Lahend nr. 565

LAHEND nr. 565 

17. juuni 2013

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Antsla vallavolikogu liikme Gert Goršanovi kaebust (Feliks Luiksaare  Õigusbüroo vahendusel) Maalehe kirjutise “Volikogu liige tüssas PRIAt ja koduvalda” (Heli Raamets, 14.2.13) kohta.

Kaebuse kohaselt on artiklis avaldatud faktiväiteid, mis ei vasta tegelikkusele ning on oma iseloomult avaldaja tegevusi (sportlase ja Antsla Vallavolikogu liikmena) silmas pidades tema mainet raskelt kahjustavad. Kaebuses toonitatakse, et uurimisasutus (politsei) on tegelnud faktiliste asjaolude kontrollimisega ega ole tuvastanud MTÜ Spordiklubi Corsa Gym ega selles tegutsenud juhatuse liikmete, sh ka kaebaja tegevuses soodustuskelmuse tunnuseid. Kaebusele on lisatud vara üleandmisakt, mille järgi on kaebuse esitaja ametist lahkunud juhatuse liikmena vara üle andnud järgmisele Corsa Gym’i juhatuse liikmele. Maalehe artikkel tugineb suures osas Antsla valla lehe 2012. aasta detsembrinumbris (nr 6 (40)) ilmunud kirjutisele “Kaua võib või on see järjekordne JOKK?”, mis kaebuse esitaja väitel on pigem kohalike omavalitsuse valimiste eelse poliitilise võitluse osa. Kaebuse esitaja taotles Maalehelt tegelikkusele mittevastavate väidete ümberlükkamist, vabanduse avaldamist ja artikli eemaldamist internetist, kuid toimetus sellest keeldus.

Maalehe peatoimetaja Aivar Viidik saatis vastuseks ASNi päringule kaebuse esitaja esindajale saadetud vastuskirja. Selle kohaselt saavad artiklis sõna kõik juhtumiga seonduvad asjakohased allikad. Maaleht soovis Gert Goršanovile sõna anda (läbi erinevate kanalite ja inimeste) ning seda on ka artiklis mainitud. Peatoimetaja on kindel, et toimetuse kontaktisoov oli Gert Goršanovile teada ja talle olid loodud kõik võimalused omapoolse kommentaari andmiseks. Kaebuse esitaja pole esitanud soovi omapoolsete selgituste andmiseks. Samas on peatoimetaja kinnitusel “Maaleht jätkuvalt huvitatud Gert Goršanoviga kohtumisest ja antud juhtumis tema seisukohtade ärakuulamisest. Seda aga vaid juhul, kui kohtumine toimub silmast silma, kus Maaleht esitab talle kõik kõnealuses loos vastuseta jäänud küsimused”. Peatoimetaja lisab: “Ühtlasi jätame endale õiguse neid kõrvutada nii PRIA kui vallajuhtide seisukohtadega. Seda enam, et PRIA on meie andmetel esitanud Gert Goršanovi MTÜ-le ametliku toetuse tagasinõude”.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et Maaleht on rikkunud head ajakirjandustava.

Artiklis on esitatud tõsiseid süüdistusi (pettis, pani tuuri jm), mis eeldanuks Gert Goršanovi ärakuulamist enne artikli ilmumist (EAEK p. 4.2). Tegu ei olnud aegkriitilise informatsiooniga (algne info ilmus vallalehes detsembris 2012, artikkel Maalehes veebruaris 2013) ning seda oleks saanud avaldada ka hiljem. ASNi hinnangul tundub usutav, et Gert Goršanovi mobiiltelefon oli levist väljas seoses puhkusereisiga, ning toimetus saanuks kontaktiotsimist jätkata pärast vallavoliniku kodumaale naasmist.

ASNil puuduvad protsessuaalsed võimalused kontrollida ja hinnata loos esitatud faktiväiteid. Artikkel tugineb valdavalt suulistele allikatele, kelle öeldust nähtub tõesti, et konkreetse spordisaali ja selle juurde kuuluva sisseseadega on probleeme. ASNi hinnangul ei ole aga ajakirjanduslik uurimistöö olnud piisav selleks, et esitada süüdistusi viisil, nagu seda on artiklis tehtud. Isegi võimatuse korral saada ühendust isiklikult Gert Goršanoviga saanuks rakendada muid uuriva ajakirjanduse meetodeid (näiteks varustuse Võru spordiklubisse Corsagym väidetava äraviimise kontrollimiseks). Artiklist nähtub ka, et PRIA ei olnud selleks hetkeks oma menetlustega (veel) midagi tuvastanud.

Sealjuures on ASN seisukohal, et süüdistava materjali puhul ei saa hea ajakirjandustava piirduda vaid kõikide osapoolte ärakuulamisega, vaid oluline on samal ajal hoolitseda, et ajakirjandus ei nahutaks inimest ebaproportsionaalselt suure jõuga, ilma et vastav süüdistus oleks lõplikult tõestatud ja avaliku süüdistuse põhjendus oleks moraalselt kaalutud.

Põhjendatud ei ole füüsilise ja juriidilise isiku samastamine. Kuigi Gert Goršanov kannab toimuva suhtes – tema ühiskondlikku positsiooni arvestades – ka poliitilist vastutust, ei ole ASNi hinnangul artiklis esitatud materjalide põhjal põhjendatud süüdistuste esitamine üksnes Goršanovi vastu. Artiklist ei nähtu, et ära oleks kuulatud näiteks MTÜ Corsa Gym praegused juhatuse liikmed. Nende nimetamist vallavanema suu läbi “tankistideks” ei ole artiklis kuidagi argumenteeritud.

ASN peab vajalikuks märkida, et käesoleva lahendiga ei anna ta hinnangut Antsla vallas toimunule ega ühegi isiku seotusele sellega, vaid teema ajakirjanduslikule käsitlusele.

Prof Epp Lauk,
esimees