Kohtute aumärk ja kohtute tänumärk

Kohtute haldamise nõukoja 89. istungil (2.–3. juuni 2016) otsustati sisse seada iga-aastaselt väljaantav kohtute aumärk Eesti kohtunike tunnustamiseks ning kinnitati selle aumärgi statuut. Kohtute haldamise nõukoju 99. istungil (13.09.2018) muudeti statuuti nõnda, et edaspidi antakse kohtute aumärk nii kohtunikele kui ka kohtuteenistujatele ning lisaks kohtute aumärgile seatakse sisse ka kohtute tänumärk nende isikute tunnustamiseks, kes ei tööta kohtusüsteemis, kuid kellel on erilised teened kohtusüsteemi edendamisel.

Statuudiga saab tutvuda veebiaadressil: https://www.riigikohus.ee/et/kohtute-haldamise-noukoda/kohtute-aumargi-statuut

Kohtute aumärgi on pälvinud Madis Kägu, Eerik Kergandberg, Andrus Miilaste 2017. aastal ning Mati Kartau ja Meelis Eerik 2018. aastal.

Aumärgi võivad saada kõik Eesti kohtunikud ja kohtuteenistujad ning tänumärgi isikud, kellel on oluline panus kohtusüsteemi arendamisel, kuid kes kohtusüsteemis ei tööta. Tunnustuse pidulik üleandmine toimub  2019. aasta korralisel  kohtunike täiskogul.

Statuudi p 5 kohaselt võivad põhistatud ettepanekuid aumärgi kandidaatide kohta esitada kõik kohtunikud, kohtuteenistujad, rahvakohtunikud ja juristide kutseühendused.

Laekunud ettepanekuid hindab ning aumärgi omistamise otsustab selleks moodustatud statuudikohane komisjon, mille esimeheks on nimetatud allakirjutanu.

Ootame aktiivset osavõttu  parimate kohtunike, kohtuteenistujate ja kohtusüsteemi arengusse panustanud isikute esiletõstmisel. Esitatavates ettepanekutes palume märkida  Statuudi p 2 ja p 4 nimetatud kategooria, milles isik kandideerib ja sisulised põhjendused.

Komisjon ootab ettepanekuid hiljemalt 8. jaanuariks 2019 aadressil Piret.Jarvesaar@riigikohus.ee. Täiendava teabe saamiseks saab pöörduda Piret Järvesaare poole (Piret.Jarvesaar@riigikohus.ee, 7309 078).

Lugupidamisega

Viive Ligi