16.12.2021 Volikogu istung

EJL_1

Eesti Juristide Liit

Volikogu 5. istungi protokoll

Eesti Juristide Liit                                                                                      
Tõnismägi 3, Tallinn  
16.12.2021

Algus kell 17:00                                                                     

Lõpp kell  17:50

Juhataja:        Mai Palmipuu

Protokollija:   Olga Vaarmann

Osalesid volikogu liikmed: Mai Palmipuu, Vitali Denikin, Mare Hiiesalu, Lüüli Junti, Erki Pisuke, Enn Tonka, Meelis Pirn, Tiina Sepa.

Puudusid volikogu liikmed: Kristi Kraavi-Käerdi, Heino Junolainen, Eve East,

Osalesid liikmetena (revisjonitoimkond, aukohus, büroo, ühendused): Peep Lillemäe, Külli Kaldvee, Heli Põder, Olga Vaarmann.

Registreerimisleht on lisatud protokollile.

Volikogule esitati kinnitamiseks päevakord järgmisel kujul:

  1. Päevakorra kinnitamine;                             
  2. EJL 2021.a. eelarve kinnitamine;
  3. Eesti Juristide Liidu 2021.a. tegevuskava kinnitamine;
  4. Eesti Juristide Liidu liikmeks vastuvõtmine ja liikmest väljaarvamine;
  5. Muud jooksvad küsimused.
  1. Päevakorra kinnitamine

Eesti Juristide Liidu[1] kümnenda volikogu koosseisu istungi avas president Mai Palmipuu, kes tutvustas päevakorda ja tegi ettepaneku see kinnitada.

OTSUSTATI: Kinnitada päevakord. Otsus vastu võetud konsensuse alusel.

Tegevpresident Mai Palmipuu tutvustas volikogu liikmetele liidu eelarvet ning märkis, et eelarve on koostatud lähtudes konservatiivsusest ning eeldusel, et hoida eelarvet tasakaalus. Me ei planeeri kasvatada liikmete arvu, seega ei suurene liikmete tasud. Kulude osas büroo üüritasu kulud võivad kasvada kommunaalkulude näol, eelarves me suurt kulude kasvu ei ole planeerinud. Peamine eesmärk eelarve ja tegevuskava koostamisel, et aasta pärast me ei oleks me tulude ja kukude tasakaalust väljas.  Olulisemad tegevused on juristi kutse arendamine, ka Justiitsministeeriumis sellega tegeletakse. Soovime panna õla alla, oleme andnud märku enda valmisolekust ning koostööks. Oluliseks tegevuseks on leida võimalusi, kuidas saame oma liikmetele pakkuda võimalikult palju kaasalöömise võimalusi, eriti just pandeemia tingimustes.  Kristi on aidanud järjepidavalt korraldada ja välja pakkuda veebi keskkonna kaudu kohtumisi ning veebinare erinevate ministeeriumite ja EL organite esindajatega. Uue tegevusena võib nimetada, et Meelis Pirn algatas eks-presidentide klubi koosolekud, esimesed ideed ja mõtted, kuidas eks-presidentide klubi saaks aidata liikmete tegevuse kaasamisel, on olemas.

 Meelis Pirn rääkis volikogu liikmetele esimesest eks-presidentide klubi kohtumisest.

Mai Palmipuu – kindlasti tahame tähistada EJL sünnipäeva. See sõltub olukorrast riigis, hakkame sellega tegelema jaanuari lõpus. Annan ülevaate ka 37. Õigusteadlaste päevadest. Lisaks on meil plaanis pöördume meie liikmete poole mõtete ja esinejate osas ettepanekuteks meie poolt korraldataval paneelil.

Aktiivselt tegutsevad Euroopa Õiguse ja Ettevõtluse ühendused. Tänu Kristile Euroopa õiguse ühendus oli korraldatud 6 veebinaari ja diskussioon paneelid. Ettevõtlusjuristide ühenduse tegevusest rääkisid Tiina Sepa ja Mare Hiiesalu.

Mai Palmipuu – on plaanis jätkata EJL väliskoolituse korraldamist. Hetkel on mõte külastada Müncheit. Jätkame ka koolitustega, mis enamuses praegu käivad veebi keskkonna kaudu.

Meelis Pirn – ettepanek EJL sünnipäeva korraldamisest. Lähtudes tekkinud olukorrast, võiks i lükata EJL sünnipäeva tähistamise juunikuusse.

Mai Palmipuu tegi ettepaneku kinnitada nii eelarve kui ka EJL tegevuskava, sest need on omavahel seotud ja volikogu liikmed nende dokumentidega tutvunud.

OTSUSTATI: Kinnitada EJL 2022.a. eelarve. Vastuvõetud otsus nr 5/1 konsensuse alusel. Otsus on lisatud protokollile.

OTSUSTATI: Kinnitada Eesti Juristide Liidu 2022.a. tegevuskava. Vastuvõetud otsus nr 5/2 konsensuse alusel.

Avalduse astuda EJL liikmeks on esitanud 1 isik. Avalduse astumaks liidust omal soovil välja on esitanud 3 isikut.

OTSUSTATI: võtta liidu liikmeks vastu 1 isikut, ning arvata välja 3 isikut isikliku sooviavalduse alusel.

Mai Palmipuu                                                                                      Olga Vaarmann

President                                                                                             Protokollija

/Allkirjastatud digitaalselt/                                                                 /Allkirjastatud digitaalselt/


[1] Edaspidi tekstis lühend EJL.