Lahend nr. 578

Lahend nr. 578

5. detsember 2013

Avaliku Sõna Nõukogu arutas ajaloomagister Kalle Krooni kaebust Maalehe kirjutise “Tüli Taevaskojas – salakoopad suures ohus” (Rein Raudvere, 10.10.13) kohta.

Kaebuse kohaselt ei saanud kaebuse esitaja intervjueerimiskohal – Saesaarel koos Taevaskoja loodusgiidi Ain Erikuga – piisavalt väljendada oma seisukohta. Ka toimetusele täiendavalt saadetud seisukohti artiklis ei kasutatud. Oma kaebuses esitab Kalle Kroon küsimuse: miks kutsub ajakirjanik välja inimese, kui talle sõna ei anta ja lihtsalt raisatakse tema aega, pidades artiklit ebaobjektiivseks ja kõmuliseks tellimustööks. Ajakirjanik olevat lubanud artiklit enne ilmumist näidata, aga ei teinud seda.

Ajakirjanik Rein Raudvere selgitas ASNile, et väide, nagu Kalle Kroon ei saanuks oma seisukohti välja öelda, on ekslik. Ajakirjanik palus vastandlike seisukohtadega inimestel tulla ühte kohta, et tekiks diskussioon. Kohapeal oli võimalus ilma igasuguse piiranguta mõlemal mehel oma arvamus välja ütelda, ajakirjanik ei takistanud enda sõnul kumbagi ega seadnud ajalimiiti. Vestlus kestis 1:08:53, on salvestatud ning mõlemad allikad ütlesid ka tegelikult oma seisukohti välja.

Ajakirjanik lisas: “Tegelikult sai Kroon vastaspoolest isegi võrratult enam ajakirjanikuga rääkida sel teemal, kuna võtsime Krooni Tartus Maalehe autole peale ja teel sinna ja pärast tagasi vestlesime kokku umbes poolteist tundi sel moel veel lisaks Saesaarel peetud juttudele.” Ka loos on mehed võrdselt sõna saanud. Lubadust, et allikas saab artikli enne ilmumist läbi vaadata, ei olnud ajakirjanik enda sõnul andnud.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et Maaleht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Ajakirjanduse eetikakoodeksi p 4.2 kohaselt peab konflikti sisaldava materjali puhul ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. ASNi hinnangul on ajakirjanik seda käesoleval juhul ka teinud: pakkudes eriarvamusel olevatele osapooltele diskussioonivõimalust sündmuspaigas. Sealjuures ei olnud tegemist formaaditud intervjuuga (milles igaüks saab rääkida vaid siis, kui sõna antakse), vaid vaba vestlusega. Ka loos on mõlema poole seisukohad esitatud võrdses mahus, kusjuures puhtformaalselt (veerusentimeetrites) on kaebuse esitaja tekstiosa artiklis pisut pikemgi kui tema oponendil.

ASN leiab, et etteheited, nagu oleks artikkel ebaobjektiivne ja kõmuline tellimustöö, on põhistamata. Mis puudutab artikli allikale ettenäitamist enne ilmumist, siis üldist kohustust seda teha ei ole. Tegemist saab olla vaid ajakirjaniku ja allika vahelise kokkuleppega. Et praegu on osapooled esitanud sellise kokkuleppe olemasolu kohta vastukäivaid väiteid, siis puudub ASNil võimalus tõde välja selgitada.

Prof. Epp Lauk,
esimees