28.09.2017 Volikogu istung

EJL

EESTI JURISTIDE LIIT VOLIKOGU 2. ISTUNGI PROTOKOLL
Keskkonnaamet, Narva mnt 7a Tallinn
28.09.2017

Juhataja: Enn Tonka
Protokollija: Krista Paal

Osalesid volikogu liikmed: Mai Palmipuu, Meelis Pirn, Enn Tonka, Kai Amos, Jüri Heinla, Priidu Pärna, Mare Hiiesalu, Lüüli Junti, Mati Kadak, Piret Merimaa (volituse alusel), Maido Pajo, Tiina Sepa, Ingrid Siimann, Mai Treial ( volituse alusel),

Puudusid volikogu liikmed: Katarina Kiiver, Elnara Nadžafova, Kari Käsper.
Osalesid liikmetena (revisjonitoimkond, aukohus, büroo, ühendused): Krista Paal, Jana Kitter, Kati Rohtla, Heli Põder, Arvo Rodi.

Registreerimisleht on lisatud protokollile.

Volikogule esitati kinnitamiseks päevakord:

1. Päevakorra kinnitamne.

2. EJL 2017-2020.a. põhieesmärkide arutelu ja kinnitamine.

3. Eesti Juristide Liidu liikmeks vastuvõtmine ja liikmest väljaarvamine.

4. Eesti Juristide Liidu 10.12.2009.a. otsuse nr 7/6 „ Eesti Juristide Liidu tegevuse laiendamine“ kehtetuks tunnistamine.

5. Eesti Juristide Liidu noorjuristide tegevuse arutelu ja tegevuskava kinnitamine.

6. Toimkondade moodustamine.

7. 35. Õigusteadlaste Päevade korraldamise ülevaade ja arutelu.

8. Ülevaade Soomes toimunud Põhjamaade juristide aastakonverentsist.

9. Muud jooksvad küsimused

1. Päevakorra kinnitamine Eesti Juristide Liidu teise kümnenda volikogu koosseisu teise istungi avas tegevpresident Enn Tonka kes tutvustas päevakorda ja tegi ettepaneku see kinnitada.

OTSUSTATI: Kinnitada päevakord. Otsus vastu võetud konsensuse alusel.

2. EJL 2017-2020.a. põhieesmärkide arutelu ja kinnitamine.

EJL presidentuur oli ette valmistanud ja volikogule tutvumiseks ja ettepanekute tegemiseks saatnud EJL 2017- 2020.a. tegevuse põhieesmärgid. Volikogu arutas põhjalikult põhieesmärkide olemust, nende täitmise võimalikkust ja eesmärgipärasust.

OTSUSTATI: Võtta vastu otsus nr 2-1 hääletamisele pandud sõnastuses ning kinnitada EJL 2017- 2020.a. tegevuse põhieesmärgid.

3. Eesti Juristide Liidu liikmeks vastuvõtmine ja liikmest väljaarvamine.

EJL presidentuur oli ette valmistanud otsuse projekti, mille kohaselt ei arvatud liikmeskonnast välja liikmemaksuvõlglasi. Büroo peab järjekindlamalt tegelema liikmemaksuvõlglaste ja liikmeskonnaga. Aktiviseerima suhtlemist ja selgitama välja liikmemaksu mittetasumised.

OTSUSTATI: Võtta vastu otsus nr 2-2 hääletamisele pandud sõnastuses ning kinnitada Eesti Juristide Liidu liikmeks vastuvõtmine ja liikmest väljaarvamine.

4. Eesti Juristide Liidu 10.12.2009.a. otsuse nr 7/6 „ Eesti Juristide Liidu tegevuse laiendamine“ kehtetuks tunnistamine.

Presidentuur oli ette valmistanud ja esitanud volikogule otsuse projekti, millega soovis tunnistada kehtetuks EJL 10.12.2009.a. volikogu otsuse nr 7/6„ Eesti Juristide Liidu tegevuse laiendamine“. Volikogu liikmed võtsid aktiivselt sõna ja avaldasid seisukohti ning argumente 2009.a. vastuvõetud otsuse eesmärkidest ja vajalikkusest. Volikogu leidis, et mittetulundusühingu tulude vähendamine ja sellega uute ja vanade tegevuste kitsendamine ei ole liidule majanduslikult otstarbekas ja mõistlik. Volikogu tegi presidentuurile kohustuseks välja selgitada tasulise õigusabi majanduslik otstarbekus, reguleerida tasulise õigusabi andmise kord ja tingimused. Selgitada välja tasulise õigusabiga seotud tulud ja kulud. Esitada põhjalik ülevaade järgmiseks volikogu istungiks. Volikogu leidis, et ei ole alust tunnistada kehtetuks Eesti Juristide Liidu 10.12.2009.a. otsus nr 7/6 „ Eesti Juristide Liidu tegevuse laiendamine“ .

Hääletati: Eesti Juristide Liidu 10.12.2009.a. otsuse nr 7/6 „ Eesti Juristide Liidu tegevuse laiendamine“ kehtetuks tunnistamise vastu oli 11 volikogu liiget ja 3 volikogu liiget olid kehtetuks tunnistamise poolt.

5. Eesti Juristide Liidu noorjuristide tegevuse arutelu ja tegevuskava kinnitamine.

Volikogu istungile oli kutsutud EJL noorliige Kati Rohtla, kes oli ette valmistanud ülevaate noorjuristide hetketegevusest ja esitas omapoolse programmi tegevuse arendamisest. Volikogu kiitis ülevaate heaks ning tegi ettepaneku järelejäänud 2017 aasta jooksul asuda tegevusi ellu viima ja rakendama.

6. Toimkondade moodustamine.


Otsustati moodustada õiguspoliitika toimkond ja EJL arengu – ja strateegia toimkond. Toimkondadesse kuuluvatelt isikutelt on küsitud nõusolek toimkonna töös osalemiseks. Toimkondi juhib esimees.

OTSUSTATI: Vastu võetud otsus nr 2-3 konsensuse alusel. Vastu võetud otsus nr 2-4 konsensuse alusel.

7. 35. Õigusteadlaste Päevade korraldamise ülevaade ja arutelu.

Korralduskomitee liige Enn Tonka tegi esmase ülevaate 35.Õigusteadlaste Päevade korraldamisest. 35.ÕTP toimuvad 4.-5. oktoobril 2018.a Tartus. Volikogu võttis info teadmiseks.

8. Ülevaade Soomes toimunud Põhjamaade juristide aastakonverentsist.

President Meelis Pirn tegi ülevaate Soomes 18.09- 20.09.2017 toimunud konverentsist. Põhiteema keskendus liitude liikmeskonna kaasamisele, liikmeskonna suurendamisele ja liikmete huvitatuse tõstmisele. Volikogu võttis info teadmiseks.

9. Muud küsimused.

Muid küsimusi arutlusele ei tulnud. Tegevpresident Enn Tonka soovis avaldada arvamust või esitada pretensioone volikogu istungi korralduse ja läbiviimise kohta. Volikogu liikmetel ei olnud küsimusi, pretensioone istungi läbiviimise kohta. Tegevpresident tegi ettepaneku volikogu istung lõpetada.

Koosolek lõppes kell 17.40

Enn Tonka

Tegevpresident

Krista Paal

Protokollija