31.05.2023 volikogu istung

Eesti Juristide Liit

Volikogu 10. istungi protokoll

Argentiina Koolituskeskus                                                                             31.05.2023

Lootsi 8, Tallinn       

Algus kell 16:00                                                                    

Lõpp kell  18.00

Juhataja: Heino Junolainen

Protokollija: Helle Plauberk

Osalesid Presidentuuri liikmed: Heino Junolainen, Mai Palmipuu- kohapeal ning  Kristi Kraavi – Käerdi – veebis

Osalesid volikogu liikmed: Vitali Denikin, Mare Hiiesalu, Meelis Pirn- kohapeal ning Enn Tonka , Lüüli Junti  ja Erki Pisuke – veebis                                 

Puudus volikogu liige: Eve East, Tiina Sepa

Osalesid liikmetena (revisjonitoimkond, aukohus, büroo, ühendused):  

Peep Lillemäe, Külli Kaldvee, Peeter Milvere, Liina Karlson

Büroost

 Krista Paal, Helle Plauberk

Külalisena: Aare Kruuser ( ettevõtlusjuristide ühenduse juhatuse liige).

Registreerimisleht on lisatud protokollile.

Volikogule esitati kinnitamiseks päevakord järgmisel kujul:

Päevakorra kinnitamine.

       Ettekandja tegevpresident Heino Junolainen

EJL üldkogu kokkukutsumine.

Ettekandja Heino Junolainen

EJL üldkogu päevakorra kinnitamine ja otsuse projektide üldkogule edastamine.

Ettekandja tegevpresident Heino Junolainen EJL

EJL 2022.a.tegevus- ja majandusaastaaruande kooskõlastamine ja üldkoosolekule esitamine.

Ettekandja tegevpresident Mai Palmipuu

 EJL revisjontoimkonna 2022.a. aruande. kooskõlastamine ja üldkoosolekule      

         esitamine.

Ettekandja revisjontoimkonna esimees Peep Lillemäe

Eesti Juristide Liidu organite valimisprotseduuri kooskõlastamine ja üldkogule

esitamine.

Ettekandja tegevpresident Heino Junolainen

Häältelugemiskomisjoni moodustamise projekti kooskõlastamine ja üldkogule

esitamine.

Ettekandja tegevpresident Heino Junolainen

  8. EJL juhtorganite valimise kooskõlastamine ja üldkogule esitamine.

          Ettekandja tegevpresident Heino Junolainen

8.1 EJL volikogu liikmete valimine.

8.2EJL presidentuuri ( juhatuse) valimine.

            8.3 Revisjontoimkonna liikmete valimine

    8.4 Aukohtu liikmete valimine.

EJL ettevõtlusjuristide 2022.a. aruande üldkoosolekule esitamine.

Ettekandja EEJÜ esimees Aare Kruuser.

EJL aukohtu 2022.a. aruande üldkoosolekule esitamine.

Ettekandja aukohtu esimees Peeter Milvere

EJL liikmeks vastuvõtmine. Ettekandja: Heino Junolainen

Arvamuse „ Hea õigusloome tava järgimine“ arutelu. ( Presidentuur soovib päevakorrapunkti tagasi võtta).

Muud jooksvad küsimused

Päevakorrapunkt nr 1

Päevakorra kinnitamine

Eesti Juristide Liidu[1] kümnenda volikogu koosseisu istungi avas ja juhtis president Heino Junolainen,  kes tervitas koosolekul osalejaid, edastas oma mõtteid presidentuuri tegevust korraldades, kus 3 aastat oli tegutsemisaega nii õigusloome teemal, Juristide päeva korraldades, kobarseaduse eelnõu, koondmõtete projekt mis ei saanud tagasisidet, rahvusvahelise võrgustiku loomine, ühine juristieksam ja -kutsekvalifikatsiooni parandamine, Juristide Liidu määratlemine, liidu liikmete huvide esiletõstmine, tegevussuunad ja liidu arendus tervikuna. Rohkem diskuteerimist Justiitsministeeriumiga

Kokkuvõte Liidu tegevusest: EJL organisatsiooni mudel on olnud ajas muutumatu, koolitused, Juristide klubi üritused, õppereisid, Juristide päeva korraldamine. Liidu igapäevane tegevus kulgeb, liikmed on rahul ja muudatusi ei oodata, seega kaasata kõiki liidu liikmeid, valitseb mõtete kriis.

Järgmisele juhatusele: Tähtsustada volikogu rolli, presidentuuri eesmärgid järgmiseks perioodiks, õigusabi teenuse osutamine, tasuta õigusabi, vajadusel põhikirja muuta, rotatsiooni kehtestamine liidus, heade mõtete ellu viimine, EJL tulevik. Kuhu ja kuidas edasi.

Heino Junolainen tänas kaasmõtlejaid: Kristi Kraavi – Käerdit, Mai Palmipuud, Krista Paali.

Tarkust ja mõistmist volikogu liikmetele.

Liidu tegevuse peamiseks eesmärgiks: Juristi kutseksam, ühtne juristieksami seadus, juristi kutse määratlemine, järelevalve roll.

Terviktekst tegevpresidendi avaettekandest ja ülevaatest EJL tegevusest on lisatud käesolevale protokollile.

Heino Junolainen tutvustas päevakorda ja tegi ettepaneku see kinnitada. Tegi ettepaneku päevakorrast välja jättap.12, kuna tänaseks on minetanud aktuaalsuse,

OTSUSTATI: Kinnitada volikogu päevakord konsensuse alusel.

EJL üldkogu kokkukutsumine.

OTSUSTATI: Kutsuda EJL üldkogu kokku 14.06.2023 kell 16.00 Kellerteateri, Uus tn 37 Tallinn konverentsisaalis.

EJL volikogu päevakorra kinnitamine ja otsuse projektide üldkogule edastamine.

Meelis Pirn

Tõsta p 8.1p.8.4, kõik olid antud ettepaneku poolt. Päevakorrapunkt 8.1 tõsteti p 8.4.

EJL 2023.a.tegevus- ja majandusaastaaruande kooskõlastamine ja üldkoosolekule esitamine.

Mai Palmipuu tutvustas volikogu liikmetele EJL 2022.a. tegevus- ja majandusaruannet. Aruanne edastatud volikogule eelnevalt ja sellega on saanud kõik tutvuda.

Revisjoni komisjoniga läbi arutatud, eelarvega hästi hakkama saadud ,stabiilselt tegutsenud nii koolituse kui ka võlanõustamisega, liikmemaksud on hästi laekunud, tuluettevõtlus(koolitused) on kasvanud, tasuta võlanõustamine on tulu kus on ka kulud.

Meelis Pirn

Mis kulud kaasnevad võlanõustamisega?

Krista Paal

7 võlanõustajat on sellega seotud, 1 tund maksab 29.40 millest 19.40 koos käibemaksuga jääb meile, 75% on võlanõustamise teenus EJL tegevuses

Meelis Pirn

Eelarves on EJL büroos tasulist nõustamist 1000 eurot aastas.

Krista Paal

Seda tasulise nõustamise teenust pole täidetud.

Meelis Pirn

Miks ei ole aruandes välja toodud eraldi liigilised kulud?

Heino Junolainen

Mai Palmipuul tuleb majandusaasta aruannet parandada ja välja tuua ka iga tululiigi juures kululiik. Majandusaastaaruanne koos parandustega ja esitada see parandatud kujul üldkogul.

Mai Palmipuu

Kululiikide tabel on olemas, kuid ei teadnud seda volikogu istungile kaasa võtta. Esitab selle üldkogul.

Tegi ettepaneku 2022.a. EJL tegevus- ja majandusaastaaruande esitada koos parandusega üldkogule.

OTSUSTATI: vastu võetud konsensuse alusel.

EJL revisjontoimkonna 2022.a. aruande. kooskõlastamine ja üldkoosolekule esitamine.

Ettekandja revisjontoimkonna esimees Peep Lillemäe

Liikmete arv on vähenenud, tulu on suurenenud, liikmemaksu võlglaste arv on vähenenud 67%. Põhitegevus on positiivne .

Meelis Pirn

Miks ei ole revisjonitoimkond välja toonud, kui suured on tegevuse liigilised kulud? Kui suured on kulud seoses koolitusega?

Mai Palmipuu

Majandusaasta aruanne kajastab kõik.

Heino Junolainen

Leiab, et kriitika on konstruktiivne ja õige ja palub välja tuua projektipõhised kulud , mis on kulude pool, mis on tulude pool.

Mai Palmipuu

Revisjonitoimkond kontrollib teatud riskipõhist kulude kontrolli.

OTSUSTATI: kiita heaks EJL tegevus- ja majandusaastaaruanne ja revisjonitoimkonna aruanne ja edastada üldkogule kinnitamiseks. Vastu võetud konsensuse alusel

Eesti Juristide Liidu organite valimisprotseduuri kooskõlastamine ja üldkogule

esitamine.

Ettekandja tegevpresident Heino Junolainen

 Meelis Pirn.

Mittevajalik otsuse projekt. Vajadus valimiskorra kehtestamiseks puudub. Seadus ja meie põhikiri seda ei sätesta ega kehtesta.

Krista Paal

Juba aastast 2018 on selline kord EJL kasutusel olnud. Praegu kehtib 2020 aasata samasisuline valimisprotseduur kus on kirjas, et büroo ja presidentuur selgitab välja juhtorganitesse kandideerijate nimed, kinnitab valimisprotseduurid ja juhtorganite suurused. Vastavalt kehtivale valimiskorrale tegi büroo liikmetele üleskutse oma kandidatuuri esitamiseks. Need inimesed on arvesse võetud, nõusolekud on kirjalikult fikseeritud ja arhiveeritud.

Volikogu 11 inimest, presidentuur- 3 liiget, aukohus 5- liiget, revisjontoimkond 3 liiget.  Otsuse teeb üldkogu.

Peeter Milivere

Kas volikogul on nimed teada ja nõusolekud olemas?

Heino Junolainen

Kõikide kandidaatide nimed ja taotlused / nõusolekud on olemas ja teada. Üldkogul saab need valimisbülletääni kanda.

Heino Junolainen

Tänab Meelist, tuleb jälgida seadust ja põhikirja ning paneb hääletusele otsuse projekti “Eesti Juristide Liidu organite valimisprotseduuri kooskõlastamine ja üldkogule esitamine.“

Hääletamine: poolt 0

                        vastu 6 liiget.

OTSUSTATI: „Eesti Juristide Liidu organite valimisprotseduuri kooskõlastamine ja üldkogule esitamine“  mitte vastu võtta ja langes üldkogu päevakorrast välja.

Häältelugemiskomisjoni moodustamise projekti kooskõlastamine ja üldkogule

esitamine.

Ettekandja tegevpresident Heino Junolainen

Mai Palmipuu

Üldkogul saab esitada häältelugemiskomisjoni kandidaadid, kes korraldavad valimisprotseduuri läbiviimist.

Heino Junolainen

Esitame üldkogule otsuse projekti. Volikogu teeb ettepaneku nimetada liikmekandidaadid ja moodustada 4 liikmeline häältelugemis komisjon.

OTSUSTATI: Vastu võetud konsensuse alusel.

EJL juhtorganite valimise kooskõlastamine ja üldkogule esitamine.

Ettekandja tegevpresident Heino Junolainen

Meelis Pirn

Volikogule on esitatud otsuse projekt, kus juba kandidaatide nimed ka teada. Tõstatab küsimuse, kuidas on nimekiri koostatud?

Presidentuuris peab olema kindlasti juriidilise haridusega, Mai Palmipuu on olnud juba väga pikalt juhtorganite nimekirjas, seega Meelise palve Mail enam mitte kandideerida ja anda teistele võimalus. Teeb ettepaneku kandideerida Heino Junolainenil presidentuuri.

Samas peab ta haritud liimelisust väga tähtsaks ja piinlikust tekitab olukord kui on haridustase madal.

Krista Paal

Eesti Juristide Liitu ei saagi kuuluda ilma juriidilise kõrghariduseta inimesed. M. Palmipuul on kaks kõrgharidust, magistri kraad juristina ja magistrikraad majandusalal, seega on Mai väga tugev kandidaat. Mai kandidatuur on volikogu nimekirjas.

Oleme järginud seda, et üks presidentidest jätkab ka järgmises koosseisus.

Heino Junolainen

Rotatsioon liidus on teretulnud, 9 aastat on liiga pikk aeg ja oodatud on uusi inimesi.

Krista Paal

Kõik üldkogu otsuste projekti kantud  kandidaadid on inimesed, kes vastasid üleskutsele ja  avaldasid selleks soovi. Volikokku on 14 inimest avaldanud kandideerimise soovi. Täna on EJL volikogu on 11 liikmeline, seega on konkurents olemas. Kindlasti lisandub üldkogul veel kandidaate.

Vitali Denikin

Võiks teha üldkogule ettepaneku, valida volikogu 14-liikmelisena.

Peeter Milivere

Pole mõistlik suurendada.

Mare Hiiesalu

Üks presidentuuri liige peaks olema kindlast vana olija.

Heino Junolainen

Tuleb koha teha uus üleskutse liidu liikmetel kandideerida. Kas teeme täna ettepanekuid isikute osas?

Meelis Pirn

Ei saa teha.

Heino Junolainen

Edastada presidentuuri, volikogu, revisjonitoimkonna ja aukohtu üldkogul valimise otsuse projekt ilma isikuid märkimata üldkogule.

Hääletati: poolt 6, vastu 2 liiget.

OTSUSTATI: vastu võetud.

EJL ettevõtlusjuristide 2022.a. aruande üldkoosolekule esitamine.

Ettekandja EEJÜ Mare Hiiesalu.  

Mare Hiiesalu

Tutvustas ettevõtlusjuristide tegevusepõhisuundi ja tegevusi. ECLA 2023.a. tegevuskava. Tegevus toimub veebis ja nii koosolekud kui koolitused. Samuti otsustati 2023.a koosolekud viia majast välja.

AS Eesti Energia külastamine ja ühendada see  EEJÜ üldkoosoleku läbiviimisega.

2022 aasta oli aktiivne juristikutsega seonduvtegevus, JUM väljastas 2022.a. juristi kvalifikatsiooni kontrollimise ja kutseeksami vajalikkuse väljatöötamise kava.

EJL aukohtu 2022.a. aruande üldkoosolekule esitamine.

Peeter Milvere

Tegi ülevaate aukohtu 2022.a. menetlustest.

Heino Junolainen

Esitada ülevaated üldkogule.

Hääletati: kõik olid ettepaneku poolt.

OTSUSTATI: vastu võetud konsensuse alusel..

Päevakorrapunkt nr 3

Eesti Juristide Liidu liikmeks vastuvõtmine.

Heino Junolainen

Avalduse on esitanud Merri Elizabeth Laidma.

Hääletati: kõik olid ettepaneku poolt.

OTSUSTATI: Vastu võetud konsensuse alusel.

Heino Junolainen                                                                   Helle Plauberk

President                                                                            Protokollija

/Allkirjastatud digitaalselt/                                         /Allkirjastatud digitaalselt/


[1] Edaspidi tekstis lühend EJL.