5.04.2016 Volikogu istung

EJL

EESTI JURISTIDE LIIT 

VOLIKOGU 7. ISTUNGI PROTOKOLL

                                                                      

Elektrooniline volikogu istung
5. aprill 2016.a.

 

Juhataja:      Meelis Pirn
Protokollija: Kerli Green

Hääletasid:         Meelis Pirn, Aare Kruuser, Kari Käsper, Ingrid Siimann, Tiina Sepa, Eve East, Priidu Pärna, Lauri Mälksoo, Mai Treial, Heino Junolainen, Maido Pajo, Lüüli Junti, Kai Amos, Mai Palmipuu, Jüri Heinla

Ei hääletanud:    Mati Kadak, Enn Tonka.

 

Häälte registreerimisleht on lisatud käesolevale protokollile. 

Volikogule esitati 1. aprillil 2016.a e-kirja teel tutvumiseks ja otsustamiseks järgmised otsuse projektid:

1.            Eesti Juristide Liidu liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine    

EJL presidentuur tegi ettepaneku:

Eesti Juristide Liidu põhikirja punkti 7.4 ja isikliku avalduse alusel võtta Eesti Juristide Liidu liikmeks 15 isikut.

Eesti Juristide Liidu põhikirja punkti 7.4 ja isikliku avalduse alusel võtta Eesti Juristide Liidu noorliikmeks 19 isikut.

 Eesti Juristide Liidu põhikirja punkti 7.5 ja isikliku avalduse alusel Eesti Juristide Liidu liikmeskonnast välja arvata 4 isikut.

Eesti Juristide Liidu põhikirja punkti 7.6 ja korduva iga-aastase liikmemaksu tasumata jätmise tõttu (2012, 2013, 2014) Eesti Juristide Liidu liikmeskonnast välja arvata 30 isikut.

Otsustati:

Võtta vastu otsus nr 7-1 hääletamisele pandud sõnastuses ning kinnitada sellega EJL liikmeteks selleks soovi avaldanud isikud.

Uusi liikmeid teavitatakse volikogu otsusest ja EJL liikmeks vastuvõtmisest e-kirja teel ning neile väljastatakse liikmemärk ja tunnistus EJL büroos, Tõnismägi 3a, Tallinn.

Isikliku avalduse alusel või korduva iga-aastase liikmemaksu tasumata jätmise tõttu (2012, 2013, 2014) EJL liikmeskonnast välja arvatud liikmeid teavitatakse volikogu otsusest e-kirja teel.

 

2. Arvamuse esitamine Riigikogu komisjonide koosolekute jäädvustamise kohta.

 

Riigikogu põhiseaduskomisjon

 

Riigikogu komisjoni töö jäädvustamisest

 

Eesti Juristide Liit pöördub Riigikogu põhiseaduskomisjoni poole murega, et Riigikogu komisjonid, kus langetatakse olulised otsused õigusloomes, ei ole piisavalt avatud ning nende otsuste põhjendusi, ettepanekuid ja arvamusi ei jäädvustata piisavalt. Riigikogu kodu- ja töökorra muudatused väldivad avatud ühiskonna põhimõtete rakendamist ja kaasaegseid võimalusi.

Eesti Juristide Liit ei leidnud eelnõu juures veenvaid põhjendusi, miks Riigikogu komisjonide istungite käik  ei võiks olla avalikkusele täielikult kättesaadav. Tänapäevased vahendid võimaldavad lihtsal viisil salvestada nii komisjoni koosolekuid kui neid ka Internetis avaldada. 

Käimasolevas arutelus on välja toodud seisukohad, et komisjoni istungite kulg peaks kättesaadav olema ajaloo jäädvustamise huvides, kuid veelgi olulisemad on avalikkuse teavitamine põhjustest ja arvamustest, mis kujundasid ühe või teistsuguse õigusliku regulatsiooni. Seda on vaja teada nii avaliku võimu läbipaistvuse, kui ka näiteks juristide igapäevase töö jaoks mõistmaks kehtestatud õigusnormide eesmärke ja kujundamise põhjuseid. Juristide liit peab ka juristide kutsetöö huvides vajalikuks, et iga sätte või parandusettepaneku põhjalikud põhjendused ja kaalutlused oleks jäädvustatud ja igaühele kättesaadavad.

Eesti Juristide Liit soovib, et põhiseaduskomisjon kaaluks veelkord käsitletavate muudatuste eesmärke, korraldaks sellekohase avaliku arutelu enne lõplike otsuste langetamist ja kaaluks komisjonide töö suurema avatuse ning tänapäevaste võimaluste kasutamist selle saavutamiseks.

 

Eesti Juristide Liidu volikogu

 

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)
Meelis Pirn
Tegevpresident

(allkirjastatud digitaalselt)
Kerli Green
Nõunik, protokollija