Volikogu istung 05.06.2917

EJL (2)

Eesti Juristide Liit

Volikogu 12. istungi protokoll

 

Ikoonimuuseum                                                                                                   
05.06.2017

Vene 6,
Tallinn

Algus kell:16:00
Lõpp kell: 17:30

Juhataja:        Jüri Heinla
Protokollija: Triinu Esmel

Osalesid volikogu liikmed: Jüri Heinla, Mai Palmipuu, Meelis Pirn, Mati Kadak, Aare Kruuser, Kari Käsper, Ingrid Siimann, Enn Tonka, Priidu Pärna, Mai Treial, Lüüli Junti.

Puudusid volikogu liikmed: Kai Amos, Eve East, Tiina Sepa, Heino Junolainen, Lauri Mälksoo, Maido Pajo.

Osalesid liikmetena (revisjonitoimkond, aukohus, büroo, ühendused): Krista Paal, Jana Kitter, Triinu Eismel, Anneli Viimsalu, Peeter Milvere, Heli Põder, Arvo Rodi, Alpo Greebe, Külli Kaldvee.

Külalistena osalised liikmetunnistuste kättesaajad.

Registreerimisleht on lisatud protokollile.

Volikogule esitati kinnitamiseks päevakord:

1.            Päevakorra kinnitamine
2.            Auliikme nimetamine ja tänukirjade andmine
3.            Büroopidajate Ühenduse põhimääruse kinnitamine
4.            Eesti Juristide Liidu 2016 aasta majandusaasta aruanne
5.            Eesti Juristide Liidu 2016 aasta  revisjonitoimkonna arvamuse ärakuulamine ja üldkogule esitamine
6.            Ühenduste tegevuste ülevaated ja üldkogule esitamine
7.            Aukohtu tegevuse ülevaade  ja üldkogule esitamine
8.            Häältelugemiskomisjoni moodustamine
9.            Eesti Juristide Liidu presidentuuri valimine ja moodustamine
10.        Eesti Juristide Liidu volikogu valimine ja moodustamine
11.        Eesti Juristide Liidu revisjontoimkonna valimine ja moodustamine
12.        Eesti Juristide Liidu aukohtu koosseisu valimine ja moodustamine
13.        Eesti Juristide Liidu liikmeks vastuvõtmine ja liikmest väljaarvamine
14.        Muud küsimused.
 

1.  Päevakorra kinnitamine

Eesti Juristide Liidu[1] üheksanda volikogu koosseisu kaheteistkümnenda istungi avas tegevpresident Jüri Heinla, kes tutvustas päevakorda ja tegi ettepaneku see kinnitada.

OTSUSTATI: Kinnitada päevakord. Otsus vastu võetud konsensuse alusel.

2. Auliikme nimetamine ja tänukirjade andmine

EJL presidentuur tegi volikogule ettepaneku omistada Siiri Oviirile auliikme staatus ning teavitas, et üldkogul antakse üle presidentuuri poolt otsustatud liidu tänukirjad Mustamäe linnaosa vanemale Helle Kaldale ning õiguskantsler Ülle Madisele.

OTSUSTATI: Võtta vastu otsus nr 12-1 hääletamisele pandud sõnastuses ning nimetada EJL auliikmeks Siiri Oviir. Otsus on lisatud protokollile.

3. Büroopidajate ühenduse põhimääruse kinnitamine

EJL president Meelis Pirn andis volikogule ülevaate õigusbüroode ühenduse moodustamisega seonduvast. Presidentuur tegi volikogule ettepaneku kinnitada ühenduse põhikiri.

OTSUSTATI: Võtta vastu otsus nr 12-2 ning kinnitada büroopidajate ühenduse ühenduse põhimäärus, millega lugeda ühendus asutatuks. Otsus on lisatud protokollile.

4. Eesti Juristide Liidu 2016 majandusaasta aruanne

EJL president Mai Palmipuu andis volikogule ülevaate 2016. aasta majandusaasta aruandest. Volikogu  liikmed esitasid küsimusi ning Aare Kruuser tegi  täiendusettepanekud tegevuse ülevaate kohta, et kajastada selles ka kutse andmisega seonduv ja õiguspoliitika toimkonna tegevus.

Toimus arutelu liikmemaksude laekumise vähenemise põhjuste üle ja tehti ettepanekud liikmemaksude laekumiste parandamiseks, mida büroo edaspidi analüüsib.

Majandusaasta tulem on negatiivne, -13 184. Vähenenud on eelkõige tulu koolitustegevusest, ent suurenenud on tulu erinevatest projektidest.

5. Eesti Juristide Liidu 2016 aasta revisjonitoimkonna arvamuse ärakuulamine

Revisjonitoimkonna esimees Alpo Greebe tutvustas revisjonitoimkonna arvamust ja tegi ettepaneku esitada liidu 2016. majandusaasta aruanne üldkogule kinnitamiseks.

OTSUSTATI: Võtta vastu otsus nr 12-3, kiita heaks majandusaasta aruanne, teha selles volikogus tehtud ettepanekute alusel täiendused ning esitada kinnitamiseks EJL üldkogule. Otsus on lisatud protokollile.

6. Ühenduste tegevuste ülevaated ja üldkogule esitamine

Ühendused on saatnud tegevuse ülevaated kirjalikult.

Presidentuuri ettepanekul esitatakse ühenduste tegevuse ülevaated ka üldkogule kirjalikult. Ühenduste esindajatel on võimalus soovi korral tutvustada eelmise perioodi tegevuses olulisemat sõnavõtus.

OTSUSTATI: Esitada kirjalikud ühenduste tegevuse ülevaated üldkogule.

7. Aukohtu tegevuse ülevaade  ja üldkogule esitamine

Aukohtu esimees Peeter Milvere esitas aukohtu ülevaate kirjalikult ning annab üldkogul suuliselt ülevaate aukohtu tegevusest.

Valimiste korraldamisega seotud päevakorrapunkte 8, 9, 10, 11 ja 12 käsitleti koos.

Presidentuur ja büroo selgitavad üldkogul aja kokku hoidmise huvides juba eelnevalt välja liikmed, kes on nõus osalema häältelugemiskomisjonis, revisjonitoimkonnas ja aukohtus ning saadavad asjakohased eelnõud üldkogule.  Eelkõige tehakse ettepanek seniste liikmete jätkamiseks.

Kõikide EJL ühenduste poole on pöördutud palvega esitada volikogu ja presidentuuri kandidaadid. Tänaseks on teada kolm oma nõusoleku andnud presidendi kandidaati ja 21 volikogu kandidaati. Volikogusse valitakse 14 liiget, kellele lisandub kolm valitud presidentuuri liiget.

Üldkogul on võimalus kõikidesse valitud kogudesse esitada täiendavaid kandidaate, kes annavad oma nõusoleku kandideerimiseks kas eelnevalt kirjalikult või üldkogul suuliselt.

Kui tuleb rohkem kandidaate, kui valitavas kogus on kohti, siis peab ilmselt korraldama salajase hääletuse. Kas hääletamine toimub avalikult või salaja, seda otsustab üldkogu.

Tegevpresident Jüri Heinla tutvustas salajase hääletamise korra eelnõud, mille koostamisel on eeskujuks võetud eelmisel üldkogul kinnitatud valimise kord.

OTSUSTATI:

  1. Presidentuuril ja bürool valmistada ette häältelugemiskomisjoni, revisjonitoimkonna ja aukohtu koosseisu kinnitamise eelnõud üldkogule.
  2. Bürool valmistada ette hääletussedelid presidentuuri ja volikogu valimiseks seni nõusoleku andnud kandidaatidega, mida saab üldkogul ülesseatavate kandidaatidega täiendada.
  3. Tegevpresident Jüri Heinla valmistada ette salajase hääletamise juhuks valimiskorra kavand üldkogule kinnitamiseks.

13. Eesti Juristide Liidu liikmeks vastuvõtmine ja liikmest väljaarvamine

Avalduse astumaks Eesti Juristide Liidu liikmeks on esitanud 20 isikut, neist 10 noorliikmeks. Üks liikmeks saada sooviv isik on Soome Vabariigi kodanik. Büroo selgitab välja, kas tema puhul on täidetud põhikirja punkt 7.2.

Avalduse astumaks omal soovil Eesti Juristide Liidust välja on esitanud 12 isikut.

Eesti Juristide Liidu põhikirja punkti 7.6 ja korduva iga-aastase liikmemaksu tasumata jätmise tõttu (2014, 2015, 2016) arvatakse Eesti Juristide Liidu liikmeskonnast välja 30 isikut.

Uusi liikmeid teavitatakse volikogu otsusest ja EJL liikmeks vastuvõtmisest e-kirja teel ning neile väljastatakse liikmemärk ja tunnistus EJL büroos, Tõnismägi 3a, Tallinn.

Korduva iga-aastase liikmemaksu tasumata jätmise tõttu EJL liikmeskonnast välja arvatud liikmeid teavitatakse volikogu otsusest e-kirja teel.

Isikliku sooviavalduse alusel EJL liikmeskonnast välja arvatuid teavitatakse volikogu otsusest e-kirja teel.

OTSUSTATI: Võtta vastu otsus nr 12/4, millega võetakse liitu vastu 20 uut liiget ning arvatakse välja 42. Otsus on protokollile lisatud.

14. Muud küsimused

Muid küsimusi arutlusele ei tulnud

 

(allkirjastatud digitaalselt)
Jüri Heinla
Tegevpresident

 

(allkirjastatud digitaalselt) 
Triinu Eismel
Protokollija