9.12.2013 volikogu

EJL esileht

Eesti Juristide Liit

VOLIKOGU   12. ISTUNGI   PROTOKOLL

9.12.2013

TTÜ Innovatsiooni-ja ettevõtluskeskus Mektory                                                      
Raja 15, Tallinn                 

Algus kell 16.00
Lõpp kell  18.00

Juhataja:        Tiina Sepa
Protokollija:  Triinu Äkke

Osa võtsid:     Jüri Heinla, Priidu Pärna, Tiina Sepa, Mare Hiiesalu, Aare Kruuser, Raul Narits, Ingrid Siimann, Enn Tonka, Mati Kadak, Alla Kuznetsova.

Kutsutud:       Krista Paal, Alpo Greebe, Külli Kaldvee, Arvo Rodi, Uno Feldshmidt, Peeter Milvere, Meelis Pirn, Epp Mitt, Triinu Vernik, Triinu Äkke.

Puudusid:      Kai Amos, Allar Jõks, Mai Klemmer, Kari Käsper, Victoria Mets, KarinTenisson-Alev, Merli Vahar.

Registreerimisleht lisatud protokollile.

Volikogule esitati kinnitamiseks päevakord:

1.          Päevakorra kinnitamine.                                           
2.          EJL 2014.aasta tegevuskava kinnitamine.
3.          EJL 2014.aasta eelarve kinnitamine.
4.          EJL 2014.aasta sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse kinnitamine.
5.          EJL 2014.aasta töötajate koosseisu kinnitamine.
6.          EJL liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine.
7.          Rahulolu- uuringu ülevaade.
8.          Muud küsimused.

 

1. Päevakorra kinnitamine.

Istungi avas tegevpresident Tiina Sepa, kes tutvustas päevakorda ja tegi ettepaneku kinnitada see esitatud kujul.

Volikogu liikmetel ei olnud vastuväiteid kinnitamaks päevakava esitatud kujul.

OTSUSTATI:
Kinnitada päevakord lisatud kujul.
Otsus vastu võetud ühehäälselt konsensuse alusel.

2. EJL 2014. aasta tegevuskava kinnitamine.

EJL direktor Krista Paal tutvustas volikogule 2014. aasta tegevuskava projekti.

Ühekordsed tegevused ja projektid 2014. aasta tegevuskavas:
EJL 25. aastapäeva tähistamine 10. märtsil 2014. Aastapäeva väärika tähistamise eest vastutavad EJL presidentuur ja büroo.
ECLA üldkogu ja juhatuse koosoleku toimumine Tallinnas 29 – 30.05.2014. Ürituse korraldamise eest vastutavad Ettevõtlusjuristide ühendus ja EJL büroo.
2 – 3. oktoober 2014 toimuvad 33. Õigusteadlaste Päevad, mille korralduskomiteesse EJL ka kuulub.

Jätkuvate tegevustena osaleb Eesti Juristide Liit võimalikes Eesti Töötukassa riigihangetes võlanõustamise teenuse osutamiseks ning Justiitsministeeriumi projektis vähekindlustatud kodanikele tasuta õigusabi osutaja leidmiseks.

Jüri Heinla eestvedamisel kutsutakse ellu EJL põhikirja muutmise komisjon.

Jätkatakse erinavate üritustega vabas õhus: õigusmatk, Naisjuristide Ühenduse kepikõnd. Traditsiooniliset korraldatakse jõulupidu.

Osaletakse kodanikuühiskonna arendamises ning tingimuste sobivuse korral astutakse Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu liikmeks.

OTSUSTATI:
Kinnitada Eesti Juristide Liidu 2014.a tegevuskava otsusele lisatud kujul.
Otsus nr 12-1 vastu võetud ühehäälselt konsensuse alusel.

3. EJL 2014. aasta eelarve kinnitamine

Direktor Krista Paal tutvustas volikogule 2014. aasta eelarve projekti. Eelarve on koostatud võimalikult konservatiivselt.

Uue tuluna on eelarves Saue vallavalitsuse toetus tasuta õigusabi projektile.

2014. aastal on eesmärgiks korraldada kaks õigusnõuniku kutse andmise taotlusvooru.

Prognoosida võib laekumiste suurenemist liikmemaksude ja sisseastumismaksude arvelt.

Töötukassale võlanõustamise teenuse osutamine sõltub minikonkursside tulemustest.

Esinduskuludes on kajastatud kingitused väliskülalistele ja välisreiside võõrustajatele.

Uue kuluna on 2014. aasta eelarves ECLA koosoleku ja konverentsi korraldamine Tallinnas kevadel 2014. Eesti Juristide Liidu aastapäeva pidulikule tähistamisele on eelarves ette nähtud 5000 eurot.

2013. aastal oli tegelik sotsiaalmaksu kulu väiksem kui eelarves planeeritud, kuna lektoritele maksti enamusel juhtudel arve alusel ning sotsiaalmaks ei rakendunud. EJL president Jüri Heinla juhtis tähelepanu asjaolule, et eelarve tabelis olev rida “sotsiaalmaksud, töötuskindlustus” peaks olema kajastatud tööjõukulude osana ja olema tähistatud eraldi punktina 1.2.

Volikogu liikmed juhtisid tähelepanu asjaolule, et tähtajalisel hoiusel olev summa ei peaks olema otseselt kajastatud rubriigis “tulud,” sest tegemist on juba olemasoleva rahaga. Tekkis diskussioon teemal, millisele eelarve reale hoiustatud summa paigutada. Diskussiooni tulemusel jäi jõusse seisukoht, et kuna hoiusel olev raha on jooksvast kontost eraldiseisev, siis võib see jääda kajastatuks tulude rubriigis.

Veel tekkis küsimus, kas reservide hoidmiseks poleks otstarbekamat viisi, kui tähtajaline hoius, arvestades, et tähtajalise hoiuse intress on hetkel väga madal. EJL president Tiina Sepa kirjeldas lühidalt pankade pakutavaid alternatiivseid teenuseid ning investeerimisega kaasnevaid riske. Volikogu jäi seiukohale, et reservid jäävad tähtajalisele hoiusele. Tähtajalise hoiuse intress on küll madal, aga teadaolevalt siiski suurem kui inflatsioon.

EJL direktor Krista Paal vastas volikogu täiendavatele küsimustele ammendavalt ning volikogu kiitis eelarve projekti heaks. Tabelis tuleb ära parandada tulude summa ja rida “sotsiaalmaksud ja töötuskindlustus” tuleb tähistada numbriga 1.2.

OTSUSTATI:
Kinnitada Eesti Juristide Liidu 2014 EELARVE otsusele lisatud kujul. Eelarves on planeeritud tulud summas 274 850 eurot ja kulud summas 269 358 eurot.
Otsus nr 12-2 vastu võetud ühehäälselt konsensuse alusel.

4. EJL 2014. aasta sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse kinnitamine.

2014. aastaks sisseastumis-ja liikmemaksudes muudatusi ei tehta.

Kehtima jäävad 2013. a. 22. jaanuaril volikogu otsusega nr 4 kehtestatud liikmemaksumäärad: liikmetele 35 ja noorliikmetele ning pensionäridele 20 eurot, juriidilisele isikule 150 eurot. Sisseastumismaks on liikmetele, noorliikmetele ja pensionäridele 15 eurot, juriidilisele isikule 100 eurot.

Volikogu ettepanek oli, et juriidilise isiku liikmemaksu ja liitumismaksu võiks kindlasti üle vaadata 2015. aastaks liikmemakse kehtestades.

OTSUSTATI:
Kinnitada Eesti Juristide Liidu 2014.a. sisseastumis- ja liikmemaksude suurused lisatud kujul.
Otsus nr 12-3 vastu võetud ühehäälselt konsensuse alusel.

5. EJL 2014. aasta töötajate koosseisu kinnitamine.

Volikogu ei näe ette muutusi büroo koosseisus 2014. aastaks.

OTSUSTATI:
Kinnitada Eesti Juristide Liidu töötajate koosseis 2014.aastaks: direktor, nõunik, juhiabi ja koristaja 0.5 koormusega.
Otsus nr 12-4 vastu võetud ühehäälselt konsensuse alusel.

6. EJL liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine.

Põhikirja punkti 7.4 ehk isikliku sooviavalduse alusel soovib liidu liikmeks astuda kaksteist inimest ja üks asutus.

Põhikirja punkti 7.5 ehk isikliku avalduse alusel liidu liikmeskonnast väljaarvamiseks on soovi avaldanud neli inimest.

Põhikirja punkti 7.6 ehk korduva liikmemaksu tasumata jätmise tõttu (2011, 2012, 2013) arvatakse liidu liikmeskonnast välja 30 inimest.

Sooviavalduse esitanud isik Valentina Tšubareva oli oma avaldusele märkinud, et on lõpetanud 2007. aastal Moskva Riikliku Välissuhete Ülikooli. Eriala avaldusele märgitud ei olnud. EJL volikogul tekkis küsimus, mis eriala Valentina Tšubareva on lõpetanud ning otsustati küsida diplomi koopia.

Valentina Tšubareva selgitas 10.12.2013, et tema eriala on rahvusvahelise õiguse jurist võõrkeelte oskusega õigusteaduse valdkonnas ning esitas diplomi koopia. Volikogu aktsepteeris saadud selgituse ning otsustas võtta Valentina Tšubareva EJL liikmeks.

Volikogus tekitas küsimusi Eesti Posti soov astuda EJL liikmeks. Et soovi avaldas eelkõige Eesti Posti juriidiline osakond ning põhjendas oma soovi ka avalduses ning EJL põhikiri seda ei välista, otsustati võtta Eesti Post EJL liikmeks.

OTSUSTATI:
Vastu võtta otsus lisatud kujul.
Otsus nr 12-5 vastu võetud ühehäälselt konsensuse alusel.

7. Rahulolu-uuringu ülevaade.

Küsitlusele vastas 60 inimest, mida on oodatust vähem. Küsitlus saadeti välja 14. november 2013 vastamise tähtajaga 30. november 2013. Meeldetuletus saadeti uuesti välja 28.11.2013. Vastamiste sageduse graafikust on näha, et kõige rohkem vastuseid laekus küsitluse esimesel päeval, mõned üksikud vahemikus 14-28. november ning rohkem jälle 28. november. Info küsitluse kohta oli üleval ka EJL koduleheküljel ning sotsiaalmeedias.

Vastustest võiks esile tuua, et enim vastanutest (42%) on EJL liige olnud üks kuni viis aastat ja 83% inimestest on liidu toimimisega kas rahul või väga rahul. 47% vastanutest ütleb, et Juristide Liit võimaldab tunda ennast juristide pere liikmena ning 25%, et Juristide Liit pakub häid võimalusi ennast erialaselt täiendada. Teabe edastamine on Juristide Liidus viimase aasta jooksul paranenud – koguni 82% vastanutest ütleb, et teabe edastamine on kas paranenud või oluliselt paranenud. Küsitluse tulemustest tuleb välja ka, et ligikaudu veerand vastanutest ei ole osalenud ühelgi EJL poolt korraldatud koolitusel. Koolituste korralduse juures juhitakse enim tähelepanu asjaolule, et koolitused on liiga kallid. Teadaolevalt on EJL üks odavamaid erialase koolituse pakkujaid turul.

51% vastanutest leiab, et 2014. aasta sügisene koolitusreis võiks toimuda Tšehhi.

Enim vastajaid kuulub Ettevõtlusjuristide ühendusse (23%), 45% vastanutest ei kuulu ühtegi ühendusse.

88% vastanutest leiab, et kõige konkurentsivõimelisem on juristide tööturul Tartu Ülikooli diplom.

Küsitlusele vastanud on teinud palju toredaid ettepanekuid tähistamaks liidu 25. aastapäeva 10. märtsil 2014. Volikogu palus tehtud ettepanekuid presidentuuril kindlasti kaaluda, teha seejärel kokkuvõte rakendatud ettepanekutest ning anda liikmetele tagasisidet. Samuti tehti ettepanek küsida EJL liikmetelt e-postiga nende eelistusi tulevaste koolituste osas.

8. Muud küsimused.

Volikoguga samal päeval, 9. detsembril 2013 saatis EJL Riigikogule oma pöördumise, millega Eesti Juristide Liit taunib Riigikogu eelnõu 493 SE menetlust. Pöördumise kiitsid eelnevalt heaks kõik volikogu liikmed.

Rahulolu küsitluse tulemused pannakse EJL koduleheküljele üles.

EJL 25. aastapäeva konverentsi ettevalmistuste käigust teeb president Priidu Pärna ülevaate järgmisel koosolekul.

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Sepa
tegevpresident                                                                                                                                                                                                                  

Triinu Äkke
Protokollija