URMAS VOLENS JA ARSI PAVELTS – ISIKLIKUD TAGATISED


Sündmuse detailid


EJL_1

Eesti Juristide Liit

korraldab  23.10.2019. a koolituse

“ISIKLIKUD TAGATISED”

urmas-opikuga

Lektor: Dr. iur. Urmas Volens, vandeadvokaat, Taru Ülikooli tsiviilprotsessi dotsent.

Arsoi Pavelts

Lektor  PhD Arsi Pavelts, vandedvokaat

Koolituse eesmärk.

Viimane õppepäev on pühendatud isiklike tagatiste temaatikale ning käsitlemisele tulevad käendus, garantii, konstitutiivne ja deklaratiivne võlatunnistus ning kohustusega ühinemise erinevad võimalused. Erinevat liiki isiklike tagatiste piiritlemine on keeruline, samas on nende eristamine sageli määrava tähendusega, kuna sellest võib sõltuda võlausaldaja tõendamiskoormis, samuti tagatise andja vastuväidete ulatus ning õigus keelduda kohustuste täitmisest. Koolitusele võetakse vaatluse alla oluliselt täienenud isiklikke tagatisi puudutav Riigikohtu praktika, praktikas tõusetunud olulisemad kitsaskohad, samuti hiljutised arengud õiguskirjanduses.

TOIMUMISKOHT:  Eesti Rahvusraamatukogu auditoorium (Tõnismägi 2, Tallinn)


 09.30 – 10.00 registreerimine
10.00 – 11.30 loeng
11.30 – 11.45 kohvipaus
11.45 – 13.15 loeng
13.15 – 13.45 lõuna
14.15 – 15.45 loeng

KÄSITLETAVAD TEEMAD:

Käsitlemisele tulevad teemad

(I)   Tagatiste süsteem ja erinevate tagatistega seotud üldised küsimused

–     Tagatise mõiste

–     Isiklikud tagatised ja reaaltagatised (tagatiste liigid, eristamise tähendus ja tagajärjed)

–     Tagatiskokkulepe (sisu ja tähendus)

–     Tüüptingimuste võimalused ja piirangud tagatistes kokku leppimisel ning nende sisu kujundamisel

 

(II)     Käendus

–     Olemus ja piiritlemine teistest isiklikest tagatistest

–     Käendusega seotud õigussuhted (võlausaldaja, põhivõlgnik, käendaja kolmnurksuhe)

–     Kehtiva käenduslepingu sõlmimine. Tarbijakäendus. Tühine käenduskokkulepe. Kaaskäendajad

–     Käendaja kohustused ja vastutus (sh nõude aegumine käendaja suhtes)

–     Käendaja vastuväited võlausaldaja nõudele

–     Käendaja tagasinõue põhivõlgniku vastu (sh nõude aegumine)

 

(III)        Kohustusega ühinemine

–     Olemus ja piiritlemine teistest isiklikest tagatistest.

–     Kohustusega ühinemise erinevad liigid

–     Kohustusega ühinemise kokkuleppe sõlmimine, vormi- ja sisunõuded. Käenduse sätete kohaldamine

–     Kohustusega ühinemisel tekkivad õigussuhted

–     Kohustusega ühineja kohustused ja vastutus

–     Kohustusega ühineja vastuväited võlausaldaja nõudele

–     Kohustatud isikute omavahelised suhted

 

(IV)        Garantii

–     Olemus ja piiritlemine teistest isiklikest tagatistest (sh mitteaktsessoorsus)

–     Garantiiga seotud õigussuhted (võlausaldaja, põhivõlgnik, garantii andja kolmnurksuhe)

–     Garantiilepingu sõlmimine

–     Garantii andja kohustused ja vastutus

–     Garantii andja vastuväited ja õigus keelduda garantii täitmisest

 

(V)         Võlatunnistus

–     Konstitutiivne (abstraktne) võlatunnistus

–     Konstitutiivne (abstraktne) võlatunnistus

Konstitutiivse võlatunnistuse liigid

Mõiste ja õiguslik olemus

Tunnused, tõlgendamine ja tõendamiskoormis

Tagajärjed võlgniku jaoks

Võlgniku vastuväited konstitutiivsele võlatunnistusele (kehtivus, maksmapanek, tagasinõue)

 

–     Deklaratiivne (kausaalne) võlatunnistus

Mõiste ja sisu

Vorminõue

Tagajärjed (vastuväidetest loobumine, tõendamiskoormise ümberpöördumine)

Võlgniku vastuväited deklaratiivsele võlatunnistusele

Tagajärjed (vastuväidetest loobumine, tõendamiskoormise ümberpöördumine)

Võlgniku vastuväited deklaratiivsele võlatunnistusele

Koolituse  maksumus

Osalemine mitteliikmetele 129€, Eesti Juristide Liidu liikmele 115€. Mitme osaleja puhul ühest asutusest rakendub liikme soodushind.

Hinnale lisandub käibemaks, koolituse hind ei sisalda lõunasööki.

Registreerimine
e-postiga koolitus@juristideliit.ee või telefonitsi 6 314 466.

Eesti Juristide Liit on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner.

___________________________________________________________________________________________________________________

Osalemisest loobumisest teatada e-postiga koolitus@juristideliit.ee või telefonil 6314 466.
Loobumisest ette teatamisel vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumise päeva tuleb tasuda 25% koolituse arvest. Kui teatate mitteosalemisest vähem kui 3 tööpäeva enne koolituse toimumist või mingil põhjusel jätate koolitusele tulemata, tuleb tasuda 100% koolituse arvest.