MTÜ Eluliin – Inimene ei ole kaup


Sündmuse detailid


Mittetulundusühing Eluliin korraldab koolituse

 

Inimene ei ole kaup

 

Praktilised kogemused inimkaubandusohvritega töötavatelt ekspertidelt.

Koolituse sihtrühm sotsiaaltöötajad, noorsootöötajad, lastekaitse töötajad, juristid siseturvalisuse ja korrakaitse valdkonna töötajad.

Koolituse maht 24 tundi

Koolitus toimub 10, 17 ja 18 juunil 2021

Inimkaubandus on inimõiguste rikkumine.

Inimkaubanduse süüteod on varjatud kuriteod.

Igaüks võib langeda inimkaubanduse ohvriks.

Inimkaubanduse ohvrite tuvastamine ja  abistamine .

Eesti kui inimkaubanduse sihtriik.

Migratsioon ärakasutamise võimldajana.

Kolmandatest riikidest lähtuv inimkaubandus.

Kolmandatest riikidest inimkaubandusohvrid Eestis.

Haavatavad ohvrid ja kuidas neid toetada.

Kannatanu ja ohver kriminaalmenetluses/õigusemõistmises.

Inimkaubanduse ohvri abistamine ja toetamine enne kriminaalmenetlust, selle ajal ja asjakohase ajavahemiku jooksul pärast menetluse lõpetamist .

Laps inimkaubanduse ohvrina.

Koolituse viivad läbi eksperdid/praktikud Merle Haruoja jurist, Ave -Pirjo Paluvere jurist, Eda Mölder psühhoterapeut.

Koolitus toimub ZOOM keskkonnas

Registreerimine kuni 05.06.2021 või koolituskohtade olemasoluni.

koolitus.eluliin@gmail.com

Kontakt Eda Mölder +372 5219762

Koolituse lõpus väljastatakse tõend koolituse läbimise kohta koolituse number: 22322

KAVA

I päev 6 akadeemilist tundi 10 juuni 2021 10.00 -16.00

10.00 – 10.45 Mis on inimkaubandus ja mis mitte?

11.00 – 11.45 Inimkaubanduse liigid (näited Eestist, kerjamisele ja  poevargustele  jm kuriteole sundimised) .

12.00 – 12.45 Inimkaubanduse nõudlus ( nõudlus seksi, inimorganite, odava töö ja muu järgi).

Paus

13.30 – 14.15 Inimkaubanduse haavatavad inimgrupid (näited Eestist ja mujalt: lapsed, naised, migrandid jt).

14.30 – 15.15 Juhtumi analüüs (puuetega ja erivajadustega inimeste inimkaubandus).

15.30 – 16.00 Kokkuvõte.

II päev  6 akadeemilist tundi 17 juuni 2021 10.00 -16.00

10.00 – 10.45 Inimkaubanduse tõkestamist ja selle vastast võitlust ning ohvrite kaitset reguleeriv rahvusvaheline ja Euroopa Liidu õigus.

11.00 – 11.45 Inimkaubandusega puutes olevad Eesti õigusaktid.

12.00 – 12.45 Ohvrite abistamine kriminaalmenetluses sealhulgas rahvusvaheline kaitse.

Paus

13.30 – 14.15 Ohvrite ja kannatanute õigused. Ohvrisõbralik menetlus. Taasohvristamise vältimine.

14.30 – 15.15 Juhtumi analüüs (Inimkaubandusse värbamine Eestis, inimkaubandusejuhtum välismaal, tagajärjed ohvrile Eestis).

15.30 – 16.00 Kokkuvõte.

III päev 6 akadeemilist tundi 18 juuni 2021 10.00 -16.00

10.00 – 10.45 Kuidas ära tunda inimkaubanduse ohvrit?

11.00 – 11.45 Kuidas tuvastada inimkaubanduse ohvrit (Eesti ohvrid, ohvrid kolmandatest riikidest).

12.00 – 12.45 Erivajadusega ja puuetega inimkaubanduse ohvrid. Puuetega ja erivajadustega inimeste õigused menetluses.

Paus

13.30 – 14.15 Inimkaubanduse kahjud.

14.30 – 15.15 Juhtumi analüüs (tööalane ekspluateerimine Eestis, erivajadusega/puudega inimene ohvrina).

15.30 – 16.00 Kokkuvõte.

Isesesev töö 6 tundi.

Kasutatavad materjalid

Rahvusvahelised organisatsioonid

 1. EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2011/36/EL, 5. aprill 2011, milles käsitletakse inimkaubanduse tõkestamist ja sellevastast võitlust ning inimkaubanduse ohvrite kaitset ja millega asendatakse nõukogu raamotsus 2002/629/JSK  https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:ET:PDF
 2. EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2012/29/EL, 25. oktoober 2012, millega kehtestatakse kuriteoohvrite õiguste ning neile pakutava toe ja kaitse miinimumnõuded ning asendatakse nõukogu raamotsus 2001/220/JSK   https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0029&from=ET
 3. NÕUKOGU DIREKTIIV 2004/81/EÜ, 29. aprill 2004, elamisloa väljaandmise kohta pädevate asutustega koostööd tegevatele kolmandate riikide kodanikele, kes on inimkaubanduse ohvrid või kelle ebaseaduslikule sisserändele on kaasa aidatud https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0081&from=EN
 4. Implementation of Directive 2011/36/EU (IK tõkestamise sellevastase võitluse direktiiv): Migration and gender issues, European implementation assessment, EPRS | European Parliamentary Research Service, September 2020
 5. https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/654176/EPRS_STU(2020)654176_EN.pdf
 6. KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Ohvrite õigusi käsitlev ELi strateegia (2020–2025), Euroopa Komisjon Brüssel, 24.6.2020 COM(2020) 258 final
 7. https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/ET/COM-2020-258-F1-ET-MAIN-PART-1.PDF
 8. Eurojusti aruanne inimkaubandus kohta 16.02.2021 https://www.eurojust.europa.eu/sites/default/files/2021-02/21_eju_031_et.pdf
 9. Inimkaubandusvastane Euroopa Nõukogu konventsioon  https://www.riigiteataja.ee/akt/223122014002
 10. Rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsiooni täiendav naiste ja lastega kaubitsemise ning muu inimkaubanduse ärahoidmise ja selle kuriteo eest karistamise protokoll  https://www.riigiteataja.ee/akt/733018
 11. Naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise Euroopa Nõukogu konventsioon  https://www.riigiteataja.ee/akt/226092017002.
 12. https://ec.europa.eu/antitrafficking/sites/antitrafficking/files/study_on_the_economic_social_and_human_costs_of_trafficking_in_human_beings_within_the_eu.pdf
 13. ÜRO lapse õiguste konventsioon

 

Eesti teemakohased materjalid

Karistusseadustik

Menetlusseadustik

Ohvriabi seadus

Välismaalaste seadus

Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seadus

Võrdse kohtlemise seadus

Lastekaitse seadus

Puuetega inimeste õiguste konventsioon ja fakultatiivprotokoll

 1. https://www.ut.ee/sites/default/files/oi/est-toolkit-for-responsible-businesses_web_1.pdf
 2. https.://www.kriminaalpoliitika.ee/et/ohvrite-direktiiv
 3. https://www.kriminaalpoliitika.ee/et/kuriteoennetus/inimkaubanduse-teemal-ilmunud-abimaterjal-oiguskaitseasutustele-ja-tooinspektoritele

Mittetulundusühing Eluliin

 1. „Inimene ei ole kaup“ Mittetulundusühing Eluliin Buklett.
 2. https://eluliin.ee/sites/default/files/2018-04/juhendmaterjal.pdf
 3. http://norway-grants.eluliin.ee/images/pdf/Inimkaubandus-moraalne_kompensatsioon.pdf
 4. Buklett ihttp://norway-grants.eluliin.ee/images/pdf/Inimkaubandus-kahjud.pdf
 5. Erivajadustega ja puudega inimkaubandusohvrite märkamiseks, äratundmiseks ja juhised esmaseks sekkumiseks.https://eluliin.ee/sites/default/files/2018-04/juhendmaterjal.pdf
 6. UURIMUS PROSTITUTSIOONI KOHTA LÄTIS JA EESTIS http://inimkaubandus.eluliin.ee/marta_est.pdf