Eesti Juristide Liit kuulutab välja esimese vooru õigusnõuniku 7.taseme kutse omistamiseks.

EJL esileht

Eesti Juristide Liit kuulutab välja esimese vooru õigusnõuniku 7.taseme kutse omistamiseks.

Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu 22.05.2013 otsusega nr 13 on Eesti Juristide Liidul õigusnõuniku 7. taseme kutse andmise õigus.

Õigusnõunik on isik, kes osutab õigusteenust ettevõtjana, era-või avalik-õigusliku organisatsiooni töötajana või juhtorgani liikmena või tasuta teenust osutava vabatahtlikuna, nõustades kliente või oma tööandjat ega ole advokatuuri liige, kohtunik, notar või prokurör.

Õigusnõustaja tase 7 kutsestandardi kohaselt võib õigusnõustaja kutset taotleda isik, kes on omandanud õigusteaduse õppesuunal vähemalt riiklikult tunnustatud magistrikraadi või sellele vastava välisriigi kvalifikatsiooni. Erialavaldkond ei ole õigusnõuniku kutse taotlemise puhul määrav. Taotleja vastavuse hindamiseks õigusnõunik tase 7-le kasutatakse kontrolli- ja/või portfoolio tüüpi kombineeritud meetodit sõltuvalt kutset taotleva isiku tegevuse kestvusest praktiseeriva õigusteenuse osutajana.

Kutse taotlemiseks vajalik kvalifikatsioon ja dokumendid on loetletud kutsestandardis https://juristideliit.ee/new/info-ja-uritused/kutse-standardid/ ja kutse andmise korras https://juristideliit.ee/new/kutse-andmise-kord/. Kutse taotlemise avaldus ja portfoolio

Dokumentide esitamise aeg: 21. oktoober 2013. Kutse taotlemiseks vajalikud dokumendid tuleb esitada paberkandjal Eesti Juristide Liidu büroosse Tõnismägi 3a, Tallinn 10119.

Kutse taotlemise maksumus: Kutse taotlemise  tasu on esmataotlemise korral 324,00 eurot ning taastõendamise korral 293,00 eurot. Kutse taotlemise tasu tuleb kanda enne taotluse esitamist Eesti Juristide Liidu arveldusarvele. Kutse andmise tasu on lubatud üle kanda kahes võrdses osas tingimusel, et II osamakse on teostatud hiljemalt 21.10.2013.