EJL volikogu istungi otsused 14.12.2022

Eesti Juristide Liit

Volikogu 8. istungi protokoll

Neitsitornis

 Lühike jalg 9A, 10130 Tallinn                                                                               14.12.2022

10119 Tallinn       

Algus kell 16:30                                                                    

Lõpp kell  18.00

Juhataja: Mai Palmipuu

Protokollija: Helle Plauberk

Osalesid Presidentuuri liikmed: Heino Junolainen, Kristi Kraavi – Käerdi veebis

Osalesid volikogu liikmed: Vitali Denikin, Mare Hiiesalu, Tiina Sepa, Meelis Pirn, Enn Tonka. Erki Pisuke veebis                                 

Puudusid volikogu liikmed: Eve East, Lüüli Junti.

Osalesid liikmetena (revisjonitoimkond, aukohus, büroo, ühendused):  

Peep Lillemäe, Külli Kaldvee,  Helina Itter, Uno Feldschmidt, Tom Annikve, Heli Põder, Peeter Milvere

 Büroo: Krista Paal, Helle Plauberk

Külalistena: Victoria Mets ja Aare Kruuser ( ettevõtlusjuristide ühenduse juhatuse liikmed).

Ekspresidendid: Kai Amos, Maido Pajo, Advig Kiris.

Registreerimisleht on lisatud protokollile.

Volikogule esitati kinnitamiseks päevakord järgmisel kujul:

  1. Päevakorra kinnitamine

Eesti Juristide Liidu[1] kaheksanda volikogu koosseisu istungi avas  president Mai Palmipuu ja tervitas koosolekul osalejaid.

Koosolekut juhtis president Mai Palmipuu, kes tutvustas päevakorda ja tegi ettepaneku see kinnitada.

OTSUSTATI: Kinnitati volikogu päevakord konsensuse alusel.

Päevakorrapunkt 1

EJL 2023.a tegevuskava kinnitamine.

Mai Palmipuu: EJL 2023.tegevuskava oli volikogu liikmetele välja saadetud ja Ettevõtlusjuristide Ühendus tegi sellele ka omapoolsed parandused.
Parandused on tegevuskavas sisse viidud. Traditsiooniliselt oleme jäänud kõikide tegevusvaldkondade juurde.

Mare Hiiesalu: Tutvustas ettevõtlusjuristide ühenduse 2023.a. tegevusi ja eesmärke.

Tiina Sepa: tutvustas ECLA 2023.a. tegevuskava. Tegevus toimub veebis ja nii koosolekud kui koolitused. Samuti otsustati 2023.a ettevõtlusjuristide koosolekud viia majast välja. AS Eesti Energia külastmine ja ühendada see EEJÜ üldkoosoleku läbiviimisega.

Aare Kruuser JUM väljastas 2022.a. juristi kvalifikatsiooni tõstmise, kontrollimise ja kutseeksami vajalikkuse väljatöötamise kava. Peame töötama välja strateegia 7.taseme õigusnõustaja kutse andmise rakenduseks ja vajalikkusest. Peame endale leidma poliitilist ja erakondlikku toetust, et seadustada 7.taseme õigusnõuniku kutse. Lisaks tuleb luua eraldi toimkond juristieksami 7. ja 8. taseme omistamiseks. Juristieksami eksami kava ja nõuded peaksime sellega seoses välja töötama.

Vajalik teha toimkond, kes töötab välja strateegia, kuidas 7.taseme õigusnõuniku kutse väljatöötamise kavasse sisse viia ja seda seaduse jõul toetada.

Enn Tonka: Kuna eksamikohustus ei laiene kõigile, puudub riigil tahe seda kutset reguleerida, siis võib juhtuda, et jääme ilma seaduse toeta ja kogu tegevus tulutu. 

Maido Pajo: Milline on nende inimeste vastutus, kellel puudub vastav haridus?

Mai Palmipuu: Presidentuuri 13.12.2022 koosviibimisel olid üleval täpselt samad teemad. Juristide kutsestandardite väljastamise koordineerimine EJL poolt. Selle vajalikkus ja edasised tegevused.

Mai Palmipuu tegi ettepaneku 2023.a. EJL tegevuskava kinnitada.

Hääletati, otsus vastu võetud konsensuse alusel. Otsus nr 8/ 1.

Päevakorrapunkt 2

EJL 2023.a. eelarve kinnitamine.

Mai Palmipuu tegi põhjaliku ülevaate 2023.a. kuludest ja tuludest. Eelarve projekt oli kõikidele volikogu liikmetele välja saadetud. Parandusi, täiendusi ei tehtud.

Eelarve on negatiivne ja see on tingitud üldisest ühiskondlikust seisundist ja majanduslikust olukorrast. Täna on EJL majanduslik seisund hea, kuid see võib muutuda. Peab olema konservatiivne ja konstruktiivne.

Heino Junolainen peame leidma uusi tegevusi ja kasvatama liikmeskonda.

Enn Tonka: teen ettepaneku suurendada tasulise õigusabi mahtu 1000€.

Hääletati: ettepanek lükati tagasi.

Mai Palmipuu pani otsuse hääletusele. Otsus võeti vastu konsensuse alusel. Otsus nr 8/2.

Päevakorrapunkt 3

EJL büroo 2023.a koosseisu kinnitamine.

Mai Palmipuu: Otsuse projekti kohaselt on 2023.a. büroo koosseis: direktor 1,0 kohta, juhiabi 1,0 kohta, projektijuht 0,5 ja koristaja 0,5 kohta.

Diskuteeriti büroo töötasude ja koosseisu üle.

Enn Tonka: bürood juhatab ja tööd korraldab direktor ja selline ettepanek ei ole mõistlik.

Igapäeva töös kaasata EJL liikmeid rohkem.

 Meelis Pirn: Büroo koosseisu sellisel kujul mitte kinnitada.

Enn Tonka: Võtame tagasi päevakorrast, presidentuuri välja töötada ja esitada volikogule põhjendusega otsuse projekt.

Järgmiseks volikogu koosolekuks tuua välja projektijuhi vajadus büroo töös ja tema ametijuhend.

Vajaduspõhiselt võib teenust sisse osta.

Otsustati: lükata tagasi EJL 2023.a. büroo koosseisu otsuse projekt ja järgmiseks volikogu istungiks välja töötada ja põhistada büroo  töötajate vajalikkus ja töömaht.

Päevakorrapunkt 4

EJL 2023.a.liikmemaksu kinnitamine.

Mai Palmipuu: otsuse projekt oli volikogu liikmetele välja saadetud. Liikmemaksu määrad samad kui 2022. aastal. Jätta liikmemaksu tasud samale tasemele.

Täiendusi, ettepanekuid või muudatusi pole esitatud. Diskuteeriti ja leiti, et liikmemaksude maksmise distsipliin on paranenud, kuid see ei ole kaugeltki veel hea. 30% liikmetest ei maksa oma liikmemaksu.

Mai Palmipuu tegi ettepaneku EJL 2023.a. liikmemaksu suurus kinnitada.

Hääletati, otsus vastu võetud konsensuse alusel. Otsus nr 8/ 3.

Päevakorrapunkt 5

Eesti Juristide Liidu liikmeks vastuvõtmine ja liikmest väljaarvamine.

Mai Palmipuu: otsuse projekt saadetud volikogu liikmetele. Täiendusi, parandusi, ettepanekuid pole esitatud.  

Vastuväiteid ei olnud.

Hääletati, otsus vastu võetud konsensuse alusel. Otsus nr 8/ 4.

Mai Palmipuu                                                                     Helle Plauberk

President                                                                     Protokollija

/Allkirjastatud digitaalselt/                                         /Allkirjastatud digitaalselt/


[1] Edaspidi tekstis lühend EJL.