17.12.2019 Volikogu istung

EJL_1

Eesti Juristide Liit 

Volikogu 14. istungi protokoll

 Okupatsioonide ja vabaduse muuseum                                                                   17.12.2019
 Vabamu
Toompea 8, Tallinn

Algus kell 17:00                                                                     
Lõpp kell 18:00

Juhataja:        Mai Palmipuu

Protokollija:   Olga Vaarmann

Osalesid volikogu liikmed: Mai Palmipuu, Meelis Pirn, Enn Tonka, Kai Amos, Jüri Heinla, Mare Hiiesalu, Lüüli Junti, Mati Kadak, Katarina Kiiver, Piret Leevald, Elnara Nadžafova, Maido Pajo, Priidu Pärna, Tiina Sepa,  Mai Treial.

Puudusid volikogu liikmed: Kari Käsper, Ingrid Siimann,

Osalesid liikmetena (revisjonitoimkond, aukohus, büroo, ühendused): Külli Kaldvee, Alpo Greebe, Peeter Milvere, Krista Paal, Olga Vaarmann.

Registreerimisleht on lisatud protokollile.

Volikogule esitati kinnitamiseks päevakord järgmisel kujul:

1.            Päevakorra kinnitamine;

2.            EJL 2020.a. eelarve kinnitamine;

3.            Eesti Juristide Liidu 2020.a. tegevuskava kinnitamine;

4.            Eesti Juristide Liidu liikmeks vastuvõtmine ja liikmest väljaarvamine;

5.            Eesti Juristide Liidu 2020.a. liikmemaksu kinnitamine

6.            Muud jooksvad küsimused.

 1.      Päevakorra kinnitamine

Eesti Juristide Liidu[1] kümnenda volikogu koosseisu istungi avas tegevpresident Mai Palmipuu, kes tutvustas päevakorda ja tegi ettepaneku see kinnitada.

OTSUSTATI: Kinnitada päevakord. Otsus vastu võetud konsensuse alusel.

2.      Eesti Juristide Liidu 2020.a. tegevuskava kinnitamine

Mai Palmipuu tutvustas volikogu liikmetele EJL tuleva 2020 aasta tegevuskava.

Krista Paal täpsustas tegevuskava p.8., et koostatud taotlused mille tulemused saame teada detsembri lõpus. Lisas tegevuskava p.9 kohta, et on seotud Justiitsministeeriumi Põhiseadus 100 programmiga.  Plaanis juunis linnarahvale korralda Õigusapteek telgiga. Täpsem info selgub lähiajal.

Meelis Pirn tegi ettepaneku, üle Eesti noore juristi kaasata.

Mai Palmipuu – Aastapäeva ürituse korraldamise osas, kindel palaani veel pole. Ühendused edastasid oma tegevuskavad. Tuleb tunnistada, et mentorluspraogramm kukkus täiesti läbi. On ettepanek jätkamiseks siiski.

Mare Hiiesalu – kas jätkame või oleme üldse huvitatud kutsetegevuse komisjoni tööst?

Mai Palmipuu – jätkame küll kui on huvilisi, sest see on EJL põhikirjaga kinnitatud tegevus.

Krista Paal – Kutsekoda ei ole avalikustanud konkurssi, vastavalt uutele nõutele.

Kai Amos – tuleb mõelda kas on mõttet korraldada iga kuu Juristide klubi võib korraldada 1 kord kas 2 või 3 kuu jooksul.

Ettepanek toetati.

Priidu Pärna – mida tähendab Kodurahu projekt?

Krista Paal – see on Tallinna linna projekt, mille kaudu same toetuse Õigusapteeki korraldamiseks.

Mai Palmipuu – tuleval aastal EJL korraldab väliskoolitus ainult 1 kord ja see on kevadine väliskoolitus Islandil.

Katarina Kiiver – palus selgitus tagevuskava p.7.3 kohta

Krista Paal – EJL ühendused teevad ettepanekud kui on vaja kirjutavad taotlused ja EJL presidetuur kinnitab või mitte.

Peeter Milvere – palun selgitust õigusteadlaste päevade ürituste toetamise kohta 10 rida

Mai Palmipuu – kui saame Hasartmängude poolt korraldatud proekti raaames lisatotuse.

OTSUSTATI: Kinnitada Eesti Juristide Liidu 2020.a. tegevuskava. Vatuvõetud otsus nr 14/1 konsensuse alusel.

3.      Eesti Juristide Liidu 2020.a. eelarve kinnitamine

Tegeevpresident Mai Palmipuu tutvusta volikogu liikmetele liidu eelarvet ning märkis, et eelarve on koostatud optimistlikult lähtudes olemasolevatest lepingutest ja projektidest. Volikogu liikmed esitasid eelarve kohta täpsustavaid küsimusi.

OTSUSTATI: Kinnitada EJL 2020.a. eelarve. Vastuvõetud otsus nr 14/2 konsensuse alusel. Otsus on lisatud protokollile.

4.       Eesti Juristide Liidu liikmeks vastuvõtmine ja liikmest väljaarvamine

Avalduse astuda EJL liikmeks on esitanud 7isikut. Avaldust astuda liidust omal soovil välja on esitanud 3 isikut. Eesti Juristide Liidu põhikirja p 7.6 ja korduva iga-aastase liikmemaksu tasumata jätmise tõttu (2016, 2017, 2018) arvatakse Eesti Juristide Liidu liikmeskonnast välja 30 isikut.

OTSUSTATI: võtta liidu liikmeks vastu 7 isikut, neist 3 noorliikmeks ning arvata välja 31 isikut, neist 3 isikliku sooviavalduse alusel ja 28 liikmemaksu võlgnevuse tõttu.

 5.       Eesti Juristide Liidu sisseastumis- ja liikmemaksu kinnitamine.

Tegevpresident Mai Palmipuu märkis, et 2020 aastal liikmemaksu suurus muutub füüsiliste isikute puhul. Presidentuur tegi ettepanku kehtestada liidu pensionäridele liikmemaksu suuruseks 30 eurot ja täisliikmele 50 eurot.

HÄÄLETATI: Poolt 14, Vastu 0, Erapooletu 1

OTSUSTATI: kinnitada Eesti Juristide Liidu 2020.a liikmemaksu suurus. Vastu võetud otsus 14/4. Otsus lisatud protokollile.

 

Mai Palmipuu                                                                                       Olga Vaarmann

Tegevpresident                                                                                     Protokollija

/Allkirjastatud digitaalselt/                                                                    /Allkirjastatud digitaalselt/

 


[1] Edaspidi tekstis lühend EJL.