaõiguse juristide ühenduse ja aukohtu aruanded..

Mai Palmipuu- Kõikidele volikogu liikmetele oli välja saadetud otsuse projekt.

Krista Paal- Avalduse on esitanud XXX, kes on kriminaalkorras karistatud.

Enn Tonka- EJL eetikakoodeks p 2. sätestab, et liidu liige on kutsetegevuses kui väljaspool kutsetegevust aus, õiglane ja usaldusväärne, käitub kooskõlas heade kommetega.  Kas kriminaalkorras karistatud isik on aus, usaldusväärne ja õiglane?

Mai Palmipuu- Meil on juba kogemus eelmise aasta ( 1.06.2021) volikogust, kus me ei võtnud vastu kr. korras karistatud isikut ja miks peaksime oma nüüd oma seisukohti muutma?

Meelis Pirn- XXX ei kuulu ka advokatuuri samadel alustel.

Otsustati: Mitte rahuldada XXX taotlust EJL liikmeks taotlemisel.

Hääletati: Otsused vastu võetud konsensuse alusel.

Mai Palmipuu – tegi ettepaneku kinnitada ülejäänud otsuse projekti kantud liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine.

OTSUSTATI: Vastuvõetud otsus nr 7/5 konsensuse alusel.

Mai Palmipuu- EJL büroo on pöördunud volikogu poole büroo koosseisu muutmiseks.

Krista Paal- 14.märstsil lahkus töölt nõunik YYY ning tänaseks on andnud nõusoleku tööle asumiseks ( alates 01.06.2022) AAA. Ta on pikaajaliselt töötanud PPA-s ning tal ei ole õigusalast eriharidust. Samas on AAAõigusalaste terminite ja dokumendihaldussüsteemiga kokku puutunud.

EJL büroo koosseisus on täna direktori, nõuniku ja 0,5 koormusega koristaja ametikohad. Sooviks taastada juhiabi ametikoha ja nõuniku ametikoht likvideerida.

Enn Tonka- bürood juhatab ja tööd korraldab direktor ja selline ettepanek mõistlik.

OTSUSTATI: Kinnitada EJL büroo koosseis esitatud kujul. Vastuvõetud otsus nr 7/6 konsensuse alusel.

Kristi Kraavi- Käerdi                                                             Krista Paal

Tegevpresident                                                                     Protokollija

/Allkirjastatud digitaalselt/                                                 /Allkirjastatud digitaalselt/


[1] Edaspidi tekstis lühend EJL.