Lahend nr. 642

LAHEND
19. oktoober 2016

Avaliku Sõna Nõukogu arutas M. M.-i kaebust (juriidilise esindaja Janno Perve isikus) fotode kohta Õhtulehe kirjutise “Alastus ja higised kehad: seksisõprade klubi pidas sünnipäeva” (Siret Mägi, 3.9.16) juures.

Kaebuse kohaselt taotles Õhtulehe reporter (kelle lugu on avaldatud pseudonüümi all) eraisikuna pääsu eraklubi üritusele, mille ta ka sai koos doc-failiga klubi põhireeglitest, mille kohaselt üritusele registreerimisega kinnitavad osalejad, et on aru saanud ürituse eesmärgist ja reeglitest ning kohustuvad reeglitest kinni pidama. Muu hulgas sätestavad viidatud reeglid, et “pildistamine ja filmimine üritusel ei ole lubatud”. Kaebuse esitaja taotles juriidilise esindaja vahendusel Õhtulehelt garantiikirja, et ürituselt tehtud teiste fotode avaldamise korral maksaks toimetus mittevaralise kahju eest hüvitist. Toimetus sellest keeldus.

Õhtulehe peatoimetaja Martin Šmutov jättis ASNile sisulise selgituse andmata, vastates, et “Õhtuleht on Eesti Ajalehtede Liidu liige ja seeläbi osaline 2002. aastal loodud Pressinõukogus”, ning julgustas kaebuse esitajat pöörduma sinna. Eelmine peatoimetaja Väino Koorberg vastas kaebuse esitaja juriidilisele esindajale, et Õhtulehele esitatud pretensioonis pole selgitatud, milles mittevaraline kahju seisneb.

Avaliku Sõna Nõukogu märgib, et vaidluse suhtes mittevaralise kahju üle puudub Nõukogul pädevus. Seetõttu ei saa ASN sekkuda kaebuse esitaja nõudesse toimetuse suhtes, et toimetus loovutaks tehtud fotod või kohustuks loobuma fotode edaspidisest avaldamisest. Seda enam et ka kaebuse esitaja ise nendib, et tal puudub info selle kohta, kas fotosid rohkem üldse on. Pädevuse puudumise tõttu jätab ASN avaldamata seisukoha ka selle suhtes, kuivõrd olid juriidilises mõttes siduvad ürituse korraldaja saadetud klubi “põhireeglid”.

Avaliku Sõna Nõukogu vaatleb juhtumit peaasjalikult hea ajakirjandustava aspektist ning leiab, et Õhtuleht ei ole seda käesolevas juhtumis järginud.

Vaadeldav artikkel ilmus nii paberlehes kui ka veebis. Paberlehes ei ole artikli juures fotosid avaldatud. Kirjutatud artikli suhtes ei ole kaebuse esitaja pretensiooni esitanud, mistõttu ASN selle suhtes seisukohta ei avalda.

Kaks fotot on ilmunud veebis avaldatud artikli illustratsioonina. Mõlemad on tehtud hämaras üldplaanis, kuid neil on kujutatud üritusel osalenud inimesi, kes võivad teatud tingimustel olla äratuntavad. 

ASNi hinnangul puudub igasugune õigustatud avalik huvi niisuguste fotode avaldamiseks. Ka nende uudisväärtus artikli kontekstis on kasin. Tegemist ei olnud avaliku üritusega, mistõttu on fotode avaldamine käsitletav eraelu puutumatuse rikkumisena, mis vastavalt ajakirjanduseetika koodeksi p 4.9 on lubatav vaid juhul, kui avalikkuse huvid kaaluvad üles inimese õiguse privaatsusele. 

Samuti on fotod tehtud ebaausal viisil koodeksi p 3.7 tähenduses, mis saab samuti olla õigustatud üksnes juhul, kui avalikkuse huvid nõuavad sellise informatsiooni avaldamist ja seda pole võimalik hankida ausal viisil. Nagu varem öeldud, ülekaalukas avalikkuse huvi käesolevas asjas puudub. Ebaausa võttena käsitab ASN praegusel juhul eetikakoodeksi p 3.1 eiramist, mille kohaselt peab ajakirjanik teatama materjali avaldamise jaoks kogumisel, et ta on ajakirjanik ja millise väljaande juurest.

Triinu Vernik,
aseesimees