Eesti Juristide Liidu pöördumine Riigikogu koosseisu poole seoses korralise istungjärgu algusega

EJL

Eesti Juristide Liit

 

Riigikogu esimees Eiki Nestor                                        
Põhiseaduskomisjoni esimees Kalle Laanet
Õiguskomisjoni esimees Heljo Pikhof

 

Eesti Juristide Liidu pöördumine Riigikogu koosseisu poole seoses korralise istungjärgu algusega

 Eesti Juristide Liidul on saanud heaks tavaks tervitada Riigikogu korraliste istungjärkude alguses ning juhtida tähelepanu kitsaskohtadele Eesti õiguspoliitikas.

Nii nagu ka varasemates pöördumistes, oleme jätkuvalt sunnitud juhtima tähelepanu asjaolule, et seadusandja, kes peaks andma eeskuju seaduste ja kohtuotsuste täitmisel, ignoreerib neid. Senini on täitmata Riigikohtu 2.novembri 1994.a. otsus, mille kohaselt ei ole põhiseadusega kooskõlas Riigikogu liikmete kuulumine riigiettevõtete nõukogudesse. Tänasel päeval on see teema muutunud eriti päevakajaliseks, arvamust on avaldanud mitmed mittepoliitikutest asjatundjad ja kodanikuühiskonna aktivistid. Eesti Juristide Liit leiab, et Riigikogul tuleb nii antud küsimuses, kui ka mitmetes teistes laialdast kõlapinda leidvates küsimustes, kuulata ära asjatundjate arvamused, arvestada analüüside ja uuringutega ning ka opositsiooni konstruktiivse kriitikaga. Kodanikuühiskonna suurem kaasamine otsustusprotsessidesse on riigi demokraatlikuks arenguks vältimatult vajalik.

Tänane humanitaarkatastroof Euroopas, kus massiline pagulaste sisseränne Euroopasse on saanud meie elu igapäevaseks probleemiks ning, mis lõppkokkuvõttes puudutab igat Eesti inimest, tuletab meile kõigile meelde Eesti Vabariigi Põhiseaduse preambulat: „Kõikumatus usus ja vankumatus tahtes kindlustada ja arendada riiki, mis on loodud kaitseks sisemisele ja välisele rahule ning pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele, mis peab tagama eesti rahvuse ja kultuuri säilimise läbi aegade on saavutamas erilist tähendust Riigikogu poolt riigile ja eesti rahva tulevikule eluliselt tähtsate otsuste langetamisel praeguses keerulises rahvusvahelises olukorras.

Eesti Juristide Liit toonitab jätkuvalt õigusloome hea tava järgimise vajadust ning taunib ülereguleerimist ja põhjendamatult tormakat õigusloomet.

Eesti Juristide Liit juhib tähelepanu ka sellele, et kuigi nii endine õiguskantsler, kui ka praegune Riigikohtu esimees on avalikult väljendanud arvamust, et kvaliteetne õigusabi ei ole tänasel päeval igaühele kättesaadav, ei ole seadusandlikul tasandil olukorra muutmiseks mitte midagi ära tehtud; pole algatatud isegi sellekohast arutelu.

Soovime Riigikogule palju jõudu ja energiat algavaks korraliseks istungjärguks ning oleme alati valmis pakkuma omapoolset koostööd.

Pöördumine on heaks kiidetud Eesti Juristide Liidu volikogu poolt.

 

 

Meelis Pirn

Eesti Juristide Liidu tegevpresident