Lahend nr. 559

14. veebruar 2013 

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Andrus Kuzmini kaebust seoses juhtumiga, kui Postimees Online kustutas tema kommentaari 29.01.2013 ning blokeeris kasutaja juurdepääsu kommenteerimisvõimalusele. Kaebuse kohaselt puudutas kommentaar ühte VEB-fondi teemalist lugu. Moderaator vastas pretensioonile üleolevalt ning vahejuhtum rikkus sõnavabaduse printsiipi. Postimehe asepeatoimetaja Aivar Reinap vahendas ASNile moderaatorite juhi Andrus Avamäe selgituse, mille kohaselt ei olnud Andrus Kuzmini eelmodereerimisele määratud loo juurde saadetud kommentaar kooskõlas hea tavaga – see sisaldas teiste isikute suhtes hinnanguid, mis vajanuksid faktilist tõendamist. Kahekuuline juurdepääsupiirang määrati aga kaebuse esitajale pärast seda, kui ta oli saatnud e-kirjaga ähvarduse teha teda piiravale moderaatorile “füüsiline noomitus”. Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et Postimees Online’itegevus on vaadeldavas vahejuhtumis olnud kooskõlas hea tavaga. ASN nõustub, et saadetud kommentaar ei olnud kooskõlas heade kommetega, ja neid reegleid on PMO oma lugejatele kommunikeerinud. Riigikohtu pretsedendist johtuv hea tava raamistik paneb kommentaariumi pidajale toimetusvastutuse kommentaaride sisu eest, millest omakorda tuleneb toimetuse õigus – ja isegi kohustus – mitte avaldada kommentaare, mis ei vasta heale tavale. ASN ei anna hinnangut vaidluse osapoolte personaalsele kommunikatsioonile, sest see jääb valdavas osas väljapoole ASNi pädevust. Küll aga loeb ASN ähvardust moderaatori aadressil (isegi kui see oli öeldud n.ö suusoojaks) piisavaks põhjuseks, et blokeerida niisuguse ähvarduse esitaja juurdepääs kommentaariumile. Üksikisikul on oma sõnavabadust alati võimalik realiseerida niisugustes kanalites, milles ta ise kannab ka toimetusvastutust avaldatava sisu suhtes. Sõnavabadus põhiõigusena pole piiramatu.

Esimees,
Prof. Epp Lauk