Volikogu 16.05.2018

EJL

Eesti Juristide Liit 

Volikogu 5. istungi protokoll

Riigikogu saal nr L214                                                                                                           
Lossi plats 1a, Tallinn         

   16.05.2018                    

Algus kell:16:00
Lõpp kell: 17:30

Juhataja:        Enn Tonka
Protokollija:  Triinu Esmel

Osalesid volikogu liikmed:  Mai Palmipuu, Meelis Pirn, Enn Tonka, Kai Amos, Jüri Heinla, Lüüli Junti, Mati Kadak, Katarina Kiiver, Kari Käsper, Piret Merimaa, Elnara Nadžafova, Ingrid Siimann.

Osalesid volikirja alusel: Mare Hiiesalu (volikiri Ingrid Siimannile), Tiina Sepa (volikiri Ingrid Siimannile).

Puudusid volikogu liikmed: Maido Pajo, Priidu Pärna, Mai Treial.

Osalesid liikmetena (revisjonitoimkond, aukohus, büroo, ühendused): Külli Kaldvee, Alpo Greebe, Peeter Milvere, Epp Mitt, Heli Põder, Krista Paal, Triinu Eismel.

Registreerimisleht on lisatud protokollile.

Volikogule esitati kinnitamiseks päevakord:

Päevakord:
1.         Päevakorra kinnitamine
2.         Eesti Juristide Liidu üldkogu toimumise aja ja koha määramine
3.         Eesti Juristide Liidu 2017a majandusaasta aruande ärakuulamine ja üldkogule esitamine
4.         Eesti Juristide Liidu 2017a revisjonitoimkonna arvamuse ärakuulamine ja üldkogule esitamine
5.         Ühenduste tegevuste ülevaated ja üldkogule esitamine

5.1. Naisjuristide ühenduse tegevuse ülevaade
5.2  Haldusjuristide ühenduse tegevuse ülevaade
5.3  Ettevõtlusjuristide ühenduse tegevuse ülevaade
5.4  Noorjuristide tegevuse ülevaade
5.5 Euroopa Õiguse ühenduse tegevuse ülevaade
5.6  Büroopidajate ühenduse tegevuse ülevaade

6.         Eesti Juristide Liidu aukohtu aruande ärakuulamine     
7.         Eesti Juristide Liidu liikmeks vastuvõtmine ja liikmest väljaarvamine
8.         Tänukirjade väljastamine
9.         Muud küsimused
10.      Vestlusring

1.   Päevakorra kinnitamine

Eesti Juristide Liidu[1] kümnenda volikogu koosseisu viienda istungi avas tegevpresident Enn Tonka, kes tutvustas päevakorda ja tegi ettepaneku see kinnitada.

OTSUSTATI: Kinnitada päevakord. Otsus vastu võetud konsensuse alusel.

2.    Eesti Juristide Liidu üldkogu toimumise aja ja koha määramine

Koosoleku juhataja tutvustas volikogu liikmetele otsuse eelnõud, mille alusel toimub üldkogu 5. juunil 2018 algusega kell 16 Centannial Hotel Tallinn aadressil Endla 15 Tallinn.

Volikogu liikmetele anti võimalus päevakorra osas arvamust avaldada või küsimusi esitada.

Üldkogu päevakorda otsustati lisada aruteluks ja ettepanekute tegemiseks punkt Eesti Juristide Liidu 30. aastapäeva tähistamise osas, mis leiab aset 10. märtsil 2019. Selliselt on kõikidel liidu liikmetel võimalik aastapäeva tähistamise osas arvamust avaldada ja oma ettepanekuid esitada. Kaalumisel on toimkonna moodustamine aastapäeva tähistamise ettevalmistamiseks.

Koosoleku juhataja tegi ettepaneku üldkogu päevakord kinnitada.

OTSUSTATI: EJL üldkogu toimub 5. juunil 2018 algusega kell 16. Konsensuse alusel vastu võetud Otsus nr 5-1 on protokollile lisatud.

3.   Eesti Juristide Liidu 2017a majandusaasta aruande ärakuulamine ja üldkogule esitamine

EJL president Mai Palmipuu tutvustas 2017. majandusaasta aruannet. Aruandeaasta tulem on positiivne.

Eelmiste aastatega võrreldes on vähenenud koolituste korraldamisest laekuv tulu, ent tõusnud on tulud liikmemaksude laekumise ja erinevates projektides osalemise arvelt.

Üldkogul on kõigil EJL liikmetel võimalus 2017. majandusaasta aruande kohta täiendavaid küsimusi esitada ning see saadetakse liikmetele tutvumiseks e-postiga. President Mai Palmipuu vastab üldkogul aruande osas tekkinud küsimustele.

Koosoleku juhataja tegi ettepaneku kiita 2017. majandusaasta ja tegevusaruanne heaks ning esitada see üldkogule kinnitamiseks.

OTSUSTATI: Kiita heaks ja esitada üldkogule kinnitamiseks 2017. majandusaasta ja tegevuse aruanne. Konsensuse alusel vastu võetud Otsus nr 5-2 on protokollile lisatud.

4.    Eesti Juristide Liidu 2017a revisjonitoimkonna arvamuse ärakuulamine ja üldkogule esitamine

Revisjonitoimkonna esimees Alpo Greebe tutvustas volikogule toimkonna arvamust. Revisjonitoimkond saab järeldada, et raamatupidamisarvestus vastas 2017. Aastal õigusaktidega ettenähtule ja lähtus heast raamatupidamistavast.

Revisjonitoimkonnale teeb muret liikmemaksu maksvate liikmete madal osakaal liikmete koguhulgast ning toimkond teeb ettepaneku jätkata pikaajaliste liikmemaksu võlglaste väljaarvamist.

Revisjonitoimkond teeb üldkogule ettepaneku kinntada EJL 2017. majandusaasta aruanne.

Koosoleku juhataja tegi ettepaneku esitada revisjonitoimkonna aruanne üldkogule.

OTSUSTATI: Esitada revisjonitoimkonna aruanne üldkogule. Konsensuse alusel vastu võetud Otsus 5-3 on protokollile lisatud.

5.       Ühenduste tegevuste ülevaated ja üldkogule esitamine

Ühenduste tegevuste ülevaadetega seotud päevakorrapunkte 5.1 – 5.6 käsitleti koos.

Koosoleku juhataja tegi ettepaneku saalis viibivatele ühenduste juhatuse liikmetele/ liikmetele anda märku, kas ühenduse esindajad soovivad esineda sõnavõtuga EJL üldkogul.

Ühendustest annavad üldkogul oma tegevusest ülevaate naisjuristide ühendus, ettevõtlusjuristide ühendus, noorjuristide ühendus ja Euroopa Õiguse ühendus.

Volikogu võttis info teadmiseks.

6.       Eesti Juristide Liidu aukohtu aruande ärakuulamine          

Aukohtu esimees Peeter Milvere andis suulise ülevaate aukohtu tegevusest. Aukohtule ei ole 2017. aastal esitatud ühtegi juhtumit arutamiseks.

Aukohtu esimees annab suulise ülevaate aukohtu tegevusest üldkogul.

Volikogu võttis info teadmiseks.

7.       Eesti Juristide Liidu liikmeks vastuvõtmine ja liikmest väljaarvamine

Avalduse astumaks Eesti Juristide Liidu liikmeks on esitanud 10 isikut, neist 5 noorliikmeks.

Avalduse astumaks omal soovil Eesti Juristide Liidust välja on esitanud 20 isikut.

Eesti Juristide Liidu põhikirja punkti 7.6 ja korduva iga-aastase liikmemaksu tasumata jätmise tõttu (2015, 2016, 2017) arvatakse Eesti Juristide Liidu liikmeskonnast välja 12 isikut.

Uusi liikmeid teavitatakse volikogu otsusest ja EJL liikmeks vastuvõtmisest e-kirja teel ning neile väljastatakse liikmemärk ja tunnistus EJL büroos, Tõnismägi 3a, Tallinn.

Korduva iga-aastase liikmemaksu tasumata jätmise tõttu EJL liikmeskonnast välja arvatud liikmeid teavitatakse volikogu otsusest e-kirja teel.

Isikliku sooviavalduse alusel EJL liikmeskonnast välja arvatuid teavitatakse volikogu otsusest e-kirja teel.

OTSUSTATI: Võtta EJL liikmeks vastu 10 isikut, neist 5 noorliikmeks ning arvata välja 32 isikut, neist 20 isikliku sooviavalduse alusel ja 12 liikmemaksu võlgnevuse tõttu. Konsensuse alusel võeti vastu otsus nr 5/4.

8.   Tänukirjade väljastamine

EJL presidentuur teavitas kohalviibinud volikogu liikmeid, et presidentuuri otsusega antakse üldkogul üle kaks tänukirja.

Volikogu liikmete hulgas tekkis arutelu võimalikest auliikme kandidaatidest. Käesoleval aastal üldkogul auliikme staatust ühelegi liikmele ei omistata. Volikogu seisukoht on, et auliikme kandidaate võib esitada jooksvalt.

9.   Muud küsimused

Eesti Juristide Liidu poole on pöördunud Eesti Naisteühenduste Ümarlaud palumaks selgitusi või lükkamaks ümber seotust Eesti Naisjuristide Liiduga nende tegevuse osas.

Volikogu liikmed arutasid laekunud pöördumist ning tegid ettepaneku aukohtule selgitamaks välja, kas konkreetse juhtumi puhul on eksitud põhikirja punkti 7.6 vastu. Eesti Naisteühenduse Ümarlauale vastatakse.

Volikogu liige Katarina Kiiver tundis huvi, kas EJL liikmete hulgas leidub juristi, kes on pädev meditsiinivaldkonnas ning oskaks konkreetsemalt kommenteerida ravikanepi temaatikat. Volikogu soovitusel võib pöörduda arvamuse küsimiseks Tiina Titma poole.

Volikogu liige Mati Kadak avaldas nördimust, et liidu välikoolitused on mitmel korral langenud kokku Kohtutäiturite-ja Pankrotihaldurite Koja väliskoolitustega. Koosoleku juhataja ettepanekul teavitavad organisatsioonide esindajad teineteist edaspidi võimalike väliskoolituste kuupäevade osas juba eelnevalt.

25.04.2018 saatis Justiitsministeerium liidule kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks ettevalmistatud eelnõu Õiguspoliitika põhialused aastani 2030. Eelnõu edastati büroo poolt volikogule ja õiguspoliitika toimkonnale. Volikogus arvamuse avaldamise osas otsust vastu ei võetud.   

 

(allkirjastatud digitaalselt)

Enn Tonka

Tegevpresident

(allkirjastatud digitaalselt)

Triinu Eismel

Nõunik, protokollija


[1] Edaspidi tekstis lühend EJL.