Lahend nr. 610

Lahend nr. 610
8. august 2015

Avaliku Sõna Nõukogu arutas E.L.-i kaebust Delfi TV videoloo “Kähmlus mustanahalistega Pärnu rannas” (Karli Saul, 8.8.15) kohta. Käsitluse all on videos näidatav esimene noormees.

Kaebuse kohaselt on videoülesvõte tehtud isiku tahte vastaselt, esitatud rassismisüüdistusena ning kahjustab tema mainet. Kaebuse esitaja versiooni kohaselt mingit kähmlust ei toimunud – oli sõnavahetus, mida tegelikult alustasid mustanahalised. Politsei ei võtnud mingeid tunnistusi, joovet ei kontrollitud, ära ei viidud. Kohe, kui kaamera seisma pandi, lubati lahkuda.

Delfi ASNile oma seisukohta ei avaldanud. Kaebuse esitajale vastas peatoimetaja Urmo Soonvald, et video on filmitud avalikus kohas, kus on ka politsei, ja toimetusel pole põhjust seda veebist maha võtta. Videos, loos ega pealkirjas ei ole viiteid, et kedagi süüdistatakse rassismis.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et Delfi on rikkunud head ajakirjandustava.

Kuigi video on tehtud avalikus kohas politsei juuresolekul, ei põhista see iseenesest video avalikustamist, eriti antud kontekstis. Ka riigikohus on kohtuasjas 3-2-1-152-09 (Villu Tammer vs. TV 3, 13.01.2010) leidnud, et “isiku kujutise kasutamine ilma tema nõusolekuta on üldjuhul lubatav vaid selle isiku endaga seotud aktuaalse päevasündmuse kajastamiseks. Sellele lisandub eeldus, et “isiku kujutise kasutamine on päevasündmuse kajastamiseks vajalik ning avalikkuse huvi kaalub üles isiku huvi.”

Juhtumi juriidiline analüüs ei ole ASNi pädevuses, kuid meediaeetilisest aspektist osutab ASN järgmistele seikadele. Kaebuse esitaja on selgesõnaliselt teatanud, et ta ei soovi enda videojäädvustamist. Uudismaterjalist ei nähtu, kas ja kuidas on aktuaalne päevasündmus, millega seoses teda kajastatakse, kaebuse esitajaga seotud. Pelgalt politsei kohalolu ei loo ASNi hinnangul aktuaalset päevasündmust.

Video on veebis avaldatud ilma kontekstita – video vaatamisel ei ole arusaadav ei see, mis juhtus, miks politsei kohal on ega kuidas asi lõppes. Kaebuse esitaja kinnitusel ei kujunenud vahejuhtumist süütegu. Kaebuse esitaja versiooni juhtumi kohta ei ole videos ega seda saatvas materjalis esitatud, mis on vastuolus ajakirjanduse eetikakoodeksi punktiga 4.2. Kõik konflikti osapooled pole ära kuulatud. Ka ei ole juhtumi kohta esitatud igakülgset infot (p 1.2).

Delfi veebis avaldatud video saatelause: “Pärnus tuli politseil öösel tegelda rassistlikult meelestatud festivalikülalistega” on üheselt käsitletav videot kontekstualiseerivana. Ehkki pole öeldud, et rassistlikult käitusid just videos näidatud isikud, olid nemad (s.h kaebuse esitaja) ainsad, kellega politsei videos tegeles. ASNi hinnangul on rassism hinnang, mille kergekäeline kasutamine on taunitav.

Prof. Epp Lauk,
esimees