Lahend nr. 555

14. veebruar 2013
MAI TAKKIS vs. SAARTE HÄÄL

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Kuressaare linnavalitsuse rahandusnõuniku Mai Takkise kaebust (D.A.S. Õigusabikulude Kindlustuse vahendusel) ajalehe Saarte Hääl kirjutiste “Neli aastat hiljem: golfifirmas toimusid kummalised lood” (Raul Vinni, 15.9.12) ja “Võlaorjuses Saaremaa Golf tahab pankroti välja kuulutada” kombinatsioonis piltuudisega “Aasta koolitaja 2012” (19.10.12) kohta. Kaebuse kohaselt esitab kirjutis “Neli aastat hiljem: golfifirmas toimusid kummalised lood” väärinfot ja kaebuse esitaja lükkab ümber artikli väite “[Aivar Aru lepingu] koostamises süüdistada olevat absurdne, kuna lepingu olevat suures osas ümber kirjutanud Kuressaarelinnavalitsuse ametnikud eesotsas Mai Takkisega”. Kaebuse esitaja kirjutab: “Artikli autor nimetas kaebuse esitajatlinnale kahjuliku operaator­lepingu peamiseks autoriks. Kaebuse esitaja ei ole nimetatud lepingu autor, ega ole olnud linnavolikogu, linnavalitsuse ega ka Saaremaa Golfi Aktsiaseltsi nõukogu liige ega ole omanud otsustusõigustüheski institutsioonis.” Ka ei olevat toimetus pakkunud kaebuse esitajale võimalust koheseks vastulauseks.Piltuudise “Aasta koolitaja” avaldamisest kombinatsioonis kriitilise uudislooga “Võlaorjuses Saaremaa Golf tahab pankroti välja kuulutada” puhul häirib kaebuse esitajat auditooriumile tekkida võiv mulje, esilehel avaldatud piltuudis (portreefoto Mai Takkisest autasu kättesaamisel) ja silmatorkav pealkiri on omavahel seotud. Kaebuses on välja toodud, et taoline pildi ja sellega mitteseotud teksti paigutus on andnud võimaluse online-kommentaarides halvustada kaebuse esitaja isikut, tema tegevust koolitajana ja omavalitsuse töötajana. Saarte Hääle ajakirjanik Raul Vinni selgitas ASNile järgmist: “Saarte Hääle toimetusel on ümberlükkamatud tõendid, et kõnealuse operaator­lepingu muutmises osalesid linnavalitsuse ametnikud eesotsas Mai Takkisega, kes on ametis Kuressaare linna rahandus­nõunikuna. Samuti ei ole Saarte Häälel alust arvata, et linna rahandusnõunik ei tea midagi linnaga seotud lepingutest, mis puudutavad linna rahavooge.” Usalduslikuna tutvustas toimetus ASNi esindajale väite aluseks olnud toimetuse allikaid, mille avalikku nimetamist peab toimetus allikat kahjustavaks. 19. oktoobril ilmunud esikülje osas selgitas Saarte Hääle tegevtoimetaja Andres Sepp varem Mai Takkisele vastuseks saadetud kirjas, Saarte Hääl onaastate jooksul palju avaldanud külgi, kus kõrvuti on piltuudis ja ilma pildita uudis. Sel päeval osutusid toimetusehinnangul kõige olulisemaks just need kaks lugu, mistõttu nad ka esilehel koos ilmusid. “Mismoodi selline kooslus edasi toimis, oma elu elama hakkas, ei ole kindlasti ajalehe süü. Ajaleht oleks süüdi, kui oleksime eksinud kummaski loos faktide või eetikanormide vastu,” kirjutas Andres Sepp.

1. Artikli “Neli aastat hiljem: golfifirmas toimusid kummalised lood” suhtes asus ASN seisukohale, et Saarte Hääl ei ole rikkunud head ajakirjandustava. Artiklis on vaidlusalune väide atributeeritud konkreetsele asjaga seotud isikule (AS Saaremaa Golf juhataja Aivar Aru). Loos ei ole väidetud, et Mai Takkis on lepingu autor, vaid et lepingu sõnastusega tegelesid ka linnavalitsuse (kui firma ühe osaniku) rahandustöötajad, kelle juhiks on Mai Takkis. Kuigi artikkel on sõnastatud äärmiselt segaselt, väidet Mai Takkise isiklikust seotusest lepingu väljatöötamisega loos ei ole. ASN nõustub toimetuse väitega, et pole usutav, et omavalitsusele rahalisi kohustusi kaasa toonud lepinguga rahandus­osakonna töötajad üldse ei tegelenud. Mai Takkisele ei esitata artiklis tõsiseid süüdistusi (ajakirjanduse eetikakoodeksi p. 5.1 järgi) – väidet töötamisest lepingu kallal pole põhjust pidada süüdistuseks –, mistõttu puudus toimetusel ka otsene tarvidus küsida kohest kommentaari. Kaebusest ei nähtu, et kaebuse esitaja oleks p. 5.2 alusel taotlenud ajalehelt vastulauset. Kaebusest ei nähtu üldse artikli “Neli aastat hiljem: golfifirmas toimusid kummalised lood” kohta niisuguseid asjaolusid, mida võiks kvalifitseerida hea tava rikkumisena. Lisaks on Mai Takkis kõnealuses kontekstis avaliku elu tegelane, sest linna rahandusküsimustes on tegemist võimu ja avalikkusele olulist informatsiooni valdava isikuga (koodeksi p. 1.6 järgi), kellelt toimetus on küsinud erinevaid teemaga seonduvaid küsimusi, aga pole neile piisaval määral saanud vastuseid. Nimetatud toimetuse väidet põhistab lisaks Aivar Aru ütlusele veel üks allikas, mida toimetus samas peab konfidentsiaalseks, mida ka ASN peab usaldusväärseks (faktiliste asjaolude väljaselgitamine ei ole samas ASNi pädevuses) ning mille suhtes on vastavalt ajakirjanduse eetikakoodeksi p. 3.4 ajakirjanikul ja toimetusel kohustus seda kaitsta, eriti väikekohas, kus kõik tunnevad kõiki ning allikad on tihti tuvastatavad ka kaude.

2. Artikli “Võlaorjuses Saaremaa Golf tahab pankroti välja kuulutada” avaldamise suhtes esilehel kombinatsioonis piltuudisega “Aasta koolitaja 2012” asus ASN seisukohale, et Saarte Hääl on rikkunud head ajakirjandustava. ASNi hinnangul on piltuudise foto paigutatud esilehele viisil, et ta mõjub tekstuudise illustratsioonina. Konteksti võimendab asjaolu, et ajaleht on auhinna pälvinud Mai Takkist varasemates uudistes nimetanud ka seoses ASiga Saaremaa Golf. Käesoleval juhul leiab ASN, et kaebuse esitaja väide põhjendamatute kannatuste tekkimise kohta on põhjendatud. Kaks teineteisega mitteseotud lugu ei ole lihtsalt juhuslikult sattunud vastastikku mõju avaldavalt lähestikku, vaid lisandub selgelt negatiivne kontekst, millist retseptsiooni tõendavad lugejate kommentaarid. ASN on seisukohal, et niisugust lisatähenduse tekkimist peaks professionaalne toimetus suutma ette näha ja ära hoida.

Esimees,
Prof. Epp Lauk