EJL volikogu 11.12.2023 protokoll

Eesti Juristide Liit

Volikogu 2. istungi protokoll

Loe protokolli .pdf-versiooni

Toimumiskoht: Õiguskantsleri Kantselei. Kohtu tn 8, Tallinn

Kuupäev: 11.12.2023

Kestus: 16:00-18:15                                                                  

Juhataja:        Meelis Pirn

Protokollija:   Katarina Talumäe

Osalesid volikogu liikmed:        
Kohapeal: Meelis Pirn, Katarina Talumäe, Rait Sannik, Aare Kruuser, Tiina Sepa, Lüüli Junti, Heino Junolainen

Zoom vahendusel: Marek Ranne, Aive Kolsar, Maido Pajo

Puudusid volikogu liikmed: Kristi Kraavi-Käerdi

Osalesid liikmetena (revisjonitoimkond, aukohus, büroo, ühendused): Peep Lillemäe, Külli Kaldvee, Heli Põder, Peeter Milvere

Registreerimisleht on lisatud protokollile.

Volikogule esitati kinnitamiseks päevakord järgmisel kujul:

  1. Päevakorra kinnitamine;
  2. EJL 2024. aasta tegevuskava kinnitamine;
  3. EJL 2024. aasta eelarve kinnitamine;
  4. EJL liikmemaksu kinnitamine;
  5. EVEA ja EJL-i vahel sõlmitava koostöölepingu projekti heakskiitmine;
  6. EJL liikmeks vastuvõtmine ja väljaarvamine;
  7. Avaliku Õiguse Ühenduse põhimääruse kinnitamine;
  8. direktori ametisse nimetamine.
  1. Päevakorra kinnitamine (päevakorrapunkt 1)

Eesti Juristide Liidu (edaspidi tekstis: EJL)  volikogu istungi avas president Meelis Pirn, kes tutvustas päevakorda ja tegi ettepaneku see kinnitada.

OTSUSTATI: Kinnitada päevakord, kuid arutada edasisi päevakorrapunkte järgmises järjestuses: 8, 2-7. Protokolliline otsus vastu võetud konsensuse alusel.

2. Direktori ametisse nimetamine (päevakorrapunkt 8)

Tegevpresident Meelis Pirn tutvustas volikogu liikmetele EJL direktori konkurssi tulemusi ja selgitas, et väljavalitud direktori kandidaat alustas novembri lõpus büroos tööd konsultandina (koormus: 0,5). Tegevpresident vastas volikogu ja revisjonitoimkonna liikmete küsimustele seonduvalt uue direktori isikuomaduste, oskuste ja kogemustega. Tegevpresident põhjendas, miks otsustas presidentuur sõlmida direktorikandidaadiga pooleteise kuu pikkuse tähtajaga töölepingu konsultandi ametikohale. Toimus elav arutelu. Uus direktorikandidaat Ülle-Marie Kalda tutvustas end ja enda nägemust EJL direktori ametikoha kohustustest ja väljakutsetest. Ü.-M. Kalda vastas volikogu liikmete küsimustele.

OTSUSTATI: Kinnitada Ülle-Marie Kalda direktori ametisse alates 9.01.2024.

Vastu võetud otsus nr 2/7.

3. EJL 2024. aasta tegevuskava kinnitamine (päevakorrapunkt 2)

Tegevpresident Meelis Pirn tutvustas volikogu liikmetele EJL 2024. aasta tegevuskava, mis sel korral on koostatud kuupõhiselt. Eeloleva aasta väliskoolitus toimub maikuus Islandil. Uudsete tegevustena korraldab EJL liikmete värbamise kampaania, mille raames osaletakse ka karjäärimessidel. Ees seisab ka EJL aastapäevakonverents, mis 2024. aastal keskendub teemale “AI ja õigusharidus”. Olulisemate 2024. aasta eesmärkidena tõi M. Pirn veel välja büroo otsesuhtluse iga liikmega. Tiina Sepa tegi ettepaneku uuendada viidatud otsesuhtluse raames ka liikmete kontaktandmeid. Lisaks tegi T. Sepa ettepaneku täiendada ettevõtlusjuristide tegevusplokke ECLA üldkogu ja EEJÜ üldkoosoleku alaste tegevustega. Aare Kruuser tegi ettepaneku täiendada tegevuskava selliselt, et iga kuu juurde on lisatud EJL büroo kohustus toetada ühenduste tegevust.

OTSUSTATI: Kinnitada EJL tegevuskava 2024. aastaks, kuid lisada sellesse eelnevalt Tiina Sepa ja Aare Kruuseri täiendusettepanekud.

Vastu võetud otsus nr 2/1, millele on lisatud tegevuskava koos täiendustega.    

4. EJL 2024. aasta eelarve kinnitamine (päevakorrapunkt 3)

Tegevpresident M. Pirn tutvustas volikogu liikmetele liidu eelarvet ning märkis, et eelarve on koostatud lähtudes konservatiivsusest ning eeldusel, et hoida eelarvet tasakaalus. Olulisemad sissetulekud tulevad Töötukassa võlanõustamisest. Uudsena lisandub tulubaasi EJL ruumide allüürile andmisest lisanduv tulu.

OTSUSTATI: Kinnitada EJL 2024. a eelarve.

Vastu võetud otsus nr 2/2, millele on lisatud EJL eelarve.         

5. EJL liikmemaksu suuruse kinnitamine 2024. aastaks (päevakorrapunkt 4)

OTSUSTATI: kinnitada EJL liikmemaksu ja liikmeksastumise tasu suurused 2024. aastaks. Võrreldes eelneva aastaga nimetatud tasud ei suurene. Vastu võetud otsus nr 2/3.

6. EVEA ja EJL-i vahel sõlmitava koostöölepingu projekti heakskiitmine (päevakorrapunkt 5)

Koosoleku läbiviija tutvustas EVEA ja EJL vahelise koostöölepingu põhitingimusi, sh seda, et nimetatud lepingu alusel astuvad mõlemad organisatsioonid üksteise liikmeks ja liikmemaksud loetakse vastastikuse liitumise korral tasutuks.

OTSUSTATI: Kinnitada EVEA ja EJL vaheline koostööleping. Vastu võetus otsus nr 2/4, millele on lisatud koostöölepingu tekst.

7. EJL liikmeks vastuvõtmine ja liikmeskonnast väljaarvamine (päevakorrapunkt 6)

Avalduse astuda EJL liikmeks on esitanud 6 isikut. Avalduse astumaks liidust omal soovil välja on esitanud 1 isik.

OTSUSTATI: võtta liidu liikmeks vastu 7 isikut, ning arvata välja 1 isik isikliku sooviavalduse alusel. Vastu võetud otsus nr 2/5.    

8. Avaliku Õiguse Ühenduse põhimääruse kinnitamine (päevakorrapunkt 7)

28.11.2023 toimus Avaliku Õiguse Ühenduse asutamiskoosolek ja võeti vastu põhimäärus.  Avaliku Õiguse Ühendus on palunud volikogul kinnitada põhimäärus.  Tegevpresident tutvustas volikogu liikmetele põhimäärust.

OTSUSTATI: kinnitada Avaliku Õiguse Ühenduse põhimäärus. Vastu võetus otsus nr 2/6, millele on lisatud Avaliku Õiguse Ühenduse põhimäärus.         

Meelis Pirn                                                                                        Katarina Talumäe

President                                                                                             Protokollija

/Allkirjastatud digitaalselt/                                                            /Allkirjastatud digitaalselt/