LAHEND
20. juuni 2017

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Ülo Vihma kaebust Nõmme Sõnumite juhtkirja (linnaosavanema veeru) “Sirp ja vasar enam kedagi ei löö” (T.-L. Jürgenson, 10.2.17) kohta.

Kaebuse kohaselt keeldus Tallinna Nõmme linnaosavalitsuse leht avaldamast vastulauset. Ülo Vihma avaldas Postimehes arvamusartikli “Sirbi ja vasara liit” (28.1.17) nõukogude sümbolite taastamisest ja eksponeerimisest linnaosavalitsuse hooneks kohandatud endisel koolil Valdeku tänavas. Sellele reageeris vastuartikliga “Sirp ja vasar ei löö enam kedagi” (2.2.17) Nõmme linnaosavanem Tiia-Liis Jürgenson (PMs märgendatud vastulausena). Kaebuse esitaja hinnangul võinuks sellega asi piirduda, kuid Jürgensoni artikkel avaldati uuesti Nõmme Sõnumites (10.2.17). Linnaosavanema artikkel on Vihma suhtes isiklikult kriitiline, mis eeldab kaebuse esitaja hinnangul vastulause võimalust. Lõpuks avaldas Vihma oma reaktsiooni Postimehes veebikommentaarina.

Nõmme linnaosavanem Tiia-Liis Jürgenson selgitas ASNile: “Kuna Ülo Vihma arvamusloos tõstatatud teema ei olnud leidnud ajalehes Postimees suuremat vastukaja (elektroonilises Postimehe väljaandes üks kommentaar), siis Nõmme Sõnumite toimetaja andis Ülo Vihmale teada, et selle teema käsitlemist pole kavas leheveergudel jätkata.” Ülo Vihma küll taotles Nõmme Sõnumitelt vastulauset linnaosavanema veerule, kuid teksti taotlusega kaasas ei olnud. Vihma ei vastanud ka toimetuse palvele saata vastulause tekst pärast menetluse algust Avaliku Sõna Nõukogus. Linnaosavanem leiab, et Vihmal puudub alus vastulause taotlemiseks, sest artiklis pole tema suhtes esitatud tõsiseid süüdistusi, pole vaja parandada faktivigu ega tsitaate. Et Vihma teenib elatist enda isiku või loomingu eksponeerimisega, käsitletakse teda kui avaliku elu tegelast, kelle tegevuse üle on ajakirjanduse tavalisest suurem tähelepanu ja kriitika õigustatud. Postimehe arvamusportaalis on Ülo Vihma juba saanud väljendada oma arvamust (sealjuures üleriigiliselt) ning linnaosavanem oma veerus sealsele tekstile ka viitab.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, Nõmme Sõnumite toimetus ei ole tegutsenud kooskõlas hea ajakirjandustavaga.

Linnaosavanem rõhutab oma vastuses, et Nõmme Sõnumite toimetusel on õigus ise otsustada materjalide avaldamise üle. ASN nõustub, et toimetus on sisuotsuste tegemisel autonoomne. Sellega aga kaasneb ka toimetuse kohustus järgida hea ajakirjandustava põhimõtteid, mis muuhulgas hõlmavad kohustust esitada informatsiooni igakülgselt (eetikakoodeksi p 1.2), kuulates ära kõik seotud osapooled (p 4.2). Missugusel kujul toimetus seda infot edastab, otsustab toimetus autonoomselt. Erinevad žanrid pakuvad mitmekesiseid ajakirjanduslikke võimalusi.

Nõmme Sõnumid on taasavaldanud teksti, mis ilmus Postimehes vastulausena ning mis ei ole eraldiseisvana kontekstiliselt lõpuni arusaadav. Nõmme Sõnumid alustas uuesti diskussiooni, mis Postimehes lõppes, soovimata seda diskussioonina esitada. Algsest Vihma tekstist Postimehes saab Nõmme Sõnumite lugeja aimu vaid selle suhtes tehtava kriitika kaudu. Toimetuse ülesanne olnuks tasakaalustada diskussioon ja luua kontekst oma auditooriumi jaoks (mis toimetuse endagi hinnangul on Postimehe omast suuresti erinev ja asub erinevates kanalites) ning kindlasti vältida vastasseisu.

Toimetuse vastutus on, milliseid väärtusi ta edendab. Oluline on dialoogilise kommunikatsioonikultuuri arendamine. Käesoleval juhul ei pruugi tõepoolest kohalduda õigus vastulausele kitsas tähenduses (fakti- ja tsitaadi parandamiseks). Vajalik olnuks siiski mõistlikus mahus teise diskussioonipoole seisukohtade hinnanguta tutvustus, isegi kui toimetus nendega otseselt ei nõustu.

Nõmme Sõnumite linnaosavanema veerus antakse karm hinnang Vihma arvamusele (vihane rünnak, (asi tõsisem kui) tendentslik siltide kleepimine, foobiatest kantud avaldus, alusetu süüdistus). Dialoogilisuse huvides olnuks mõistlik sellistest määratlustest hoiduda ja Ülo Vihmale sõna pakkuda. Selle asemel pakkus Nõmme Sõnumite toimetaja ülesandeid täitev Jukko Nooni talle üleolevalt võimalust tulla linnaosavanema vastuvõtule. Saanud vastulausetaotlusele säärase äraütlemise, polnud Vihmal põhjust enam konkreetse teksti saatmiseks. Mõistetav on ka tema mittereageerimine toimetuse pakkumisele kuu aega hiljem siiski vastulause esitada – pika ajavahe, pöördumise kõrgi tooni, Postimehe kommentaariumi kasutamise tõttu vm põhjusel. Selleks hetkeks oli Ülo Vihma juba esitanud kaebuse ka Avaliku Sõna Nõukogule.

Nõmme Sõnumite tegevus Ülo Vihma suhtes jätab mulje võimupositsiooni ärakasutamisest, mis on taunimisväärne.

Prof. Epp Lauk,
esimees