Eetikakoodeks

Kinnitatud Eesti Juristide Liidu üldkogu poolt 2001. aasta 20. aprillil.

Eesti Juristide Liidu liige järgib liidu tegutsemispõhimõtteid ja häid tavasid.

Juristide Liidu liige:
1. järgib üldist moraali, seadust ja Eesti Juristide Liidu põhikirja ning kutse-eetikat.
2. on nii kutsetegevuses kui väljaspool kutsetegevust aus, õiglane ja usaldusväärne, käitub kooskõlas heade kommetega.
3. püüdleb ühiskonna tasakaalustatud õigusliku arengu poole.
4. taotleb oma ametialal professionaalset meisterlikkust.
5. hoiab oma ametiala ja juristikutse mainet.
6. hoiab teabesaladust, kui teabe avalikustamist ei näe ette seadus.
7. järgib ametitegevuses rassilise, rahvusliku, soolise, usulise ja poliitilise võrdõiguslikkuse põhimõtet.
8. soovitab teisel poolel kasutada kvalifitseeritud juristi abi, kui sellel poolel puuduvad õigusteadmised-ja oskused.
9. suhtub kolleegisse erapooletult ega arvusta tema kutsetegevust avalikkuse ees.
Kolleegi tegevust kritiseerib liidu liige asjalikult ja teravusteta. Kritiseeritul peab olema võimalik kriitikale vastata samal koosolekul ja trükis avaldatud kriitika korral samas väljaandes.
10. eelistab kokkuleppelisi lahendusi.
11. võib kasutada ennast suuliselt esitledes väljendit Eesti Juristide Liidu liige ning kirjalikult esitledes väljendit Eesti Juristide Liidu liige või EJL liige.
12. täidab oma põhikirjalist kohustust ja tasub liidu liikmemaksu õigel ajal.