Iko Nõmm – Käibekohustus kui alus lepinguvälise kahju hüvitamiseks – probleeme ja lahendusi


Sündmuse detailid


EJL

Eesti Juristide Liit

korraldab 30. jaanuaril 2015
Rahvusraamatukogu Nurgasaalis koolituse teemal

Käibekohustus kui alus lepinguvälise kahju hüvitamiseks – probleeme ja lahendusi.

Lektor: Tallinna Ringkonnakohtu kohtunik Iko Nõmm, PhD

AJAKAVA:
  9.30 – 10.00 kogunemine ja registreerimine

10.00 – 11.30 loeng
11.30 – 12.00 lõunapaus
12.00 – 13.30 loeng

KÄSITLETAVAD TEEMAD:

Käibekohustused on inimeste kooseksisteerimise ohutuse tagamiseks kohtupraktika kaudu loodud käitumisreeglid. Erinevaid mõiste määratlusi summeerides võib öelda, et käibekohustus tähendab deliktiõiguses arusaamist, et isikul, kes loob ohu või kontrollib ohtlikku olukorda ja laseb ohul kesta, lasub kohustus võtta kasutusele kõik mõistlikult vajalikud ja sobilikud meetmed, et kaitsta teisi isikuid ja nende õigusi ohu realiseerumise eest. Käibekohustuste kontseptsioonil tuginev vastutus rakendub kaitsenormi puudumise olukordades juhtudel, kui kahju tekitamise aluseks on kahju tekitaja tegevusetus või kaudne tegevus. Tegemist on seaduse poolt kohtute reguleerida jäetud õiguskaitse alaga ja seepärast sõltub see, kas käibekohustus esineb ja milline on käibekohustuse konkreetne sisu, eeskätt kohtute poolt oluliseks peetud eesmärgipüstitusest. Kuna hagimenetlus põhineb võistlevusel, loob kohus käibekohustusi vaidlevate poolte poolt esile toodud asjaolude pinnalt. Seetõttu on kohtumenetluses praktiseerivate juristide jaoks seda liiki kaasustel põhinevates vaidlustes edu saavutamiseks valdkonna spetsiifika tundmine möödapääsmatult vajalik.

– käibekohustuste tekkimise alused, sisu ja funktsioonid;
– käibekohustuste rikkumisel põhineva vastutuse piiritlemine teistest sarnastest vastutuse alustest, eelkõige kaitsenormi rikkumisel põhinevast vastutusest ja riskivastutusest;
– käibekohustuste rikkumisel põhineva õigussuhte subjektid ja käibekohustuste kaitseulatuses;
– käibekohustustega arvestamise mõju delikti üldkoosseisu struktuurile ja tõendamiskoormise jaotusele;
– millised asjaolud vajavad käibekohustuste rikkumisel põhinevate kaasuse puhul tuvastamist ja kuidas peaks jaotuma vaidluse lahendamiseks oluliste asjaolude tõendamise koormis;
– käibekohustuse rikkumisel põhineva kaasuse õige lahendamine;
– senise kohtupraktika lahenduskäigud ja näited RK praktikast.

KOOLITUSE MAKSUMUS:
91, Juristide Liidu liikmele 81. Hinnale lisandub käibemaks, hind ei sisalda  lõunat. Mitme osaleja soodustus ühest asutusest – liikme soodushinnaga.

REGISTREERIMINE:
e-postiga koolitus@juristideliit.ee või telefonil 6 314 466.