Lahend nr. 560

18. aprill 2013

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Erukolonelleitnant Mihkel Rohtla kaebust Eesti Päevalehe (LP) kirjutise “Roostalu peres on mitu võlgnikku ja teinegi tuntud puuküürnik” (Vahur Koorits, 16.2.13) kohta.

Kaebuse kohaselt on esitatud artiklis valeandmeid, s.h neid, mille suhtes kaasuse 550 raames avaldas ASN tauniva lahendi. Faktivigadena toob kaebuse esitaja välja tema Käsmus asuva eluaseme rendiüksikasjad ning sellega seotud kohtulahendite käsitluse. Artiklis korratakse EPLi varasemat väidet, nagu üüriks kaebuse esitaja oma Käsmu elamist välja. Kaebuse esitaja lükkab selle kategooriliselt ümber, viidates, et MTÜ Käsmu Ohvitseride Kodu ei ole tegelikku tegutsemist kunagi alustanud. Kaebuse esitaja leiab, et vaatamata tema keelule on ajaleht käsitlenud tema ja tema pereliikmete isikuandmeid ja isiklikku elu. Samuti ei ole kaebuse esitaja hinnangul kellegi asi, kus ta elab ja keda külastab.

ASNi päringule vastas loo kirjutanud ajakirjanik Vahur Koorits, et esitatud kaebus sisaldab valeväiteid. Kaebuse esitaja keeldub ajakirjanikega suhtlemast ja püüab teema kajastamist välistada isikuandmete ja autorikaitse nõuetele viidates. Koorits selgitab, et veebilehelkasmukodu.ee oli “veel reedel üleval ilusate piltide ja tekstiga reklaam, kust oli võimalik aru saada, et toad on üürimiseks. Koduleht on maha võetud, aga cache’st leiab endiselt selle teksti.” Ajakirjanik selgitas, et Rohtla polnud siseministeeriumi andmetel oma 3500-eurost võlga Käsmus asuva eluruumi eest tasunud ning see on antud menetlemiseks kohtutäiturile.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et Eesti Päevaleht (LP) on rikkunud head ajakirjandustava. Eeskätt on rikkumine aset leidnud kaebuse esitaja sildistamisega ning süüdistuste põhistamisega samade argumentide abil, mille suhtes on ASN juba asunud taunivale seisukohale (kaasuses 550).

Samas leiab ASN, et artikli teemal avalikust huvist lähtuv uudisväärtus olemas. Mihkel Rohtla elukoha küsimus kerkis avalikkuse huviorbiiti seoses ETV saates “Pealtnägija” kirjeldatud Relika Roostalu üürijuhtumiga (vt nt kaasus 561): kaebuse esitaja on Relika Roostalu äi ning selle juhtumi kontekstis ilmnes, et ta elas oma minia pere kõrvalmajaosas Jälgimäel. ASNi kaasuse 550 raames oli Mihkel Rohtla ASNile oma kaebuses kirjutanud, et Käsmus üüritavad ruumid on tema “ainukesed eluruumid”. Nüüd selgub, et on ka eluase Jälgimäel, ning see õigustab ASNi hinnangul ajakirjanike huvi selle teema vastu.

Samuti leiab ASN, et väide Mihkel Rohtla üürivõla kohta politsei- ja piirivalveameti ees on esitatud korrektselt ning kaebuse esitaja pole seda ka vaidlustanud. Et tegu on suure summaga, siis on põhjendatud selle info avaldamine artiklis.

Põhjendamatuks peab aga ASN Mihkel Rohtla nimetamist “teiseks tuntud puuküürnikuks”. Selge analoogia Relika Roostalu juhtumiga ASNi hinnangul puudub – “puuküürnikuks” on seal nimetatud isikut, kes ei maksa üüri ega vabasta eluruumi. EPLi kirjutisest ei nähtu kuidagi, mis asjaoludel on toimetus otsustanud Mihkel Rohtlat sel viisil tituleerida. Sildistamine, eriti halvustav, ei ole kohane isegi juhul, kui artiklis kajastatud isik on kriitika ära teeninud. Ebakohane on süüdistuse esitamine perekondliku kuuluvuse kaudu – olemuselt sarnaneb see külajutule.

Taunitav on ASNi hinnangul seegi, et ajaleht kordab varasemat alusetut süüdistust Käsmu eluruumi edasi väljarentimises, tuginedes vaid kunagisele MTÜ Käsmu Ohvitseride Kodu visioonile, mis väidetavalt oli leitav selle MTÜ interneti koduleheküljelt. Mihkel Rohtla kinnitas juba kaasuse 550 kaebuses, et kodulehekülg on selle administraatori hinnangul suletud. ASN ei saa kontrollida, kas nimetatud kodulehekülg on olnud artikli kirjutamise ajal avalikkusele nähtav. Kodulehel kunagi nähtav olnud ja enam mittekehtiv informatsioon ei saa olla tõsiste süüdistuste aluseks – ei maha võetud kodulehe cache’st leitud ega isegi miskipärast nähtavaks muutunud teksti alusel. Nagu ASN kaasuse 550 lahendis EPLi kirjutist “Piirivalve eruohvitser üürib Käsmus riigilt võileivahinna eest kortereid” (Tuuli Jõesaar, 17.9.12) taunides märkis, viitab tolles artiklis usutletud Käsmu muuseumi juhataja Aare Vaigu ütlus, et “Rohtla majas pole pansionaadi moodi tegevust kunagi märgata olnud”, pigem tõsiasjale, et eluruume edasi ei üürita. Käesoleval juhul vaatluse all olev artikkel “Roostalu peres on mitu võlgnikku ja teinegi tuntud puuküürnik” mingeid uusi tõendeid taasesitatava süüdistuse kinnituseks ei esita.

Esimees,
Prof. Epp Lauk