Volikogu 24.05.2012

Koht: KUMU VIP saalis (Weizenbergi 34 / Valge 1,Tallinn) 24.mai 2012
Algus: 15:00
Lõpp: 18:00
Juhataja: Jüri Heinla
Protokollija: Eda Ilves
Osa võtsid: Jüri Heinla, Priidu Pärna, Tiina Sepa, Kai Amos, Mare Hiiesalu, Mai Klemmer ,Aare Kruuser, Kari Käsper, Victoria Mets, Raul Narits, Ingrid Siimann, Karin Tenisson-Alev, Enn Tonka.
Kutsutud: Krista Paal, Alpo Greebe, Külli Kaldvee,Uno Feldshmidt, Triinu Vernik, Eda Ilves.
Puudusid: Allar Jõks, Mati Kadak, Alla Kuznetsova, Merli Vahar.

Registreerimisleht lisatud protokollile.

Volikogule esitati kinnitamiseks päevakord.

Kava:
1. Päevakorra kinnitamine.
2. Eesti Juristide Liidu 2011.a. majandusaasta aruande heakskiitmine ja üldkogule esitamine.
3. EJL 2011.a. tegevuse aruande heakskiitmine.
4. Eesti Juristide Liidu 2011.a. revisjonitoimkonna arvamuse ärakuulamine.
5. EJL põhikirja muutmine ja täiendamine
6. EJL üldkogu toimumise aja ja koha määramine.
7. EJL 2012.a. poolaasta tegevuse aruanne.
8. Kutsestandardi arengusuunad.
9. Eesti Juristide Liidu liikmeks vastuvõtmine ja liikmest väljaarvamine.
10. EJL tänukirja statuudi kinnitamine.
11. EJL auliikme statuudi kinnitamine.
12. Ülevaade Avaliku Sõna Nõukogu tööst.
13. Muud küsimused.
14. Vestlusring.

1. Päevakorra kinnitamine

Istungi avab tegevpresident Jüri Heinla, kes tutvustab päevakorda ja teeb ettepaneku kinnitada see esitatud kujul.

Enn Tonka teeb ettepaneku ühitada päevakorrapunktid 2 js 3, kuna tegevuse aruanne on majandusaasta aruande üheks osaks. Koosoleku juhataja paneb ettepaneku hääletusele. Ettepanekut toetati konsensuslikult.

OTSUSTATI:
Kinnitada päevakord, ühitades päevakorrapunktid 2 ja 3.
Otsus vastu võetud ühehäälselt konsensuse alusel.

2. Eesti Juristide Liidu 2011.a. majandusaasta ja tegevuse aruande heakskiitmine ning üldkogule esitamine

Jüri Heinla annab ülevaate 2011.a tegevuse ja. majandusaasta aruande kohta.

Enn Tonka avaldab arvamust, et aruande järgi on põhjust rahuloluks, kuna on kasvanud projektide ja koolituse osa ning esitab 2 ettepanekut: aruanne heaks kiita ja presidentuuril premeerida direktorit hea töö eest.

Kari Käsper palub Krista Paalil selgitada tasulist õigusabi andmist. Krista Paal selgitab, et liidu liikmed annavad tasulist õigusabi volikogu otsuse alusel, kuid väga vähesel määral.

Aare Kruuser teeb ettepaneku lisada aruandesse partnerlus EVEA projektis „Töölepingu Veebimentor”.

Koosoleku juhataja paneb ettepanekud hääletusele. Ettepanekut toetati konsensuslikult.

OTSUSTATI:
Lisada tegevuse aruandesse partnerlus EVEA projektis „Töölepingu veebimentor”.
Kiita heaks 2011.a. majandusaasta aruanne ja esitada üldkogule.
Vastu võtta otsus nr.5/1.
Otsus vastu võetud ühehäälselt konsensuse alusel.

3. Eesti Juristide Liidu 2011.a. revisjonitoimkonna arvamuse ärakuulamine.

Revisjonitoimkonna esimees Alpo Greebe esitab arvamuse 2011.a. majandusaasta aruande ja tegevuse aruande kohta.

Kari Käsper ja Enn Tonka avaldavad arvamust, et revisjonitoimkonna ettepanek avaldada põhikirja 7.6 alusel välja arvatud liikmete nimed veebilehel, võib minna vastuollu kehtivate õigusaktidega.

Jüri Heinla soovitas revisjonitoimkonnal kajastada ka eelmise revisjonitoimkonna ettepanekute arvestamist tegevjuhtkonna poolt. Volikogu võtab revisjonitoimkonna arvamuse teadmiseks

4. EJL põhikirja muutmine ja täiendamine

Jüri Heinla annab selgitusi üldkogu otsuse eelnõu kohta ja vastab volikogu liikmete küsimustele. Volikogu liikmed avaldavad arvamusi eelnõu kohta. Muudatustel on kaks eesmärki.

1) Laiendada liidu ühenduste õigust esitada arvamusi eelnõude ja aktuaalsete õigusküsimuste kohta. Ettepanek on tingitud praktilisest vajadusest piiritleda pädevus volikogu õiguspoliitiliste otsuste langetamise ja ühenduse poolt arvamuste andmise vahel. Ühenduse arvamused saadetakse volikogule ja presidentuurile.

2) Anda direktorile sõnaselge pädevus lepingute sõlmimiseks, mis ka praegu on praktikas selliselt välja kujunenud. Selleks on ka praktiline vajadus paljudes projektides osalemise tõttu. Kuna põhikirja kaasajastamine peab tegevuskava kohaselt jätkuma ka teisel poolaastal, siis on edaspidiseks vajalik moodustada vastav toimkond.

Kai Amos teeb ettepaneku põhikirja muutmise ja täiendamiseks moodustada toimkond, kes teeks ettepaneku volikogule põhikirja muutmiseks kogumis, et mitte muuta põhikirja mitu korda.

Kai Amose ettepaneku paneb koosoleku juhataja hääletusele. Hääletustulemused: 3- poolt, 5-vastu; 5- erapooletut.

Kari Käsper teeb ettepaneku eelnõu punkti 4 kohta ja peab vajalikuks, et ühendus enne arvamuse esitamist kooskõlastaks arvamuse presidentuuriga, kuna teoreetiliselt võib olla ühenduse arvamus vastuolus presidentuuri, õiguspoliitika toimkonna, volikogu või üldkogu arvamusega. Raul Narits ei toeta ettepanekut.

Kari Käsperi ettepaneku paneb koosoleku juhataja hääletusele. Hääletustulemused:1-poolt, 12-vastu.

Mare Hiiesalu teeb ettepaneku eelnõu punkti 4 kohta ja peab vajalikuks muuta sõna „muuta” sõnaga „täiendada”.

Mare Hiiesalu ettepaneku paneb koosoleku juhataja hääletusele. Ettepanekut toetati konsensuslikult.

OTSUSTATI:
Kiita heaks põhikirja muudatusettepanekud ja esitada vastav otsuse eelnõu vastuvõtmiseks üldkogule.
Hääletustulemused: 12-poolt,1-vastu

5. EJL üldkogu toimumise aja ja koha määramine

Jüri Heinla ja Krista Paal andsid ülevaate otsuse eelnõu kohta. Volikogu liikmed esitasid küsimusi ja pidasid vajalikuks üldkogu toimumise koha täpsustamist ning päevakorrapunktide järjestuse muutmist.

OTSUSTATI:
Täpsustada eelnõus üldkogu toimumise koht ja muuta päevakorrapunktide järjestust.
Võtta vastu otsus nr.5/2.
Otsus vastu võetud ühehäälselt konsensuse alusel.

6. EJL 2012.a. poolaasta tegevuse aruanne.

Jüri Heinla annab ülevaate 2012.a. I poolaasta tegevusest. Ta rõhutas FIDE Kongressi korralduskomisjoni pingerikast tööd, teavitas volikogu liidu tegevuste ning tööplaanide edastamise korrast, küsitluste läbiviimisest, tunnistuste ja liikmemärkide andmisest uutele liikmetele ning otsusest mitte esitada avaldust portaali „Jurist aitab” haldamise konkursile .
Volikogu võtab aruande teadmiseks.

7. Kutsestandardi arengusuunad.

Kutsekomisjoni esimees Aare Kruuser teavitab volikogu kutsestandardi arengusuundadest ja rõhutab vajadust uuendada kutse andmise korda ja alustada sügisel kutsete omistamist nii nagu tegevuskavas on ette nähtud. Need ettevalmistused peaksid lõppema septembriks. Lisaks teeb Aare Kruuser ettepaneku laiendada senist kutsekomisjoni koosseisu VI ja VIII taseme kutsestandarditele.

OTSUSTATI:
Võtta ülevaade teadmiseks ja laiendada vastavalt kutsekomisjoni pädevust VI ja VIII taseme kutsestandarditele.
Hääletustulemused: 12-poolt, 1-vastu

8. Eesti Juristide Liidu liikmeks vastuvõtmine ja liikmest väljaarvamine.

Jüri Heinla ja Krista Paal annavad ülevaate otsuse eelnõust.
Volikogu liikmed esitavad küsimusi.

OTSUSTATI:
Võtta vastu otsus 5/3.
Otsus vastu võetud ühehäälselt konsensuse alusel.

9. EJL tänukirja statuudi kinnitamine.

Jüri Heinla tutvustab tänukirja statuuti.
Kai Amos teeb ettepaneku statuudist välja jätta paragrahvi 2 punkt 2.
Ettepanekut toetati konsensuslikult.

OTSUSTATI:
Võtta vastu otsus 5/4.
Otsus vastu võetud ühehäälselt konsensuse alusel.

10. EJL auliikme statuudi kinnitamine.

Jüri Heinla tutvustab auliikme statuuti.

OTSUSTATI:
Võtta vastu otsus 5/5.
Otsus vastu võetud ühehäälselt konsensuse alusel.

11. Ülevaade Avaliku Sõna Nõukogu tööst.

ASN juhatuse liige Triinu Vernik teavitab volikogu Avaliku Sõna Nõukogu tööst.
Volikogu võtab ülevaate teadmiseks.

12. Kohapeal algatatud küsimused

Volikogu arutab aktuaalseid õiguspoliitilisi küsimusi.

Jüri Heinla, Juhataja
Eda Ilves, Protokollija

Otsus 5-1 aruande heakskiitmine
Otsus 5-1 tegevuse aruanne
Otsus 5-2 üldkogu kutse
Otsus 5-4 tänukirja statuut
Otsus 5-5 auliikme statuut