Lahend nr. 591

Lahend nr. 591

17. november 2014

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Tallinna Linnavalitsuse (linnasekretär Toomas Sepa isikus) kaebust Eesti Päevalehe karikatuuri “Linnavalitsuse salakäigud… Savisaar salastas linnavalitsuse lähetuskäskkirjad“ (Hillar Mets, 10.6.14) kohta.

Kaebuse kohaselt on väär väide, et lähetuskäskkirju on salastatud, sest need on vastavalt linnakantselei kehtestatud korrale avalikud, kuigi mitte veebi üles laadituna, sest need on vormistatud paberil. Linnasekretär viitab Andmekaitse Inspektsiooni veebilehelt kättesaadavale avaliku teabe seaduse üldjuhendile (§ 6), mille kohaselt paberil vormistatud dokumente väljastatakse huvilistele teabenõude alusel. Sealjuures jättis meedia (s.h EPL) tähelepanuta Raepressi edastatud teate linnapea Edgar Savisaarelt, milles ta salastamise ümber lükkab. Kaebuses viidatakse Riigikohtu lahenditele, millest johtuvalt tuleb “isiku kohta avaldatud ja mis tahes andmeid sisaldavat lauset käsitleda kohtupraktikas faktiväitena, mille tõesus või ebaõigsus ei olene sellest, kas see põhineb kuulujutul, kellegi arvamusel või veendumusel” (3-2-1-63-02).

Eesti Päevaleht oma seisukohta ASNile ei avaldanud.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et Eesti Päevaleht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Kriitika Tallinna linnvalitsuse aadressil seoses lähetuskorralduste käitlemisega on põhjendatud: nendele dokumentidele juurdepääsu võimalusi on uue korraga muudetud raskemaks ning need ei ole enam aktiivselt kättesaadavad. Juriidiliselt on olukord korrektne, aga sisuliselt – eriti põhiseaduse § 44 mõttest lähtuvalt – on lähetuskorraldustele juurdepääsu raskendatud ning asjaajamise protsessi läbipaistvust piiratud. Linnavalitsus pole olnud Tallinna Linnakantselei dokumentide liigitusskeemi (25. aprillist 2014, käskkiri nr L 2/18) kehtestamisel sundseisus, vaid erinevatest võimalustest on valitud viis, mille puhul avaliku teabe kättesaamine on huviliste jaoks tülikam ja ajamahukam: seaduse järgi tuleb teabenõudele vastata (hiljemalt) viie tööpäeva jooksul. Selle tähtaja maksimaalne rakendamine ei pruugi olla vastavuses avalikkuse õigusega olla informeeritud ja ajakirjanduse vajadusega käidelda infot operatiivselt. Ka paberil koostatud dokumendid võivad olla skanneerituna veebis kättesaadavad, nagu tehakse ASNile teadaolevalt nt Tartu Ülikoolis.

ASN nõustub, et sõna “salastama” ei ole käesolevas kontekstis kuigi täpne, kuid samas see ka oluliselt ei eksita.

Karikatuur on kunstiline arvamusavaldus. Selles kasutatakse satiiri, hüperbooli (liialdust), teravdust, rõhutust. Poliitiline karikatuur on sõnavabaduse proovikivi ning võimalik solvumine tuleb poliitikuil pigem alla neelata. Isiklikku riivamist või alandamist ASN vaadeldavast karikatuurist ei leia. Juriidilises diskursuses ASN kaasusi ei vaatle.

Lakoonilist teadet, mille linnapea saatis laiali Raepressi vahendusel, on vormilt raske pidada vastulauseks. Lisaks saadeti see toimetustele enne käsitletava karikatuuri ilmumist.

Prof. Epp Lauk,
esimees