Eesti Juristide Liit on õigusnõuniku 7. taseme kutse andja

Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu 22.05.2013 otsusega nr 13 on Eesti Juristide Liidul õigusnõuniku 7. taseme kutse andmise õigus.

Kutse andmine on reguleeritud Kutseseaduse ning 22.05.2013 Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu poolt kinnitatud kutse andmise korraga õigusnõuniku kutsele. Kutse taotlemiseks vajalik kvalifikatsioon ja dokumendid on loetletud kutsestandardis ja kutse andmise korras, mis on kättesaadavad SA Kutsekoda koduleheküljel http://www.kutsekoda.ee ja Eesti Juristide Liidu koduleheküljel www.juristideliit.ee. Soovitatav taotluse vorm on kättesaadav Eesti Juristide Liidu koduleheküljel rubriigis „Info ja üritused” alapealkirjaga „Kutse andmise kord.”

Õigusnõunik on isik, kes osutab õigusteenust ettevõtjana, era-või avalik-õigusliku organisatsiooni töötajana või juhtorgani liikmena või tasuta teenust osutava vabatahtlikuna, nõustades kliente või oma tööandjat ega ole advokatuuri liige, kohtunik, notar või prokurör. Õigusnõustaja tase 7 kutsestandardi kohaselt võib õigusnõustaja kutset taotleda isik, kes on omandanud õigusteaduse õppesuunal vähemalt riiklikult tunnustatud magistrikraadi või sellele vastava välisriigi kvalifikatsiooni.

Kutse andmise tasu on esmataotlemise korral 324,00 eurot ning taastõendamise korral 293,00 eurot. Kutse andmise tasu tuleb kanda enne taotluse esitamist Eesti Juristide Liidu arveldusarvele. Kutse andmise tasu on lubatud üle kanda kahes võrdses osas tingimusel, et II osamakse on teostatud hiljemalt dokumentide esitamise tähtajale eelneval kuupäeval.

Dokumentide esitamise tähtaeg on 21. oktoober 2013. Kutse taotlemiseks vajalikud dokumendid tuleb esitada paberkandjal Eesti Juristide Liidu büroosse Tõnismägi 3a, Tallinn 10119.

Enn Tonka

Kutsekomisjoni esimees

Eesti Juristide Liit
Tõnismägi 3a, 10119 Tallinn (II korrus)
Telefon: (+372) 6 314 466, (+372) 6 449 501

Pangarekvisiidid: 
Swedbank: 1120063528
SEB: 10022065163002

Õigusnõunik, tase 7 kutsestandard SA Kutsekoda koduleheküljel.