Kutsekomisjon

Kutsekomisjoni koosseis on kinnitatud Eesti Juristide Liidu volikogu 04.12.2012 otsusega nr 7/1.

Kutsekomisjoni koosseisu kuuluvad järgmised institutsioonid:

1) Tööandjate esindajad
Mare Hiiesalu – Eesti Tööandjate Keskliit
Mare Merimaa- Eesti Kohtunike Ühing
Mati Kadak – Kohtutäiturite – ja Pankrotihaldurite Koda

2) Töötajate/spetsialistide esindajad
Enn Tonka – Eesti Juristide Liit
Aare Kruuser- Eesti Juristide Liit
Karin Tenisson- Alev- Eesti Valla- ja linnasekretäride selts

3) Koolitajate esindajad
Aleksei Kelli – Tartu Ülikool
Ilmar Selge- Tallinna Ülikool Õiguse Akadeemia
Aleksandr Popov- Tallinna Tehnikaülikool Õiguse Instituut

4) Kutsekoja esindaja
Eve Kitt – SA Kutsekoda.

Kutsekomisjon valib oma liikmete seast esimehe ja aseesimehe.

Kutsekomisjon:

1) töötab välja kutse andmise korra eelnõu koostöös kutse andjaga (kutse andmise õiguse taotlejaga)
2) töötab välja kutsekomisjoni töökorra
3) nimetab vajadusel hindamiskomisjoni ja töötab välja hindamiskomisjoni töökorra
4) arvestab ja esitab kutse andja -le kooskõlastamiseks kutse andmise ja taastõendamise tasu suuruse;
5) kinnitab hindamisjuhendid ja -materjalid ning teised kutse andmiseks vajalikud dokumendid
6) otsustab kutse kompetentsuse hindamise vormid
7) korraldab taotleja dokumentide läbivaatamise
8) otsustab taotlejale kutse andmise või andmata jätmise
9) otsustab kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamise
10) lahendab hindamiskomisjoni tegevuse kohta esitatud kaebusi
11) kinnitab vajadusel kompetentsuse hindamise koha nõuded.

Kutsekomisjoni koosolekud protokollitakse.

Koosoleku protokoll peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid: koosoleku toimumise aeg ja koht, koosolekul osalenud kutsekomisjoni liikmete loetelu, koosoleku päevakord, koosoleku käik ja otsused, koosoleku juhataja ja protokollija nimed ja allkirjad. Kutset taotlenud isikutele kutse andmise või andmata jätmise protokollis peab olema viide kutsekomisjoni otsuse vaidlustamise võimaluste, koha, tähtaja ja korra kohta (haldusmenetluse seadus § 57 lg 1).

Kutsekomisjoni liige ei tohi osaleda taotlejale kutse andmise otsustamisel, kui ta on:

1) osalenud hindamiskomisjoni töös või
2) vahetult seotud taotlejale kutse andmiseks ettevalmistava koolituse või väljaõppe korraldamisega või
3) taotleja tööandja või muul viisil isiklikult huvitatud kutse andmisest või kui muud asjaolud tekitavad kahtlust tema erapooletuses.