Lahend nr. 563

18.04.2013

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Annika Pärteli kaebust Eesti Ekspressi kirjutise “Politseinik kiusas eksmeest võltsitud sekskuulutusega” (K.Vainküla, 18.10.12) kohta.

Kaebuse kohaselt on artiklis avaldatud terve rida kontrollimata väiteid, millega esitatakse kaebuse esitajale tõsiseid süüdistusi. Kaebusest nähtub, et need väited ei vasta tõele. Üheski süüks pandud sündmusel polnud artikli avaldamise ajaks menetluslikku lahendit. Eraelu kohta andmete avaldamisega on kaebuse esitaja väitel rängalt rikutud tema eraelu, seda enam et amet ei tee temast avaliku elu tegelast. Kaebuse esitaja pole saanud ajakirjanikule esitada omapoolseid väiteid.

Eesti Ekspressi toimetus ASNile oma seisukohta ei avaldanud.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et Eesti Ekspress ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Kaebusest ei nähtu selgelt ja üheselt, missugused artikli väited ei vasta tegelikkusele ja mis on tegelik olukord. Kaebuse esitaja küll väidab, et terve hulk faktiväiteid on “üksnes ühepoolne tõendamata informatsioon”, aga ei ava seda.

Eraeluliste üksikasjade kasutamist õigustab kirjutise teema uudisväärtus – politseiametniku väidetav tegevus. Avaliku elu tegelase staatust ei määratle niivõrd isiku formaalne roll, kuivõrd tema konkreetne tegevus. Inimene, kes ise kasutab avalikku kommunikatsiooni, nihutab seejuures ka eraelu piire. Samuti on kummutamata artikli väide, et kaebuse esitaja suhtes on prokuratuur algatanud kriminaalasja seoses teise isiku identiteedi ebaseadusliku kasutamisega ning artikli ilmumise hetkel oli käimas lepitusmenetlus.

Õigustatud on ka fotode kasutamine mõistlikus mahus – ASN lähtub siinjuures asjaolust, et kaebuse esitaja on enda kohta avalikkusele ise infot jaganud.

ASN osaliselt nõustub etteheidetega, mida kaebuse esitaja teeb ajakirjanikule seoses tema kui teravate süüdistuste osaliseks saajalt selgituste küsimisel – kaebusele on lisatud seonduvad e-kirjad. Samas on esitatud materjalide põhjal kaebuse esitaja pigem apelleerinud avaldatava artikli lubatamatule avaldamisele kui sisuliste selgituste andmisele. ASNil puuduvad andmed, et kaebuse esitaja oleks taotlenud vastulauset pärast Eesti Ekspressi artikli ilmumist (EAEK p 5.2).

Juriidilises diskursuses, mida kaebus sisaldab, puudub ASNil pädevus seisukohavõtuks.

Aseesimees,
Triinu Vernik