Irene Kull – Lepingu koostamine – lepingu sisu kujundamisega seotud probleeme kohtupraktikast


Sündmuse detailid


EJL

Eesti Juristide Liit
korraldab 2. oktoobril 2017
Rahvusraamatukogu Kuppelsaalis koolituse

Lepingu sisu kujundamisega seotud probleeme kohtupraktikast

Lektor: Tartu Ülikooli tsiviilõiguse professor Irene Kull

Irene Kull

Irene Kull on omandanud 2002. aastal õigusteaduse doktorikraadi. Ta on Tartu Ülikooli tsiviilõiguse professor ning alates 2000. aastast Riigikohtu tsiviilkolleegiumi nõunik. Irene Kull on Võlaõigusseaduse I, II ja III osa kommenteeritud väljaande üks kaasautoritest ning ka mitmete teiste publikatsioonide autor. 

.

AJAKAVA:
  9.30 – 10.00 kogunemine ja registreerimine, kohv

10.00 – 12.00 loeng
12.00 – 12.45 lõunapaus
12.45 – 14.30 loeng

KÄSITLETAVAD TEEMAD: 

1. Sissejuhatus – lepingute koostamise üldpõhimõtted
2. Lepingu nimetuse ja sissejuhatava osa tähtsus
3. Lepingu pooltega seotud küsimused: poolte identiteet, kirjeldamine, isikute paljusus, mitmepoolsed lepingud
4. Lepingus kasutatud terminite defineerimine ja selle õiguslik tähendus
5. Lepingu sõlmimise kuupäev, jõustumine; lepinguliste kohustuste täitmise tingimuslik sissenõutavus (võrdlus – signing, closing)
6. Lepingu eesmärgi ja objekti kirjeldamine, seos nõuete ja õiguskaitsevahenditega
7. Allkirjastamisega seotud probleemid (vorminõuded, isiku ja sisuga seostamine)
8. Keel ja stiil – mõned üldised märkused
9. Lepingu sisuline struktureerimine:

9.1. Lepingu põhiosa ja lisad (sisuline ja vormiline seostamine; viited, õiguslik tähendus õiguskaitsevahendite kasutamisel)
9.2. Lepingu olulised tingimused (lepinguvabadus, seos lepingu sõlmituks lugemisega, muud seosed)
9.3. Lepingu kõrvaltingimused (seadusest tulenevad, kokkuleppelised, tähendus lepingust tulenevate nõuetega)

10. Edasilükkavad, äramuutvad tingimused, tähtajad. 
11. Tüüptingimustel sõlmitud lepingute erisused (tuvastamine, vorm, struktuur, lepingu osaks saamine)
12. Lepingu muutmisega seotud kokkulepped
13. Isikute vahetumisega seotud tingimused (nõude loovutamise keeld, kohustuse ülevõtmise ning lepingu üleandmisega seotud kokkulepped)
14. Kulude jaotusega seotud kokkulepped
15. Kohaldatavate normide määratlemine – viited praktikale, tavadele.
      Kohaldatava õiguse kirjeldamine. 
16. Kohtualluvuse määramine

 

KOOLITUSE MAKSUMUS:
109, Juristide Liidu liikmele 99. Hinnale lisandub käibemaks, hind ei sisalda lõunat. Hind sisaldab kohvipausi ja koolitusmaterjale. Koolituse lõppedes väljastatakse tunnistus. Mitme osaleja soodustus ühest asutusest – liikme soodushinnaga.

REGISTREERIMINE:
e-postiga koolitus@juristideliit.ee või telefonil 6 314 466.

Eesti Juristide Liit on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner.

___________________________________________________________________________________________________________________

Osalemisest loobumisest teatada e-postiga koolitus@juristideliit.ee või telefonil 6314 466.
Loobumisest ette teatamisel vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumise päeva tuleb tasuda 25% koolituse arvest. Kui teatate mitteosalemisest vähem kui 3 tööpäeva enne koolituse toimumist või mingil põhjusel jätate koolitusele tulemata – tuleb tasuda 100% koolituse arvest.