EJL erakorraline üldkogu 14. oktoobril 2014

EJL erakorraline üldkogu toimub 14. oktoobril 2014 algusega kell 16:00 Tallinna Tehnikaülikooli peahoones ruumis U03-103.

Päevakorras:

  1. Justiitsministri hr Andres Anvelt´i ettekanne “Õigusloome suunad, eesmärgid ja kavad aastaks 2015.”
  2. Akadeemik Lauri Mälksoo ettekanne “Rahvusvahelise õiguse rikkumisest Eesti – Vene  piiriintsidendis.“
  3. EJL põhikirja punkti 52.4 muutmine.

Käesolev põhikirja p 52.4 muudatus on tingitud nõudest põhikirjadele, mis on kehtestatud Euroopa Liidu tõuke ja toetusfondidesse projekte ja taotluse esitatavatele eraõiguslikele juriidilistele isikutele. EL on omalt poolt kehtestatud nõude, et eraõiguslik juriidiline isik peab oma põhikirjas määrama likvideerimise järgselt isikute ringi, kellele lähevad üle liidu allesjäänud varad.

Tänane, kehtiv liidu põhikirja redaktsioon kehtestab, et likvideerimise järgselt jaotavad likvideerijad „pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üldkogu otsusega määratud korras.”

Antud redaktsioon ei taga EL tõuke-ja toetusfondidest saadud rahaliste vahendite sihipärast ja jätkuvat kasutamist ning võib järelevalveametnike hinnangul kaasa tuua toetusfondidest saadud vahendite väärkasutuse.