Volikogu 04.12.2012

Kuupäev: 04.detsembril 2012.a
Koht: Kiek in de Kök Komandandi tee 2, Tallinn.
Algus: 16.00
Lõpp: 18.00
Juhataja: Priidu Pärna
Protokollija: Kristi Kaljurand
Osa võtsid: Priidu Pärna, Priidu Pärna, Tiina Sepa, Kai Amos, Mare Hiiesalu, Mai Klemmer, Aare Kruuser, Victoria Mets, Ingrid Siimann, Karin Tenisson-Alev, Enn Tonka.
Kutsutud: Krista Paal, Uno Feldshmidt, Alpo Greebe, Kristi Kaljurand.
Puudusid: Raul Narits, Allar Jõks, Mati Kadak, Alla Kuznetsova, Merli Vahar.

Volikogule esitati kinnitamiseks päevakord.

1. Päevakorra kinnitamine.
2. Kutsekomisjoni koosseisu kinnitamine.
3. Põhikirja muutmise komisjoni moodustamine.
4. Eesti Juristide Liidu ühinemine Ühineda Euroopa Naisjuristide Ühendusega EWLA-ga (European Women Lawyers Association).
5. Eesti Juristide Liidu liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine.
6. Eesti Juristide Liidu 2012.a küsitluse tulemused.

1. Päevakorra kinnitamine.

Istungi avab tegevpresident Priidu Pärna, kes tutvustab päevakorda ja teeb ettepaneku kinnitada päevakord esitatud kujul.

OTSUSTATI:
Võtta vastu otsus nr 7/1
Kinnitada päevakord.
Otsus vastu võetud ühehäälselt.

2. Kutsekomisjoni koosseisu kinnitamine.

Priidu Pärna teeb ülevaate kutsekomisjoni koosseisu kinnitamise osas. Aare Kruuser annab ülevaate kutsekomisjoni hetkeolukorrast ja tegevusest. A. Kruuser tõstatab küsimuse, kas advokatuuri esindaja puudumine kutsekomisjonist pärsib komisjoni edasist tegevust ja legitiimsust?

Enn Tonka vastab Aare Kruuseri küsimusele ja leiab, et esitatud komisjoni koosseis on komplekteeritud pariteetsetel alustel ning tagab kõikide osapoolte esindatuse.

OTSUSTATI:
Võtta vastu otsus nr 7/2
Otsus vastu võetud ühehäälselt konsensuse alusel.

3. Põhikirja muutmise komisjoni moodustamine.

Priidu Pärna teeb ülevaate põhikirja muutmise vajalikkusest ja selleks komisjoni moodustamisest.

Jüri Heinla selgitab põhikirja muutmise vajadust. Eelnevalt oli liidu liikmetele saadetud üleskutse osaleda komisjoni töös.

Volikogu liikmed teevad ettepanekuid komisjoni moodustamiseks. Otsustatakse moodustada komisjon kuhu kuuluvad: Kai Amos, Maido Pajo, Jüri Heinla,

Alpo Greebe, Ettevõtlusjuristide Ühenduse esindaja Lembit Ülper, Euroopa Õiguse Ühenduse esindaja, Naisjuristide Ühenduse esindaja, Haldusjuristide Ühenduse esindaja.

Komisjoni juhatab Jüri Heinla. Komisjonil on õigus kaasata töösse liidu liikmeid. Komisjon esitab ettepanekud volikogule enne 2013.a üldkogu.

OTSUSTATI:
Võtta vastu otsus nr 7/3
Otsus vastu võetud ühehäälselt konsensuse alusel.

4. Eesti Juristide Liidu ühinemine Ühineda Euroopa Naisjuristide Ühendusega EWLA-ga (European Women Lawyers Association).

Naisjuristide Ühenduse esimees Maarika Pähklemäe puudub seoses haigusega. Asendab Krista Paal.

Krista Paal teeb ettekande ja tutvustab EWLA tegevust ja EJL Naisjuristide Ühenduse seost antud organisatsiooniga.

Priidu Pärna avaldab arvamust, et EJL Naisjuristide Ühendus on moodustatud alles ühe aasta eest ning ühendus peaks esmalt ennast pikema aja jookusl tõestama Eestis ja alles siis liituma rahvusvahelise organisatsiooniga. Kuulati ära volikogu liikmete arvamused.

Arutati mil määral saavad ja osas saavad rahvusvahelises organisatsioonis esindatud EJL seisukohad ja kuidas need ühilduvad EJL tegevusega. Leiti, et rahalisi kohustusi ei saa rahvusvahelise organisatsooni tegevuse käigus EJL-le võtta ilma volikogu eraldi tulevaste otsusteta.

OTSUSTATI:
Võtta vastu otsus nr 7/4
Otsus hääletati eraldi punktidena.

P 1 redaktsioon:
Ühinemise poolt hääletamistulemused: 11-poolt, 1-erapooletu.

P 2 redaktsioon:
EJL esindamine EWLA poolt hääletamistulemused: poolt-9, vastu-1, erapooletuid-1.

5. Eesti Juristide Liidu liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine.

Avalduse EJL liikmeks astumiseks on esitanud juriidiline isik.

Kai Amos teeb ettepaneku kontrollida avaldaja tausta, majandusaasta aruannet. Millises osas firma õigusteenust osutab?

Enn Tonka teeb ettepaneku, et juriidiliste isikute vastuvõtmiseks peaks olema eraldi otsus. Otsustatakse, et EJL liikmeks võtmine otsustatakse järgmine kord, kui volikogu liikmetel on rohkem infot.

OTSUSTATI:
Võtta vastu otsus nr 7/5
Hääletamistulemused: poolt-10, erapooletuid-1

6. Eesti Juristide Liidu 2012.a küsitluse tulemused.

Jüri Heinla annab ülevaate EJL 2012.a küsitluste tulemustest ja sellest, et millises suunas EJL liikunud on ning millele võiks tulevikus tähelepanu pöörata. Küsitluse tulemused saadetakse liidu liikmetele ja pannakse üles EJL kodulehele. Volikogu võtab küsitluse tulemused teadmiseks ja edastab liikmetele.

Priidu Pärna,  juhataja,
Kristi Kaljurand, protokollija

04.12.2012 Otsus nr 1 Kutsekomisjoni koosseisu kinnitamine
04.12.2012 Otsus nr 2 Põhikirja muutmise komisjoni moodustamine
04.12.2012 Otsus nr 3 EWLA-ga ühinemine
EJL 2012 küsitluse tulemused