Haldi Mäesalu – kohtulahendite piiriülene tunnustamine ja täidetavaks tunnistamine / Elin Vilippus kohtutäituri praktikast


Sündmuse detailid


Head EJL liikmed ja koostööpartnerid! Juristid ja ametnikud!

Eesti Juristide Liit korraldab

11. septembril 2013

Rahvusraamatukogu Nurgasaalis koolituse teemal

“Kohtulahendite piiriülene tunnustamine ja täidetavaks tunnistamine/kohtutäituri praktikast

Lektorid: Justiitsministeeriumi rahvusvahelise justiitskoostöö talituse nõunik ja Tallinna Ülikooli lektor HALDI MÄESALU ja
Tallinna kohtutäitur ELIN VILIPPUS

AJAKAVA:
9.30 – 10.00 saabumine ja registreerimine
10.00 – 12.00 loeng
12.00 – 12.45 vaheaeg lõunaks
12.45 – 14.30 loeng
14.30 – 14.45 vaheaeg
14.45 – 16.15 loeng

Käsitlemist leiavad järgmised teemad:

1)      Õigusabilepingud
– Eesti Vabariigi ja Ukraina leping õigusabi ja õigussuhete kohta tsiviil- ning kriminaalasjades;
– Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni leping õigusabi ja õigussuhete kohta tsiviil-, perekonna- ja kriminaalasjades;
– Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi õigusabi ja õigussuhete leping;
– Eesti Vabariigi ja Poola Vabariigi vaheline leping õigusabi osutamise ja õigussuhete kohta tsiviil-, töö- ning kriminaalasjades

2)      Konventsioonid
– New Yorgi 20.06.1956.a. Välisriigist ülalpidamise taotlemise konventsioon;
– New Yorgi 10.06.1958.a. Välisriigi vahekohtu otsuste tunnustamise ja täitmise konventsioon;
– Haagi 02.10.1973.a. Ülalpidamiskohustusi käsitlevate otsuste tunnustamise ja täitmise konventsioon;
– Lugano 30.10.2007.a. Tsiviil- ja kaubandusasjade kohtualluvuse ning neid käsitlevate kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise konventsioon;
– Haagi 23.11.2007.a. Laste ja teiste pereliikmete elatise rahvusvahelise sissenõudmise konventsioon;
– Luksemburgi 20.05.1980.a. Laste hooldusõigust ja selle taastamist käitlevate otsuste tunnustamise ja täitmise konventsioon;
– Haagi 19.10.1996.a. Vanema kohustuste kindlaksmääramise ja laste kaitse abinõude rakendamise pädevuse, kohaldatava õiguse, abinõude tunnustamise, rakendamise ja koostöö konventsioon.

3)      Euroopa määrused
– Euroopa Nõukogu määrus nr 44/2001 kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades, (nn. Brüssel I määrus);
– Euroopa Nõukogu määrus nr 2201/2003 kohtualluvuse ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta kohtuasjades, mis on seotud abieluasjade ja vanemliku vastutusega, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1347/2000, (nn. Brüssel II bis määrus);
– Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus nr 805/2004, millega luuakse Euroopa täitekorraldus vaidlustamata nõuete kohta;
– Euroopa Nõukogu määrus nr 4/2009 kohtualluvuse, kohaldatava õiguse, kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise ning koostöö kohta ülalpidamiskohustuste küsimustes;

Lühidalt ka Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest nr 1215/2012, 12. detsember 2012, kohtualluvuse ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (nn. uus Brüssel I määrus, Brüssel I bis määrus), mis jõustub 10.01.2015

 

KOOLITUSE MAKSUMUSHind osalejale 98 , liidu liikmele ja ühest asutusest vähemalt 2 (kahele) osalejale 90 . Hinnale lisandub käibemaks ning hind ei sisalda lõunat.

REGISTREERIMINE: e-postiga koolitus@juristideliit.ee või telefonil 6 314 466 või