VILLU KÕVE – RIIGIKOHTU PRAKTIKA ÜLEVAADE TSIVIILASJADEST 2017 – 2018


Sündmuse detailid


EJL

Eesti Juristide Liit
korraldab 21. september 2018
Eesti Rahvusraamatukogu Auditooriumis koolituse

“Riigikohtu praktika ülevaade tsiviilasjade 2017 – 2018”

Villu Kõve

Lektor:  EV Riigikohtu kohtunik Villu Kõve.

Villu Kõve on organiseerinud International Exchange of Experiences on Insolvency Law 18. rahvusvahelise konverentsi (kollokviumi) Tallinnas ja esinenud seal ettekandega maksejõuetuse õigusest. Osalenud paljude oluliste seaduste ja muude õigusaktide ettevalmistamisel – nt juhtinud võlaõigusseaduse, äriseadustiku, tsiviilkohtumenetluse seadustiku, mittetulundusühingute seaduse ja sihtasutuste seaduse ettevalmistamist, osalenud aktiivselt ka nt tsiviilseadustiku üldosa seaduse, asjaõigusseaduse, rahvusvahelise eraõiguse seaduse, kinnistusraamatuseaduse ja täitemenetluse seadustiku ettevalmistamisel.

AJAKAVA:
  9.30 – 10.00 kogunemine ja registreerimine, kohv
10.00 – 12.00 loeng
12.00 – 12.45 lõunapaus
12.45 – 14.30 loeng

KÄSITLETAVAD TEEMAD:

–       perekonnaasjad – mh ühisvara ja selle jagamine, elatisnõuded, laste hooldusõiguse ja suhtlemiskorra määramine, eestkoste, kinnisesse asutusse paigutamine;

–       tsiviilkohtumenetlus – mh kohtualluvus, hagi perspektiivi hindamine, hagi tagamine, kohtu ja poolte ülesanded asja menetlemisel, kvalifitseerimine, menetlustähtajad, lihtmenetlus, appellatsioonkaebuse menetlemisest keeldumine, uued asjaolud ja tõendid appellatsioonimenetluse kulud, vahekohtumenetlus;

–        täitemenetlus – mh täituritasud, arest, varamüük, sundtäitmise lubamatuks tunnistamine, kaebus kohtutäituri otsuse ja tegevuse peale, õiguste peatamine;

–        maksejõuetusmenetlused – mh nõude tunnustamine, vara tagasivõitmine, vara müük;

–       asjaõigusest – mh korteriomandist, kitsendustest ja juurdepääsust;

–       ülevaatlikult põhiseaduslikkuse järelevalve asjadest;

–        ülevaatlikult muust materiaalõigusest, mh võlaõigusest, ühinguõigusest.

KOOLITUSE MAKSUMUS:

111, Juristide Liidu liikmele 101. Hinnale lisandub käibemaks, hind ei sisalda lõunat. Hind sisaldab kohvipausi ja koolitusmaterjale. Koolituse lõppedes väljastatakse tõend. Mitme osaleja soodustus ühest asutusest – liikme soodushinnaga.

REGISTREERIMINE:
e-postiga koolitus@juristideliit.ee või telefonil 6 314 466.

Eesti Juristide Liit on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner.

___________________________________________________________________________________________________________________

Osalemisest loobumisest teatada e-postiga koolitus@juristideliit.ee või telefonil 6314 466.
Loobumisest ette teatamisel vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumise päeva tuleb tasuda 25% koolituse arvest. Kui teatate mitteosalemisest vähem kui 3 tööpäeva enne koolituse toimumist või mingil põhjusel jätate koolitusele tulemata – tuleb tasuda 100% koolituse arvest.