Volikogu 27.10.2011

Asukoht: Justiitsministeeriumi I korruse saalis, Tõnismägi 5a Tallinn
Algus: 16:00 27. oktoober 2011
Lõpp: 18:00
Juhataja: Jüri Heinla
Protokollija: Eda Ilves
Osa võtsid: Priidu Pärna, Ingrid Siimann, Kai Amos, Mare Hiiesalu, Tiina Sepa, Enn Tonka, Mati Kadak,Aare Kruuser,Kari Käsper, Victoria Mets, Karin Tenisson-Alev Mai Klemmer, Raul Narits
Kutsutud: Krista Paal, Külli Kaldvee,Arvo Rodi, Peeter Milvere, Eda Ilves
Puudusid: Allar Jõks, Merli Vahar, Alla Kuznetsova

PÄEVAKORD:
1. Päevakorra kinnitamine.
2. Eesti Juristide Liidu 2012-2014 põhieesmärkide kinnitamine
3. Õiguspoliitika toimkonna koosseisu kinnitamine
4. Eesti Juristide Liidu Naisjuristide ühenduse moodustamine ja põhimääruse kinnitamine
5. Eesti Juristide Liidu liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine
6. Muud küsimused

1. Päevakorra kinnitamine

Istungi avab tegevpresident Jüri Heinla, kes teeb ettepaneku esitatud päevakord kinnitada

OTSUSTATI:
Kinnitada päevakord.
Otsus vastu võetud ühehäälselt.

2. Eesti Juristide Liidu 2012-2014 põhieesmärkide kinnitamine

Jüri Heinla annab ülevaate otsuse eelnõu kohta ja juhib tähelepanu põhieesmärkide järjekorrale, mis on sätestatud tähestikulises järjekorras. Jüri Heinla rõhutab, et koostöö edendamine teiste vabaühendustega on tähtis.

Raul Narits juhib tähelepanu „poliitika” termini mitmemõistetavusele.

Arutlus termini üle. Osavõtjad tõdesid, et õiguspoliitika osas kujundab seisukoha vastavalt põhikirjale volikogu, lähtudes demokraatliku õigusriigi ja kodanikuühiskonna põhimõtetest, mitte aga ühe või teise erakonna eesmärkidest.

Tiina Sepa toetab seisukohta, et otsuse eelnõus on põhieesmärgid täpselt sõnastatud.

Volikogus arutatakse otsuse eelnõu terminoloogia probleeme.

OTSUSTATI:
Võtta vastu otsus nr 2/1
Otsus vastu võetud konsensuse alusel ühehäälselt

3. Õiguspoliitika toimkonna koosseisu kinnitamine

Jüri Heinla annab ülevaate otsuse eelnõust.

Priidu Pärna peab vajalikuks, et õiguspoliitika toimkonna tegevust juhib tegevpresident ja teeb ettepaneku täiendada vastavalt otsuse sõnastust.

Kai Amos rõhutab, et õiguspoliitika toimkond on tegutsenud aastaid ja on olnud ainult positiivne tagasiside ning toetab esitatud otsuse eelnõu sõnastust.

OTSUSTATI:
Lisada juurde uus punkt 2 järgmises sõnastuses:„Õiguspoliitika toimkonna tegevust juhatab tegevpresident”. Lugeda endine punkt 2 punktiks 3.
Võtta vastu otsus nr 2/2.

Otsus vastu võetud konsensuse alusel ühehäälselt

4. Eesti Juristide Liidu Naisjuristide ühenduse moodustamine ja põhimääruse kinnitamine

Krista Paal annab ülevaate ühenduse moodustamisest, otsuse eelnõust, põhimääruse sätetest ning kavandatavatest üritustest.

Enn Tonka esitab küsimusi põhimääruse kohta.

Krista Paal ja Ingrid Siimann vastavad küsimustele.

Raul Narits rõhutab, et tegemist on toreda lahendusega, kui meie liikmed leiavad oma koha ühenduses.

Kai Amos peab heaks, et meie liikmed saavad ühineda ühendustesse.

Jüri Heinla peab tähtsaks kaasaegses ühiskonnas võrgustiku loomist arvamuste vahetamise ja koostöö eesmärgil.

OTSUSTATI:
Võtta vastu otsus nr 2/3
Poolt 12 liiget, erapooletuks jääb Enn Tonka

5. Eesti Juristide Liidu liikmeks vastuvõtmine ja liikmest väljaarvamine

Krista Paal annab selgitusi otsuse projekti kohta-

Liikmeks astumiseks on esitatud 12 avaldust, neist 10 juristi ja noorliikmeks astumiseks 2 üliõpilast õiguse erialal ning liikmeskonnast väljaastumiseks on esitanud avalduse 7 liiget.

OTSUSTATI:
Võtta vastu otsus nr 2/4.
Otsus vastu võetud konsensuse alusel ühehäälselt.

6. Muud küsimused

Volikogus arutakse järgmise volikogu istungi korralduslikke küsimusi.Avaldatakse arvamust pidada järgmine istung kas 6.,7.või 8.detsembril.

OTSUSTATI:
Täpsustada järgmise volikogu istungi toimumise kuupäev volikogu liikmete vahel e-kirjavahetuses.

Jüri Heinla, Istungi juhataja
Eda Ilves, Istungi protokollija

Otsus nr. 2-1: EJL 2012-2014 põhieesmärkide kinnitamine
Otsus nr. 2-2: Õiguspoliitika toimkonna koosseisu kinnitamine
Otsus nr. 2-3: Naisjuristide ühenduse moodustamine ja põhimääruse kinnitamine