21.05.2013 Volikogu istungi protokoll

EESTI JURISTIDE LIIT

VOLIKOGU 9. ISTUNGI PROTOKOLL

Tallinna Linnavolikogu saalis                                                                                                                                              21.mai 2013

(Vana-Viru tänav 12, Tallinn)                  

Algus kell 16.00
Lõpp kell 18.00

Juhataja: Priidu Pärna
Protokollija: Triinu Äkke

Osa võtsid: Jüri Heinla, Priidu Pärna, Tiina Sepa, Kai Amos, Mare Hiiesalu, Aare Kruuser, Alla Kuznetsova, Kari Käsper, Victoria Mets, Raul Narits, Ingrid Siimann, Enn Tonka.

Kutsutud: Krista Paal, Alpo Greebe, Arvo Rodi, Külli Kaldvee, Uno Feldshmidt, Triinu Vernik, Meelis Pirn, Epp Mitt, Peeter Milvere, Triinu Äkke.

Puudusid: Allar Jõks, Mati Kadak, Mai Klemmer, Katrin Tenisson-Alev, Merli Vahar.
Registreerimisleht lisatud protokollile.

Volikogule esitati kinnitamiseks päevakord.

1. Päevakorra kinnitamine.
2. Arvamused ja seisukohad õiguspoliitika toimkonna arvamustele.
3. Eesti Juristide Liidu 2012. a. majandusaasta aruande heakskiitmine ja üldkogule esitamine.
4. EJL 2012. a. tegevuse aruande heakskiitmine.
5. Eesti Juristide Liidu 2012. a. revisjonitoimkonna arvamuse ärakuulamine.
6. EJL üldkogu toimumise aja ja koha määramine.
7. EJL 2013. a. poolaasta tegevuse aruanne.
8. Eesti Juristide Liidu liikmeks vastuvõtmine ja liikmest väljaarvamine.

1. Päevakorra kinnitamine

Istungi avab tegevpresident Priidu Pärna, kes tänab Tallinna Linnavolikogu ruumide kasutusse lubamise eest. Priidu Pärna tutvustab päevakorda. Tegemist on viimase volikoguga enne üldkogu ning juunist võtab tegevpresidendi rolli üle Tiina Sepa.

Enn Tonka toob välja, et päevakorra 3. ja 4. punkt on omavahel seotud, sest tegevusaruanne on majandusaasta aruande üks osa ning teeb ettepaneku vaadata majandusaasta aruannet ja tegevusaasta aruannet koos ühe päevakorrapunktina numbriga 3 ning seda selliselt ka kõigil järgmistel volikogu istungitel.

Otsustati:
Kinnitada päevakord ning arutada päevakorrapunkte 3. ja 4. koos.

2. Arvamused ja seisukohad õiguspoliitika toimkonna arvamustele.

Tekitas liikmete hulgas aktiivse arutelu ning õiguspoliitikatoimkond koostas üldise seisukoha, mis on välja toodud protokolli lisas.

Kai Amos tõstatas küsimuse, et mida konkreetselt sotsiaaldemokraadid liidult küsisid ja kas me vastame neile või ei vasta?

Kai Amose seisukoht on, et Eesti Juristide Liit ei toeta poliitilistele aruteludele vastamist, kui on tegemist parteipoliitikaga. Paneb ette, et volikogu võib avaldada oma seisukoha ning juhtida tähelepanu sellele, et tegemist on probleemküsimusega ning algatada ühiskondlik diskussioon. Hetkel on tunda, et tegemist on valimiseelse propagandaga.

Enn Tonka kommenteeris, et me volikogu peab otsustama, kas esitame õiguspoliitika toimkonna seisukoha või mitte ning tegi ettepaneku, et paneme antud küsimuse hääletusele. Enn Tonka on veendumusel, et Eesti Juristide Liidul ei ole põhjust sellise poliitilise aruteluga kaasa minna.

Tiina Sepa täpsustab, et ei küsitud mitte arvamust, vaid tagasisidet.

Jüri Heinla ei soovi enam konkreetsel teemal seaduste vene keeles avaldamise osas sõna võtta, sest on oma arvamuse juba välja öelnud, aga nõustub Kai Amosega, et parteipoliitikaga mittekaasaminemine on õigustatud. Samas on raske vahet teha, millal on tegemist õiguspoliitilise probleemiga ning millal erakonnapoolse propagandaga. Soovitab siiski EJL arvamuse välja öelda, sest EJL poole on pöördutud ning volikogu ei soovi jätta liidust muljet, et me oleme ignorantsed.

Raul Narits toob välja, et osalemine diskussioonides on tervitatav nii palju, kui see on liidu tegevusega kooskõlas. On selge, et valimiste lähenemisega kerkib selliseid poliitilisi arutelusid enam esile.

Kari Käsper leiab, et liidult arvamuse küsimine on igati tervitatav, sest näitab üles vabaühendustega arvestamist ning avaldab arvamust, et kui me seekord ei vasta, siis edaspidi keegi ei küsi.

Mare Hiiesalu: vastuskirja peab kindlasti saatma, otsustama peab ainult selle, kas ja kui mahukas peab vastus olema, läheneda tuleks sisuliselt ning esitada õiguspoliitika toimkonna seisukoht.

Priidu Pärna teeb ettepaneku hääletada, kas avaldada sisuline arvamus
Sotsiaaldemokraatide poolt esitatud pöördumisele:

Hääletati: 9 volikogu liiget olid antud ettepaneku poolt.

Volikogu liikmed diskuteerivad õiguspoliitika toimkonna poolt välja pakutud teksti redaktsiooni üle.
Lisatakse esimese lausena, et EJL Volikogu liit ei toeta SDE eelnõud seaduste vene keelde tõlkimise osas ent venekeelse sihtgrupi ligipääsu venekeelsetele õigusaktidele tuleks võimaldada.

Priidu Pärna tutvustab eelnõud ning leiab, et tegemist on olulise õiguspoliitilise seisukohaga vaatamata sellele, et tegemist on ka Keskerakonna poolt tõstatatud küsimusega. Teeb ettepaneku, et avaldame õiguspoliitika toimkonna arvamuse.

Raul Narits ütleb, et kahel pöördumisel on põhimõtteline vahe. Käesolev arutelu on põhimõtteline juriidiline küsimus.

Enn Tonka: arvamuse avaldamine oluline õiguspoliitika toimkonna seisukohalt, sest tegemist on käimasoleva seadusemuudatusega.
Volikogu liikmed nõustuvad ning õiguspoliitika toimkonna seisukoht tuleb esitada.

Otsustati:
Kiita heaks EJL õiguspoliitika toimkonna poolt välja töötatud seisukoht seaduseelnõule 295 SE.

3. Eesti Juristide Liidu 2012. a. majandusaasta ja tegevusaruande heakskiitmine ning üldkogule esitamine.

Krista Paal annab ülevaate 2012. a. tegevuse ja majandusaasta aruande kohta ning rõhutab FIDE kongressi õnnestumist. Probleemiks ikka liikmemaksude tasumine. FIDE kongress põhjustas ootamatuid kulutusi ning 2012 aastat võib seega pidada erandlikuks. Tulude poolest oli hea aasta, aga tõusnud on ka kulud.

Otsustati:
Kiita heaks 2012. a. majandusaasta ja tegevuse aruanne ja esitada üldkogule.
Vastu võtta otsus nr 9/1.
Otsus vastu võetud ühehäälselt konsensuse alusel.

4. Eesti Juristide Liidu 2012. a. revisjonitoimkonna arvamuse ärakuulamine.

Revisjonitoimkonna esimees Alpo Greebe esitab arvamuse 2012.a. majandusaasta aruande ja tegevuse aruande kohta. Revisjonitoimkond saab temale esitatud majandusaasta aruande ja dokumentide põhjal järeldada, et raamatupidamisarvestus 2012. aastal vastas õigusaktidega ettenähtule ja lähtus heast raamatupidamistavast. Majandusaasta tulem on positiivne, kuid võrreldes eelmise majandusaastaga kahanenud 7 250 euroni (võrdluseks, 2011. aastal 71 912 eurot). Maksmata liikmemaksude osas soovitab revisjonikomisjon kaaluda pikaajaliselt liikmemakse mitte maksnud liikmed Eesti Juristide Liidust välja arvata ja kaaluda ka võlgade sissenõudmist.

Revisjonitoimkonna esimees teeb järgmised ettepanekud:
1. Tegeleda võlglastega intensiivsemalt;
2. Kutsuda kokku haldusjuristide ühenduse üldkoosolek ning valida haldusjuristidele uus juhatus;
3. Kinnitada majandusaasta aruanne.

Volikogu võtab revisjonitoimkonna arvamuse teadmiseks.

5. EJL üldkogu toimumise aja ja koha määramine.

Üldkogu toimub 05.06.2013 Tallinna Ülikooli Astra majas saalis nr A543 kell 16:00. Esialgse nõusoleku üldkogul osalemiseks on andnud ka justiitsminister Hanno Pevkur ent kokkulepe tuleb veel üle täpsustada.

Otsustati:
Vastu võtta otsus nr 9/2.
Otsus vastu võetud ühehäälselt konsensuse alusel.

6. EJL 2013. a. poolaasta tegevuse aruanne.

Krista Paal teeb ülevaate Eesti Töötukassaga sõlmitud raamlepingust võlanõustamise teenuse osutamise osas. Lepingu raames on osutamisel võlanõustamise teenus mitmes Eesti linnas. Lõppemas on tudengite poolt osutatav tasuta õigusabiteenus linnavalitsustes. Käimas on Justiitsministeeriumi täiendav konkurss õigusapteegi teenusepakkuja leidmise osas. Eesti Juristide Liit on oma kandidatuuri üles seadnud.
Eesti Juristide Liit korraldas veebruaris Tallinna Õpetajatemajas Eesti Vabariigi 95. aastapäevale pühendatud konverentsi “95-aastane Eesti Vabariik“ ja EJL aastapäeva tähistamise seminari „E-õigused ja e-kohustused“, mis leidis aset Tallinna Tehnikaülikoolis ning oli igati edukas.
Koolitustel osalemine on käesoleval aastal vähenenud, näiteks ei käi kohalike omavalitsuste esindajad praktiliselt üldse. Sügisene koolitusprogramm väljatöötamisel, viidud läbi kirjalik rahulolu-uuring koolitustel osalejate hulgas ning plaanis on sügisel läbi viia mitmeid Euroopa õiguse alaseid koolitusi.
Esitatud on taotlus osalemaks SA Kutsekoda õigusnõustaja kutse andja konkursil. Tulemus selgub lähiajal.
Kevadine õppereis Haagi oli väga edukas ning kohtumised läksid kõik plaanipäraselt ning omandati palju uusi teadmisi. Külastati EuroJusti, EuroPoli, Arbitraažikohust ning Eesti saatkonda.
Oktoobri välisreisi osas on kokkulepped sõlmimisel.
Septembris toimub Põhjamaade Juristide kohtumine, kus osalevad Soome, Taani, Norra, Rootsi ja Islandi esindajad. Programm on laiali saadetud.
Mai alguses külastasid 10 naisjuristi parlamendisaadik Siiri Oviiri Brüsselis. Kohtumine oli väga tulemuslik ja meeleolukas.
25. mai toimub EJL eestvedamisel esimene õigusmatk, mida juhivad Alar Sikk ja Jüri Heinla. Oodatud on ka liitu mitte kuuluvad inimesed ning ka lapsed.
Populariseeritakse Juristide Klubi tegevust. Järgmine klubi leiab aset 28.05.2013, kutsutud on Harju maavanem Ülle Rajasalu. Viimane Juristide Klubi enne suvepuhkust toimub 11.06.2013.

7. Eesti Juristide Liidu liikmeks vastuvõtmine ja liikmest väljaarvamine.

Priidu Pärna ja Krista Paal annavad ülevaate otsuse eelnõust. Vastu võtta 6 liiget ja 3 noorliiget. Välja arvata isikliku avalduse alusel 2 isikut. Liikmemaksu korduva mittetasumata jätmise tõttu 31 isikut.

Otsustati:
Vastu võtta otsus nr 9/3.
Otsus vastu võetud ühehäälselt konsensuse alusel.

 

Priidu Pärna
Juhataja

 Triinu Äkke
Protokollija

9-1 volikogu otsus tegevuse ja majandusaasta aruanne

9-2 volikogu otsus üldkogu kokkukutsumine

9-3 volikogu otsus liikmed

Revisjonitoimkonna aruanne 2012 maj aasta kohta

Seisukoht SDE eelnõule

Seisukoht seaduseelnõule 295