Volikogu istung 01.10.2019

EJL_1

Eesti Juristide Liit

Volikogu 12. istungi protokoll

Ministeeriumide ühishooneSuur-Ameerika 1, Tallinn

01.10.2019

Algus kell 16:00                                                                     

Lõpp kell 17:00

Koosoleku juhataja:        Mai Palmipuu

Protokollija:                     Olga Vaarmann

 

Osalesid volikogu liikmed: Mai Palmipuu, Meelis Pirn, Enn Tonka, Kai Amos, Jüri Heinla, Mare Hiiesalu, Lüüli Junti, Mati Kadak, Katarina Kiiver, Piret Merimaa.

Puudusid volikogu liikmed: Kari Käsper, Elnara Nadžafova, Maido Pajo, Priidu Pärna, Tiina Sepa, Ingrid Siimann, Mai Treial.

Osalesid liikmetena (revisjonitoimkond, aukohus, büroo, ühendused): Külli Kaldvee, Alpo Greebe, Peeter Milvere, Krista Paal, Olga Vaarmann.

Registreerimisleht on lisatud protokollile.

Volikogule esitati kinnitamiseks päevakord järgmisel kujul:

  1.   Päevakorra kinnitamine;                             
  2.   EJL edasised tegevused ja arengusuunad. Ühenduste ettepanekud ja arvamused;   
  3.   Eesti Juristide Liidu liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine;
  4. Heiki Pisukese liikmemaksu tasumise peatamine

Eesti Juristide Liidu[1] kümnenda volikogu koosseisu istungi avas tegevpresident Mai Palmipuu, kes tutvustas päevakorda ja tegi ettepaneku see kinnitada.

OTSUSTATI: Kinnitada päevakord. Otsus vastu võetud konsensuse alusel.

2.     Eesti Juristide Liidu edasised tegevused ja arengusuunad. Ühenduste ettepanekud ja arvamused

Koosoleku juhataja tutvustas volikogu liikmetele augustikuus toimunud Põhjamaade Juristide kokkusaamist Narva linnas ning tänas Meelis Pirni ja Olga Vaarmanni kohtumise korraldamise eest. Avaldas tänusõnad Enn Tonkale ja Krista Paalile, kes osalesid Läti Juristide Liidu aastapäeval.

Krista Paal kohtus Soome suursaatkonna esindajatega ning teatas, et Soome suursaatkond aitab korraldada 2020. aastal toimuvat õigusteabepäeva. Volikogu liikmed toetasid ettepanekut pöörduda Soome kolleegide poole korraldusliku kaasabi saamiseks. EJL nimel suhtleb Soome saatkonnaga sel teemal presidentuuri liige Meelis Pirn.

Koosoleku juhataja juhtis oma pöördumises volikogu liikmete poole tähelepanu, et EJL eelarve koostamisel tuleb lähtuda pikemast perspektiivist kui üks kalendriaasta. Tuleb pöörduda liikmete poole EJL arengukava koostamiseks. Võttes arvesse eelmise projekti käigus tehtud kommunikatsioonivigu, tuleb jätkata noorjuristidele mõeldud mentorlusprogrammiga. Toimus arutelu programmi aja ja kestuse osas. Otsustati, et programmi kestust ei lühendata. Katarina Kiiver võtab sel teemal ühendust Kati Rohtlaga.

Krista Paal tõstatas küsimuse õigusabiteenuse lepingu sõlmimise perspektiivist.

Volikogu liikmed avaldasid oma arvamusi.

Enn Tonka märkis, et liigse teoretiseerimise asemel tuleb lähtuda eelkõige küsimusest, kas ja kuivõrd on hanketingimused on EJL-le sobilikud.

Koosoleku juhataja avaldas volikogu liikmete poole pöördudes arvamust seoses Eesti Juristide Liidu iga-aastase kirjaliku pöördumisega Riigikogu liikmete poole.

Volikogu liikmetele anti võimalus päevakorra osas arvamust avaldada või küsimusi esitada.

Volikogu liikmed pakkusid aruteluks välja järgmised teemad:

1) ülikoolide rahastus ja üldine tasuline kõrgharidus;

2) kõrgemate riigiametnike ametisse nimetamine ja nende sõltumatuse tagamine;

3) valimisreklaami lubatavus, selle sisulised ja ruumilised piirangud.

Koosoleku juhataja tõstatas aruteluks ja ettepanekute tegemiseks teema Eesti Juristide Liidu 2019. aasta jõulupeo tähistamise kohta. Volikogu liikmed arutlesid jõulupeo ettevalmistamise teemalistel küsimustel ning otsustati, et jõulupidu toimub 05.12.2019.

M.Hiiesalu tegi ettepaneku määrata EJL liikmemaksu tasumise tähtajaks igal aastal kuupäeva 01.03.

3.    Eesti Juristide Liidu liikmeks vastuvõtmine ja liikmest väljaarvamine

Avalduse Eesti Juristide Liidu liikmeks astumiseks on esitanud 6 isikut, kellest 3 soovivad astuda EJL noorliikmeks.

Avalduse Eesti Juristide Liidust omal soovil välja astumiseks on esitanud 4 isikut.

Eesti Juristide Liidu põhikirja punkti 7.6 ja korduva iga-aastase liikmemaksu tasumata jätmise tõttu (2015, 2016, 2017) arvatakse Eesti Juristide Liidu liikmeskonnast välja 27 isikut.

Uusi liikmeid teavitatakse volikogu otsusest ja EJL liikmeks vastuvõtmisest e-kirja teel ning neile väljastatakse liikmemärk ja tunnistus EJL büroos, Tõnismägi 3a, Tallinn.

Korduva iga-aastase liikmemaksu tasumata jätmise tõttu EJL liikmeskonnast välja arvatud liikmeid teavitatakse volikogu otsusest e-kirja teel.

Isikliku sooviavalduse alusel EJL liikmeskonnast välja arvatuid teavitatakse volikogu otsusest e-kirja teel.

OTSUSTATI: Võtta EJL liikmeks vastu 6 isikut, neist 3 noorliikmeks ning arvata välja 27 isikut, neist 4 isikliku sooviavalduse alusel ja 27 liikmemaksu võlgnevuse tõttu. Konsensuse alusel võeti vastu otsus nr 12/3.

4.    Heiki Pisukese avaldus liikmemaksu tasumise kohustuse peatamiseks

OTSUSTATI: Vabastada Heiki Pisuke liikmemaksu tasumise kohustusest otsuse nr 12/4 alusel. Hääletati: poolt 8, vastu 1, erapooletu 1.

 

(allkirjastatud digitaalselt)

Mai Palmipuu

Tegevpresident

(allkirjastatud digitaalselt)

 

Olga Vaarmann

Nõunik, protokollija

(allkirjastatud digitaalselt)

 

 [1] Edaspidi tekstis lühend EJL.