25.02.2015 Volikogu istung

EJL

Eesti Juristide Liit 

VOLIKOGU  3. ISTUNGI   PROTOKOLL

25. veebruar 2015

Tartu Ülikooli Tallinna esindus (Kaarli pst 3, Tallinn)                 

Algus kell: 17:00                                                                  
Lõpp kell:  19:00

Juhataja:       Mai Palmipuu
Protokollija:  Triinu Äkke

Osalesid volikogu liikmed:    
Mai Palmipuu, Meelis Pirn, Jüri Heinla, Kai Amos, Ingrid Siimann, Enn Tonka, Priidu Pärna, Lauri Mälksoo, Heino Junolainen, Maido Pajo, Lüüli Junti.

Puudusid volikogu liikmed:
Mati Kadak, Aare Kruuser, Kari Käsper, Tiina Sepa, Eve East, Mai Treial.

Osalesid liikmetena (revisjonitoimkond, aukohus, büroo, ühendused):    
Alpo Greebe, Heli Põder, Krista Paal, Triinu Äkke, Jana Kitter.

Registreerimisleht on lisatud protokollile.

Volikogule esitati kinnitamiseks päevakord:

1Päevakorra kinnitamine
2. Eesti Juristide Liidu 26. aastapäeva korraldamine
3. Eesti Juristide Liidu noorjuristide projektijuhi tegevuskava ja ametijuhendi tutvustamine
4. Eesti Juristide Liidu toimkondade tegevuste kokkuvõtted
5. Eesti Juristide Liidu liikmeks vastuvõtmine ja välja arvamine
6. Justiitsministeeriumi päringule vastamine
7. Muud küsimused ja arutelu

 

1. Päevakorra kinnitamine

Eesti Juristide Liidu[1] üheksanda volikogu koosseisu kolmanda istungi avas tegevpresident Mai Palmipuu, kes tutvustas päevakorda ning tegi ettepaneku see kinnitada.

OTSUSTATI: Kinnitada päevakord. Otsus vastu võetud ühehäälselt konsensuse alusel. 

2. Eesti Juristide Liidu 26. aastapäeva korraldamine

EJL 26. aastapäeva korraldamisest andis ülevaate direktor Krista Paal. Nimetatud aastapäeva tähistamine toimub 20. märtsil 2015 Tallinna Tehnikaülikoolis. Oma nõusoleku aastapäeva konverentsil sõnavõtuks on andnud siseminister Hanno Pevkur, Tartu Ülikooli IT-õiguse programmijuht Helen Eenmaa-Dimitrieva, Riigi Infosüsteemide Keskuse direktor Mehis Sihvart, Justiitsministeeriumi asekantsler Kai Härmand, Andmekaitse Inspektsiooni direktor Viljar Peep.

3. Eesti Juristide Liidu noorjuristide projektijuhi tegevuskava ja ametijuhendi tutvustamine

EJL noorjuristide projektijuhi ametikohale laekus 20 kandideerimissoovi. EJL presidentuur koguneb 02.03.2015 büroosse otsustamaks vestlusvooru pääsevad kandidaadid.

EJL direktor Krista Paal on ette valmistanud noorjuristide projektijuhi ametijuhendi. Ametijuhend saadetakse volikogu liikmetele e-postiga tutvumiseks ning kommenteerimiseks.

 4. Eesti Juristide Liidu toimkondade tegevuste kokkuvõtted

EJL president Meelis Pirn andis volikogu liikmetele ülevaate tsiviilkohtumenetluse seadustikku muudatuste tegemise toimkonna senisest tegevusest.

Naisjuristide ühenduse juhatuse liige Lüüli Junti andis volikogu liikmetele ülevaate ühenduse senisest tegevusest ning käimasolevatest projektidest.

EJL president Jüri Heinla informeeris volikogu liikmeid, et põhikirja toimkond ei ole konkreetseid tegevusi kokku leppinud. Toimkond kutsutakse kokku vastavalt vajadusele.

 5.   Eesti Juristide Liidu liikmeks vastuvõtmine ja välja arvamine

Avalduse astumaks Eesti Juristide Liidu liikmeks on esitanud 5 noorliiget. Avalduse omal soovil liidust lahkumiseks on esitanud 2 füüsilist isikut ning üks juriidiline isik. Pikaajalise liikmemaksu tasumata jätmise tõttu arvatakse välja 30 liiget.

OTSUSTATI: Võtta vastu 5 liiget ning arvata välja 33 liiget.

Vastu võetud otsus nr 3-1 konsensuse alusel. Otsus on protokollile lisatud.

6.   Justiitsministeeriumi päringule vastamine

Justiitsministeeriumi Järelevalve ja õigusteeninduse talituse nõunik saatis 23.02.2015 liidule e-kirja teel päringu ning palus vastata kolmele küsimusele seoses esmatasandi õigusnõustamisega. Vastamise tähtaeg on 04.03.2015.

Volikogu liikmed soovisid küsimustele vastamiseks täpsustada päringu esitamise eesmärki. Täpsustuse saamisel osalevad volikogu liikmed küsimustele vastamises kirjalikult (e-posti teel).

 7.   Muud küsimused ja arutelu

Muid küsimusi aruteluks ei esitatud.

 

(allkirjastatud digitaalselt)

Mai Palmipuu

tegevpresident                                                                        

 

 (allkirjastatud digitaalselt)

 Triinu Äkke 

Protokollija

 


[1] Edaspidi tekstis lühend EJL.