Volikogu istung 15.08.2017

EJL (2) EESTI JURISTIDE LIIT

VOLIKOGU 1. ISTUNGI PROTOKOLL

Elektrooniline volikogu istung
15. august 2017

Juhataja:      Enn Tonka
Protokollija: Triinu Eismel

Hääletasid: Mai Palmipuu, Meelis Pirn, Enn Tonka, Kai Amos, Jüri Heinla, Mare Hiiesalu, Lüüli Junti, Mati Kadak, Katarina Kiiver, Kari Käsper, Piret Merimaa, Elnara Nadžafova, Maido Pajo, Tiina Sepa, Ingrid Siimann, Mai Treial.

Ei hääletanud: Priidu Pärna.

Häälte registreerimisleht on käesolevale protokollile lisatud.

 

Päevakord:

1. Eesti Juristide Liidu liikmeks vastuvõtmine ja liikmest väljaarvamine.
2. Eesti Juristide Liidu büroo koosseis.

 

1. Eesti Juristide Liidu liikmeks vastuvõtmine ja liikmest välja arvamine.

Avalduse astumaks Eesti Juristide Liidu liikmeks on esitanud 8 isikut, neist 3 noorliikmeks.

Avalduse astumaks omal soovil Eesti Juristide Liidust välja, on esitanud 3 isikut.

Eesti Juristide Liidu põhikirja punkti 7.6 ja korduva iga-aastase liikmemaksu tasumata jätmise tõttu (2014, 2015, 2016) arvatakse Eesti Juristide Liidu liikmeskonnast välja 29 isikut.

Otsuse punktile 4 on vastu EJL volikogu liige Jüri Heinla põhjendusega, et büroo ei ole järginud soovitusi, kuidas maksuvõlglastega paremini tulemuseni viivalt suhelda.

Uusi liikmeid teavitatakse volikogu otsusest ja EJL liikmeks vastuvõtmisest e-kirja teel ning neile väljastatakse liikmemärk ja tunnistus EJL büroos, Tõnismägi 3a, Tallinn.

Korduva iga-aastase liikmemaksu tasumata jätmise tõttu EJL liikmeskonnast välja arvatud liikmeid teavitatakse volikogu otsusest e-kirja teel.

Isikliku sooviavalduse alusel EJL liikmeskonnast välja arvatuid teavitatakse volikogu otsusest e-kirja teel.

Otsustati: Võtta vastu otsus nr 1-1, millega võetakse liitu vastu 8 uut liiget ning arvatakse välja 32. Otsus on protokollile lisatud.

2. Eesti Juristide Liidu büroo koosseis.

Eesti Juristide Liidu 13.12.2016.a. volikogu otsusega nr 10/4 kinnitati Eesti Juristide Liidu (edaspidi EJL) büroo koosseis.

Töömahu vähenemise tõttu ja parema töökorralduse tagamiseks korraldatakse liidu büroo töötajate töö ümber.  Juhiabi töömaht on vähenenud ning tema töökohustused ühitatakse nõuniku töökohustustega.  Seetõttu kuulub likvideerimisele juhiabi 0,5 töökoormusega töökoht.

Muudatus viiakse läbi 1. septembri 2017 seisuga.

Otsustati: Võtta vastu otsus nr 1-2, millega muutub Eesti Juristide Liidu büroo koosseis. Otsus on protokollile lisatud.

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)

Enn Tonka

Tegevpresident

(allkirjastatud digitaalselt)

 Triinu Eismel

                                                                                                Nõunik, protokollija