Kalev Aavik ja Mirjam Rannula – Mida toob kaasa MsÜS ning millised on tema seosed korrakaitseseadusega?


Sündmuse detailid


EJL esileht

Eesti Juristide Liit

korraldab 17. jaanuaril 2014
Rahvusraamatukogu Kuppelsaalis koolituse teemal

“Mida toob kaasa MsÜS ning millised on tema seosed korrakaitseseadusega?”

Lektorid: vandeadvokaat Kalev Aavik ja Justiitsministeeriumi nõunik Mirjam Rannula

AJAKAVA:
  9.30 – 10.00 saabumine ja registreerimine
10.00 – 12.00 loeng
12.00 – 12.45 vaheaeg lõunaks
12.45 – 14.30 loeng

§ 1. Majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse muutmine

Majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 137 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: ˮKäesolev seadus jõustub 2014. aasta 1. juulil.”

Eelnõu koostas Justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonna avaliku õiguse talituse nõunik Mirjam Rannula.

2014. aasta suvel jõustub majandustegevuse seadustiku üldosa seadus, mis toob Eesti ettevõtluskeskkonda põhimõttelisi muudatus.
Seadustiku loomise vajaduse on tinginud ühtse majandustegevuse regulatsiooni ning sõnastatud alusprintsiipide puudumine, mille tagajärjel on praegune, üle 100 erinevas õigusaktis sisalduv normistik paljuski vastuoluline ning ettevõtjat kohati ebaproportsionaalselt koormav. Uue seadustiku lähtekohaks on põhiseaduses sätestatud ettevõtlus- ja eneseteostusevabaduse põhimõtted, millest tulenevalt peab isiku majandustegevuse piiramine avaliku võimu kandja poolt olema kooskõlas põhiseadusega. Seega ei saa sisulised nõuded ja normitehniline keerukus olla põhjuseks, miks majandustegevusest loobutakse.

Peamised uuendused, mida seadustiku jõustumine kaasa toob:

• Teatamis- ning loakohustusega tegevusalade eristus – sõltuvalt haldusorganite järelevalve ulatusest majandustegevuse üle eristab seadustik kahte eraldi majandustegevusalade rühma

• Tegevuslubadega seonduv regulatsioon lihtsustub -seadustikuga ühtlustatakse ja lihtsustatakse tegevuslubade andmise reegleid, samuti sätestatakse ühtsed üldkohustused seoses tegevuslubadega sõltumata majandusharust
Olulise täiendusena lubab uus seadustik tegevusloa üleandmist ettevõtte pärimise või võõrandamise, samuti äriühingute ühinemise või jagunemise korral.

• Võimalus keelata majandustegevus – seadustik annab võimaluse keelata majandustegevuse nõudeid rikkunud ettevõtja või temaga seotud isiku majandustegevuse.

• Luuakse ühtne majandustegevuse register, mille ülesandeks on ettevõtjate ja nende majandustegevuse üle arvestuse pidamise ning järelevalve teostamise korraldamine, kuhu kantakse info kõigi teatamis- ja loakohustusega tegevusaladel tegutsevate ettevõtjate kohta.

• Ühtse kontaktpunkti ja elektroonilise menetluse põhimõte- kogu ettevõtja tegevuslubadega ning teavitamiskohustusega seotud menetlus toimub edaspidi reeglina elektroonilises vormis vastava veebilehekülje vahendusel.

Ülaltoodud teemadel oma seminaril peatumegi.

KOOLITUSE MAKSUMUS:
89, Juristide Liidu liikmele 98. Hinnale lisandub käibemaks. Mitme osaleja soodustus ühest asutusest – liikme soodushinnaga.

REGISTREERIMINE:
e-postiga koolitus@juristideliit.ee või telefonil 6 314 466.