Tambet Tampuu – Deliktiõiguse probleeme


Sündmuse detailid


 EJL

Eesti Juristide Liit
korraldab 6. oktoobril 2016
Rahvusraamatukogu Nurgasaalis koolituse teemal

“Deliktiõiguse probleeme”

Lektor: Riigikohtu Tsiviilkolleegiumi kohtunik Tambet Tampuu

 

Tambet Tampuu

Tambet Tampuu on lõpetanud 1986. aastal Tartu Ülikooli õigusteaduskonna cum laude ning omandanud õigusteaduste magistrikraadi aastal 1998.

Alates 1986 kuni 1993 töötas Tampuu erinevates uurimisasutustes uurijana ning 1993 kuni 1994.a. Tartu Linnakohtu kohtunikuna. 1994. aastal määrati T.Tampuu Tartu Ringkonnakohtu kohtunikuks ning aastast 2003 kuni tänaseni on Tambet Tampuu Riigikohtu kohtunik. Lisaks kohtuniku ametile on ta Tartu Ülikooli Õigusteaduskonna Eraõiguse instituudi Tsiviilõiguse õppetooli tsiviilõiguse lektor. Tambet Tampuu on osalenud ka mitmete eraõiguse seaduseelnõude ettevalmistamisel ja veel on ta avaldanud mitmeid eraõiguse alaseid teaduspublikatsioone.

AJAKAVA:

  9.45 – 10.00 saabumine ja registreerimine
10.00 – 12.00 loeng
12.00 – 12.45 lõunapaus
12.45 – 14.30 loeng

KÄSITLETAVAD TEEMAD:

1. Deliktiõiguse üldiseloomustus (VÕS 53. ptk). RKTKo 01.11.2006, 3-2-1-91-06; RKTKo 27.10.2014, 3-2-1-90-14.

2. Deliktilise vastutuse eristamine lepingu rikkumisest tulenevast vastutusest (VÕS § 100, § 101 lg 1 p 3, § 103, § 115; § 127 lg 2, § 134 lg 1, § 1044). RKTKo 03.04.2013, 3-2-1-19-13; RKTKo 10.04.2013, 3-2-1-21-13.

3. Deliktilise vastutuse eristamine kohustuse rikkumisest tulenevast üldvastutusest ja kahju hüvitamise erikoosseisudest (VÕS § 100, § 101 lg 1 p 3, § 103, § 115, § 1044, AÕS § 84 lg-d 2 ja 3, VÕS § 1025, TsÜS § 130 jt). RKTKo 12.01.2008, 3-2-1-127-08; RKTKo 15.06.2011, 3-2-1-51-11; RKTKo 07.10.2009, 3-2-1-83-09.

4. Delikti üldkoosseisul põhineva (süülise) vastutuse eeldused ja asjaolude tõendamise koormus (VÕS §-d 1043-1055). RKTKo 31.05.2007, 3-2-1-54-07; RKTKo 28.05.2008, 3-2-1-43-08; RKTKo 12.01.2009, 3-2-1-127-08; RKTKo 13.04.2011, 3-2-1-11-11; RKTKo 17.12.2012, 3-2-1-161-12; RKTKo 10.04.2013, 3-2-1-21-13; RKTKo 10.06.2015, 3-2-1-48-15; RKTKo 20.06.2013, 3-2-1-73-13.

5. Riskivastutusel põhineva (süüst sõltumata) vastutuse eeldused ja asjaolude tõendamise koormus (VÕS §-d 1056-1060). RKTKo 20.06.2006, 3-2-1-64-06; RKTKo 24.09.2007, 3-2-1-75-07; RKTKo 09.04.2008, 3-2-1-19-08; RKTKo 09.03.2011, 3-2-1-169-10; RKTKo 19.03.2013, 3-2-1-7-13.

6. Hüvitamisele kuuluv varaline kahju ja kannatanule väljamõistetava hüvitise ulatuse kindlakstegemine (VÕS §-d 127-133 ja §-d 135-140).

6.1. Hüvitatava varalise kahju liigid: otsene varaline kahju, saamata jäänud tulu, tulevikus tekkiv kahju, puhtmajanduslik kahju, keskkonnale tekitatud kahju, kohtumenetluse kulud (vt VÕS § 127 lg-d 1, 2 ja 6, §-d 128-132). RKTKo 01.07.2009, 3-2-1-72-09; RKTKo 06.11.2014, 3-2-1-106-14; RKKKo 13.11.2014, 3-1-1-67-14; RKTKo 25.11.2015, 3-2-1-130-15; RKTKo 30.03.2016, 3-2-1-157-15.

6.2. Varalise kahju eest väljamõistetava hüvitise suuruse määramise põhimõtted (VÕS § 127 lg 1, § 127 lg-d 5 ja 6, § 136). RKTKo 12.03.2008, 3-2-1-2-08; RKTKo 25.02.2010, 3-2-1-159-09; RKKKo 15.03.2010, 3-1-1-11-10; RKTKo 10.06.2010, 3-2-1-48-10; RKTKo 03.04.2012, 3-2-1-20-12.

6.3. Surma põhjustamisest tulenevad varalise kahju hüvitamise nõuded (VÕS §-d 127, § 128, § 129, § 136 lg-d 1-4). RKTKo 26.09.2005, 3-2-1-53-06.

6.4. Kehavigastuse või tervisekahjustamise põhjustamisest tulenevad varalise kahju hüvitamise nõuded (VÕS §-d 127, § 128, 130 lg 1, § 136 lg-d 1-4). RKTKo 09.03.2011, 3-2-1-174-10; RKKKo 25.03.2013, 3-1-1-31-13.

6.5 Asja hävimisest või kaotsiminekust tekkivad varalise kahju hüvitamise nõuded (VÕS §-d 127, § 128, 132 lg-d 1, 2 ja 4, § 136 lg 5). RKKKo 21.01.2002, 3-1-1-125-01; RKTKo 03.04.2013, 3-2-1-19-13; RKTKo 06.05.2015, 3-2-1-39-15.

6.6. Asja kahjustamisest tulenevad varalise kahju hüvitamise nõuded (VÕS §-d 127, § 128, 132 lg-d 3 ja 4, § 136 lg 5). RKTKo 18.01.2006, 3-2-1-155-05;  RKTKo 20.06.2006, 3-2-1-54-06; RKTKo 25.02.2009, 3-2-1-121-08; RKTKo 13.12.2011, 3-2-1-124-11; RKTKo 07.05.2014, 3-2-1-25-14; RKTKo 27.10.2014, 3-2-1-90-14; RKTKo 06.05.2015, 3-2-1-36-15.

6.7. Varalise kahju eest mõistetava hüvitise vähendamine VÕS §-de 139 ja 140 järgi. RKTKo 07.10.2009, 3-2-1-83-09; RKTKo 10.04.2013, 3-2-1-21-13; RKTKo 11.03.2015, 3-2-1-173-14; RKTKo 06.05.2015, 3-2-1-39-15.

KOOLITUSE MAKSUMUS:

109€, Juristide Liidu liikmele 99€. Hinnale lisandub käibemaks, koolituse hind ei sisalda lõunasööki. Mitme osaleja soodustus ühest asutusest – liikme soodushinnaga.

REGISTREERIMINE:

e-postiga koolitus@juristideliit.ee või telefonil 6 314 466.

  

Eesti Juristide Liit on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner.

__________________________________________________________________________________________________________

Osalemisest loobumisest teatada e-postiga koolitus@juristideliit.ee või telefonil 6314 466. 
Loobumisest ette teatamisel vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumise päeva tuleb tasuda 25% koolituse arvest. Kui teatate mitteosalemisest vähem kui 3 tööpäeva enne koolituse toimumist või mingil põhjusel jätate koolitusele tulemata – tuleb tasuda 100% koolituse arvest.