Revisjon ja aukohus

Revisjonitoimkond on kolmeliikmeline ning kontrollib liidu majandustegevust vastavalt vajadusele, kuid vähemalt üks kord aastas ning esitab revideerimisakti üldkogule. Revisjonitoimkonna liikmed võivad osaleda volikogu ning osakonna üldkoosoleku ja juhatuse koosolekul sõnaõigusega.

Revisjonitoimkonna liikmed:
1. Külli Kaldvee -Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti jurist,
2. Alpo Greebe – Viimsi Vallavalitsus
3. Arvo Rodi – Arvo Rodi Õigusbüroo

Aukohus võib teha hoiatuse või ettepaneku volikogule liidu põhikirja punkti 7.6 rakendamiseks juristi kutse-eetika vastu eksinud liikme suhtes. Aukohus on viieliikmeline ning juhindub oma tegevuses liidu eetikakoodeksist ja volikogu poolt kinnitatud menetluskorrast. Aukohus valib enda hulgsast aukohtu esimehe ning arutab asju vähemalt viieliikmelises koosseisus. Aukohtu liige ei või samaaegselt olla presidentuuri, volikogu ega revisjonitoimkonna liige.

Aukohtu liikmed:
1. Peeter Milvere – Põllumajandusamet
2. Uno Feldschmidt – Advokaadibüroo Uno Feldschmidt juhatuse liige
3. Epp Mitt – Harju Maavalitsus peaspetsialist
4. Advig Kiris – Õigusteooria külalisprofessor
5. Heli Põder  – Tarbijakaitseamet