Kutsestandard

Kutsestandard SA Kutsekoda koduleheküljel.

ÕIGUSNÕUNIK, EKR tase 7

Sisukord:

1. Üldine informatsioon
2. Hindamise korraldus
3. Hindamiskriteeriumid
4. Hindamisülesanded
5. Hindamisjuhend

1. Üldine informatsioon

7. taseme õigusnõuniku hindamine on kutsealane hindamine. Hindamine viiakse läbi vähemalt kord aastas. Kutse andja avalikustab oma veebilehel kutse andmise korra, aja ja kutsekomisjoni koosseisu.

Hindamist teostab hindamiskomisjon. Hindamine viiakse läbi  kolmes etapis.

Esimeses etapis analüüsib kutsekomisjoni poolt määratud isik taotleja dokumentide tehnilist vastavust. Nõuete kohased dokumendid registreeritakse ning suunatakse edasi teise etappi. Nõuetele mittevastavad dokumendid registreeritakse puuduste märkega ning fikseeritakse uus tähtaeg dokumentide esitamiseks.

Teises etapis analüüsib kutsekomisjon sisuliselt taotleja poolt portfoolios esitatud materjale. Kui hinnang portfoolios esitatud dokumentide sisule ja eneseanalüüsile on positiivne, siis suunatakse taotleja edasi hindamiskomisjoni. Kutsekomisjonil on õigus nõuda täiendavaid dokumente.

Kolmandas etapis toimub hindamiskomisjonis taotleja kompetentside hindamine kontrolli- ja/või portfoolio tüüpi kombineeritud meetodil sõltuvalt kutset taotleva isiku tegevuse kestvusest praktiseeriva õigusteenuse osutajana ja/või portfoolio piisavusest hindamise eesmärkide saavutamiseks.Hindamiskomisjoni otsuse kinnitab kutsekomisjon. Hindamise positiivse läbimise korral antakse taotlejale kutse.

2. Hindamise korraldus

Dokumentide registreerimisest teavitatakse taotlejat kirjalikult 5 tööpäeva jooksul e-postiga või taotleja soovil postiga.

Nõuetele mittevastavad dokumendid registreeritakse puuduste märkega ning taotlejal on võimalik esitada need määratud tähtajaks. Esitatud dokumente (va originaaldokumendid) ja kutse taotlemise tasu ei tagastata.

II etapp toimub kuu aja jooksul pärast dokumentide esitamise tähtaega.

Hindamise II etapis otsustatakse III etappi suunamine. Taotlejale teatatakse otsusest 10 tööpäeva jooksul, samuti täpne koht ja aeg, kus hindamine toimub.

Ettepanek kutsekomisjonile kutse andmiseks tehakse pärast III etappi. Hindamistulemused kinnitab ja kutse andmise otsustab kutsekomisjon, komisjoni otsusest teavitatakse kutse taotlejat 10 tööpäeva jooksul.

Taotleja vastavuse hindamiseks õigusnõunik tase 7-le kasutatakse kontrolli- ja/või portfoolio tüüpi kombineeritud meetodit sõltuvalt kutset taotleva isiku tegevuse kestvusest praktiseeriva õigusteenuse osutajana ning portfoolio olemasolust ja/või portfoolio piisavusest hindamise eesmärkide saavutamisel.

Portfoolio koosneb:

1) taotleja esitatavatest ja tema koostatud õigusdokumentidest (lepingud, protokollid, õigusdokumentide eelnõud jne). Portfoolio koostamisel arvestab taotleja, et esitatavad dokumendid iseloomustaksid tema teadmiste ja oskuste vastavust õigusnõuniku kutsestandardi tase 7 B-osas esitatud kompetentsusnõuetele.  Igale esitatud dokumendile lisab taotleja kuni 2 leheküljelise seletuskirja, milles esitab dokumendis kajastatud seisukohtade analüüsi ja põhjenduse. Taotleja esitab 3-5 dokumenti viimasest 3-aastasest perioodist;

2) portfoolio kohustuslik osa on taotleja eneseanalüüs, milles taotleja kirjeldab oma erialaseid tegevusi ning võrdleb neid kutsestandardi nõuetega.

Kontrollimeetodit kasutatakse täiendavalt portfoolio alusel hindamisele. Kontrollimeetodi kasutamisel seostakse esitatavad ülesanded ja küsimused võimalusel taotleja esitatud portfoolioga eesmärgiga täita võimalikud ebapiisavused portfoolios ning saavutada hindamise eesmärgid. Kontrollimeetodi rakendamisel eelisatakse kirjalikku kaasuse lahendamist ja sellele järgnevat intervjuud. Intervjuu käigus võidakse hindamise eesmärkide saavutamiseks esitada taotlejale täiendavaid küsimusi erinevatest õigusharudest ja õiguse entsüklopeediast.

Intervjuu ja/või kaasuse lahendamise kord

Hindamisele lubatu esitab hindamiskomisjoni tulles kehtiva isikut tõendava dokumendi (pass, juhiluba või ID kaart). Hindamise keeleks on üldjuhul eesti keel.

Vestlust juhib hindamiskomisjoni esimees või hindamiskomisjoni liige, kõikidel hindamiskomisjoni liikmetel on õigus esitada kutse taotlejale küsimusi.

2.1.1 Intervjuu sisuks on portfoolio ja/või kaasuse analüüsi  pinnal tekkinud küsimused lähtuvalt hindamiskriteeriumitest.

Intervjuu käigus täidavad kõik hindamiskomisjoni liikmed õigusnõunik tase 7 hindamislehed (vorm H1).

2.1.2 Kaasuse sisuks on konkreetse praktikal põhineva või simuleeritud  nõustamisjuhtumi analüüs. Hindamiskomisjon annab taotlejale paberkandjal kaasuse kirjelduse. Taotleja saab 30 minutit ettevalmistuaega, et planeerida nõustamisprotsess ja pärast ettevalmistust kaasuse analüüs suuliselt hindamiskomisjonile esitada.

Hindamise III etapis täidavad kõik hindamiskomisjoni liikmed õigusnõunik tase 7 hindamislehed (vorm H1) põhjal.

Portfoolio ja selle esitlus

Portfoolio esitatakse kutsekomisjonile tähtaegselt. Kutsekomisjon hindab hindamise II etapis taotleja portfoolios olevate dokumentide tehnilist vastavust soovitud kutsetasemele. Hindamise III etapis hindab hindamiskomisjon portfoolios esitatud materjalide sisulist vastavust kutsestandardis kirjeldatud kompetentsidele.

3. Hindamiskriteeriumid (avaneb peale vajutades eraldi aknas)

4. Hindamisülesanded

Taotlejat hinnatakse portfoolio, kaasuse analüüsi ja/või intervjuu alusel.

5. Hindamisjuhend

Kõik hindamiskomisjoni liikmed hindavad sõltumatult hindamislehel taotleja teadmiste ja oskuste vastavust kutsestandardile Õigusnõunik tase 7 taotlejate kompetentsuse hindamiseks on  vorm H1.

Iga taotleja kohta täidetakse koondhinnangu leht. Koondhinnang moodustub hindamiskomisjoni liikmete enamushinnangu alusel. Kui hindamiskomisjoni liikmete hinnangud jagunevad võrdselt, siis on tulemuste määramisel otsustavaks hindamiskomisjoni esimehe hinnang. Hindamine loetakse sooritatuks, kui hindamiskomisjoni koondhinnang on positiivne.

Koostatakse hindamise protokoll. Protokolli koostamise aluseks on hindamis- ja koondhinnangu lehed. Protokollile kirjutavad alla kõik hindamiskomisjoni liikmed. Hindamislehti ja koondhinnangut ei tutvustata taotlejale ega teistele isikutele.

Hindamiskomisjoni otsuse kinnitab kutsekomisjon. Kutsekomisjoni protokoll on avalik dokument. Kutsekomisjoni otsuse peale võib taotleja esitada kaebuse kutse andjale.